Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Clopidogrel Taw Pharma (previously Clopidogrel Mylan)
clopidogrel

CENY

75MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 117,68 Kč
Maloobchodní: 177,34 Kč
Uhrazen: 77,23 Kč

75MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 1 518,06 Kč
Maloobchodní: 2 045,04 Kč
Uhrazen: 1 744,71 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Clopidogrel Taw Pharma 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Clopidogrel Taw Pharma a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Taw Pharma používat

 3. Jak se přípravek Clopidogrel Taw Pharma užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Clopidogrel Taw Pharma uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Clopidogrel Taw Pharma a k čemu se používá


  Clopidogrel Taw Pharma obsahuje klopidogrel a patří do skupiny léků zvaných protidestičková léčiva. Krevní destičky jsou velmi malá tělíska v krvi, která se při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).


  Clopidogrel Taw Pharma se užívá u dospělých k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako je např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).


  Clopidogrel Taw Pharma Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a

  snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

  • trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

  • prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte tzv. onemocnění periferních cév, nebo

  - jste prodělal(a) „nestabilní anginu pectoris“ nebo „infarkt myokardu“ (srdeční infarkt), které se projevily jako bolest na hrudi. V rámci léčby tohoto onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se obnovil plynulý tok krve. Váš lékař Vám také může předepsat kyselinu acetylsalicylovou (látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci srážení krve).

  • se u Vás objevily příznaky mozkové mrtvice, které v krátké době odezní (také známé jako přechodný ischemický záchvat) nebo jste měl(a) lehkou ischemickou mozkovou mrtvici. Během prvních 24 hodin Vám lékař může rovněž podat kyselinu acetylsalicylovou.

  • máte nepravidelný srdeční tep - onemocnění zvané „fibrilace síní“ - a nemůžete užívat léčivé přípravky známé jako perorální antikoagulancia (antagonisté vitaminu K), které brání vzniku nových krevních sraženin a zvětšování sraženin stávajících. Měl(a) byste vědět, že při tomto onemocnění jsou perorální antikoagulancia účinnější než užívání kyseliny acetylsalicylové nebo přípravku Clopidogrel Taw Pharma v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek Clopidogrel Taw Pharma spolu s kyselinou acetylsalicylovou by Vám měl lékař předepsat

  v případě, že perorální antikoagulancia nemůžete užívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Taw Pharma užívat


  Neužívejte Clopidogrel Taw Pharma:

  • pokud jste alergický/á na klopidogrel nebo některou z pomocných látek tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6);

  • pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludečním vředem nebo krvácením do mozku;

  • pokud trpíte závažnou poruchou jater;


   Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoliv jiné pochybnosti, poraďte se, než začnete Clopidogrel Taw Pharma užívat, se svým lékařem.


   Upozornění a opatření

   Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat Clopidogrel Taw Pharma:

   • jestliže máte zvýšené riziko krvácení např:

    • onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed)

    • krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů)

    • nedávné závažné zranění

    • nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

    • plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

   • jestliže u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková

    mrtvice).

   • jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

   • pokud jste měl(a) alergii nebo reakci na jakýkoli lék používaný k léčbě Vašeho onemocnění.

   • pokud jste v minulosti prodělal(a) krvácení do mozku, které nebylo způsobeno úrazem.


    Pokud užíváte Clopidogrel Taw Pharma:

   • Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

   • Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP) jako jsou horečka nebo podkožní podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

   • Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí

    s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě lehkého poranění, jako třeba říznutím, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY).

   • Váš lékař může provést krevní testy.


   Děti a dospívající

   Nepodávejte tento lék dětem, protože u nich není účinný.


   Další léčivé přípravky a Clopidogrel Taw Pharma

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Taw Pharma a naopak.

   Zvláště byste měl(a) svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

  • Léky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, jako jsou:

   • perorální antikoagulancia, tj. léčivé přípravky, které snižují srážení krve,

   • nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů,

   • heparin nebo jakýkoliv další injekčně podávaný léčivý přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti,

   • tiklopidin, další protidestičkový lék

   • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (včetně fluoxetinu či fluvoxaminu, ale i dalších těchto látek), léčivé přípravky obvykle užívané k léčbě deprese,

   • rifampicin (užívaný k léčbě závažných infekcí),

  • omeprazol nebo esomeprazol léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží,

  • flukonazol nebo vorikonazol, léčivé přípravky k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí,

  • efavirenz nebo jiné antiretrovirové přípravky (užívané k léčbě HIV infekce),

  • karbamazepin léčivý přípravek k léčbě určitých forem epilepsie,

  • moklobemid užívaný k léčbě deprese,

  • repaglinid, lék k léčbě cukrovky,

  • paclitaxel, lék k léčbě rakoviny,

  • opioidy: pokud jste léčen(a) klopidogrelem, informujte o tom svého lékaře dříve, než Vám předepíše jakékoli opioidy (užívané k léčbě silné bolesti),

  • rosuvastatin (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu).


  Pokud jste prodělal(a) silnou bolest na hrudi (nestabilní angina, srdeční infarkt), přechodný ischemický záchvat nebo lehkou ischemickou mozkovou mrtvici, může Vám být Clopidogrel Taw Pharma předepsán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, látkou přítomnou v mnoha přípravcích používaných k úlevě od bolesti a snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1,000 mg kdykoliv během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat se svým lékařem.


  Přípravek Clopidogrel Taw Pharma s jídlem a pitím

  Přípravek Clopidogrel Taw Pharma může být užíván s jídlem nebo nalačno.


  Těhotenství a kojení

  Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství.


  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Clopidogrel Taw Pharma užívat. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel Taw Pharma, ihned o tom informujte svého lékaře, protože užívání klopidogrelu během těhotenství se nedoporučuje.


  Pokud užíváte tento léčivý přípravek, neměla byste kojit.

  Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.


  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Není pravděpodobné, že klopidogrel ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.


  Clopidogrel Taw Pharma obsahuje hydrogenovaný ricinový olej

  Může působit žaludeční problémy nebo průjem.

 3. Jak se přípravek Clopidogrel Taw Pharma užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka pro pacienty, včetně těch se stavem označeným jako „atriální

  fibrilace“ (nepravidelný srdeční rytmus), je jedna 75 mg tableta přípravku Clopidogrel Taw Pharma

  denně; přípravek se užívá ústy spolu s jídlem nebo bez jídla, a každý den ve stejnou dobu.


  Pokud jste prodělali těžkou bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu), lékař Vám může předepsat 300 mg nebo 600 mg přípravku Clopidogrel Taw Pharma (4 nebo 8 tablet po 75 mg) jednou na začátku léčby, poté je doporučeno pokračovat v užívání jedné 75 mg tablety přípravku Clopidogrel Taw Pharma denně, jak je uvedeno výše.


  Pokud se u Vás objevily příznaky mozkové mrtvice, které v krátké době odezní (také známé jako přechodný ischemický záchvat) nebo jste měl(a) lehkou ischemickou mozkovou mrtvici, může Vám lékař na začátku léčby podat jednu 300mg dávku přípravku Clopidogrel Taw Pharma (4 tablety

  75 mg). Poté je doporučená dávka jedna 75mg tableta přípravku Clopidogrel Taw Pharma jednou denně tak, jak je popsáno výše, spolu s kyselinou acetylsalicylovou po dobu 3 týdnů. Poté Vám lékař může předepsat buď samotný Clopidogrel Taw Pharma nebo samotnou kyselinu acetylsalicylovou.


  Měl(a) byste užívat Clopidogrel Taw Pharma tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.


  Pokud jste užil(a) více přípravku Clopidogrel Taw Pharma, než jste měl(a)

  Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu v nemocnici kvůli zvýšenému

  riziku krvácení.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clopidogrel Taw Pharma

  V případě, že zapomenete užít dávku přípravku Clopidogrel Taw Pharma a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku obvykle užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte

  v obvyklou dobu.


  V případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl(a) dávku užít, užijte následující

  dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou tabletu.


  U balení po 7, 14, 28, 56 a 84 tabletách (kalendářní balení) lze zjistit den posledního podání tak, že se

  podíváte na den v týdnu vytištěný na blistru.


  image

  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clopidogrel Taw Pharma

  Nepřerušujte léčbu, pokud Vám to lékař nedoporučí. Před ukončením kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.


  Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

  • horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek

  • známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí

   být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží, a/nebo

   zmatenost (viz bod 2 Upozornění a opatření)

  • otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži. Mohou to být příznaky alergické reakce.


   Nejčastějším hlášeným nežádoucím účinkem u přípravku Clopidogrel Taw Pharma je krvácení. Může se projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.


   Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel Taw Pharma

   Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat trochu déle než obvykle. Toto je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutím při holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).


   Ostatní nežádoucí účinky jsou:


   Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 osob): Průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 osob):

   Bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážky, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 osob): Vertigo, zvětšené prsní žlázy u mužů.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 osob):

   Žloutenka, silná bolest břicha s nebo bez bolesti v zádech; horečka, dýchací potíže někdy spojené

   s kašlem; celkové alergické reakce (například pocit návalu celkové horkosti s náhlou nevolností až mdlobami); otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; zánět dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů; změny vnímání nebo ztráta chuti jídla.


   Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (nemůže být stanovena na základě dostupných dat): Alergická reakce s bolestí na hrudi nebo v oblasti břicha, přetrvávající příznaky nízké hladiny cukru v krvi.


   Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

   image

   informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Clopidogrel Taw Pharma uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Clopidogrel Taw Pharma obsahuje

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ve formě hydrochloridu).

Pomocnými látkami jsou:


Jak přípravek Clopidogrel Taw Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou růžové, kulaté a bikonvexní (oboustranně vypouklé).

Dodávají se krabičky po 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 potahovaných tabletách balených v blistrech.

K dispozici jsou kalendářní balení po 7, 14, 28, 56 a 84 potahovaných tabletách.

K dispozici jsou balení po 30x1 a 50x1 potahovaných tabletách v balení s perforovanými blistry pro

jednotlivé dávkování.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Taw Pharma (Ireland) Limited 104 Lower Baggot Street

Dublin 2 Irsko


Výrobci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel.: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel.: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Viatris Healthcare GmbH Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0) 20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tlf: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 24 18


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U.

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp.z.o.o

Tel.: +48 22 546 64 00


France

Viatris Santé

Tél: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Viatris Slovakia s. r.o Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


lékové agentury: /.