Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Furosemid Slovakofarma
furosemide

CENY

250MG TBL NOB 10

Velkoobchod: 43,19 Kč
Maloobchodní: 65,09 Kč
Uhrazen: 25,78 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta

Furosemid Slovakofarma 250 mg tablety

furosemidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.


V průběhu dlouhodobé léčby furosemidem může Váš lékař provádět pravidelné odběry krve, aby zjistil,

zda jsou hladiny některých solí v krvi v odpovídajících mezích.


Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid Slovakofarma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Furosemid Slovakofarma a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky:

pravidelně ve stejnou denní dobu.


Použití u dětí a dospívajících

Dětem podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid Slovakofarma, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku Furosemid Slovakofarma, než Vám lékař předepsal, anebo jestliže přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom informujte lékaře, který podle závažnosti předávkování rozhodne o dalším postupu.

Při předávkování můžete pocítit: sucho v ústech, pocit žízně, svalové bolesti nebo křeče, pocit na zvracení,

slabý nebo nepravidelný srdeční tep, závratě, slabost nebo ospalost.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid Slovakofarma

Pokud si zapomenete vzít tabletu přípravku Furosemid Slovakofarma, užijte následující dávku tak, jak

máte předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furosemid Slovakofarma

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Okamžitě zastavte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků:

  • Anafylaktická reakce (anafylaktický šok) projevující se jako svědění a zarudnutí kůže, vyrážky, otok, kašel, dušnost, bledost, studený pot, zrychlený tep, prudký pokles krevního tlaku. Tyto reakce se vyskytují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů).

  • Závažné kožní reakce jako jsou vyrážky po celém těle, olupování a šupinatění kůže, tvorba puchýřů. Tyto reakce se vyskytují s neznámou frekvencí (nelze určit z dostupných údajů).


   Ostatní nežádoucí účinky

   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

   nebo zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, což může způsobit záchvat dny.

   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

   • Poruchy elektrolytové rovnováhy (vysoká nebo nízká hladina minerálů v krvi) – můžete pociťovat např. žízeň, bolest hlavy, mdloby, zmatenost, svalové křeče, svalovou slabost, nepravidelný srdeční tep, zvýšení hladiny kreatininu a triglyceridů v krvi.

   • Dehydratace, snížený objem cirkulující krve.

   • Zahuštění krve (hemokoncentrace).

   • Snížená hladina sodíku, chloridů nebo draslíku v krvi; zvýšená hladina cholesterolu v krvi

   • Porucha vědomí nebo kóma jako následek jaterního selhání.

   • Vylučování většího množství moči než obvykle.

   • Snížení počtu krevních destiček – mohou se Vám snadněji tvořit modřiny.

   • Zhoršení glukózové tolerance (stav, kdy hladina cukru v krvi není zcela v normě, ale ještě se nejedná o cukrovku).

   • Poruchy sluchu, hluchota (někdy nevratná).

   • Svědění; kopřivka; vyrážka; záněty kůže s puchýři; zčervenání kůže; zvýšená citlivost kůže na světlo.

   • Pocit na zvracení (nauzea).

   • Změny v počtu bílých krvinek, které mohou vést k větší náchylnosti k infekcím.

   • Pocit brnění, mravenčení nebo pálení (parestezie).

   • Zvonění v uších.

   • Zánět cév.

   • Zvracení; bolest břicha; průjem.

   • Zánět ledvin.

   • Snížení počtu červených krvinek v krvi (anemie) projevující se větší než obvyklou slabostí nebo únavou.

   • Akutní zánět slinivky.

   • Neprůchodnost žlučových cest, poškození jater, zvýšení hladiny jaterních enzymů.

   image

   Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

   • Alergické reakce, aktivace systémového lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění

    pojivové tkáně).

   • Snížení hladin vápníku, hořčíku; zvýšení hladiny cukru; alkalóza (vyšší pH krve).

   • Svalové křeče.

   • Zvýšená hladina sodíku, chloridů a vápníku v moči; zadržování moči; ledvinové kameny; selhání ledvin.

   • Vrozená srdeční vada u předčasně narozených dětí (Botallova tepenná dučej).

   • Závrať, mdloby a ztráta vědomí.

   • Závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková erupce), lichenoidní reakce (charakterizované jako malé, svrbivé, červenofialové léze ve tvaru mnohoúhelníku na kůži, pohlavních orgánech nebo v ústech).

   • Bolest hlavy.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

  postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Furosemid Slovakofarma uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Furosemid Slovakofarma obsahuje

Léčivou látkou je furosemidum 250 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, kalcium-stearát, formaldehyd- kasein.


Jak přípravek Furosemid Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení

Furosemid Slovakofarma jsou světle žluté až světle hnědé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení: 10, 20, 50, 60 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bukurešť, 032266 Rumunsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 11. 2020.