Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Egolanza
olanzapine

CENY

15MG TBL FLM 49

Velkoobchod: 1 844,30 Kč
Maloobchodní: 2 464,91 Kč
Uhrazen: 11,40 Kč

10MG TBL FLM 42

Velkoobchod: 1 036,15 Kč
Maloobchodní: 1 424,83 Kč
Uhrazen: 22,84 Kč

5MG TBL FLM 42

Velkoobchod: 1 248,81 Kč
Maloobchodní: 1 698,52 Kč
Uhrazen: 997,52 Kč

10MG TBL FLM 49

Velkoobchod: 1 208,84 Kč
Maloobchodní: 1 647,08 Kč
Uhrazen: 1 379,38 Kč

5MG TBL FLM 49

Velkoobchod: 1 456,94 Kč
Maloobchodní: 1 966,38 Kč
Uhrazen: 1 818,56 Kč

15MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 2 107,77 Kč
Maloobchodní: 2 804,00 Kč
Uhrazen: 2 345,07 Kč

20MG TBL FLM 49

Velkoobchod: 5 502,98 Kč
Maloobchodní: 7 019,21 Kč
Uhrazen: 4 253,31 Kč

20MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 6 289,12 Kč
Maloobchodní: 7 918,55 Kč
Uhrazen: 7 306,65 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Egolanza 5 mg potahované tablety Egolanza 10 mg potahované tablety Egolanza 15 mg potahované tablety Egolanza 20 mg potahované tablety


olanzapinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Během užívání přípravku Egolanza se může u starších osob (nad 65 let) s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.


U pacientů s Parkinsonovou nemocí může Egolanza zhoršovat její příznaky.


Velmi vzácné nežádoucí účinky zahrnují závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Egolanza uchovávat


    Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. zbarvení).


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co Egolanza obsahuje

Egolanza 5 mg potahované tablety

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (40,98 mg), hyprolosa, krospovidon, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, chinolinová žluť (E104), potahová soustava opadry-Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).


Egolanza 10 mg potahované tablety

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (81,97 mg), hyprolosa, krospovidon, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, chinolinová žluť (E104), potahová soustava opadry-Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).


Egolanza 15 mg potahované tablety

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (122,95 mg), hyprolosa, krospovidon, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, chinolinová žluť (E104), potahová soustava opadry-Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).


Egolanza 20 mg potahované tablety

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (163,94 mg), hyprolosa, krospovidon, magnesium-stearát.

Potah tablety: hypromelosa, chinolinová žluť (E104), potahová soustava opadry-Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171), makrogol 400).


Jak Egolanza vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled

Egolanza 5 mg potahované tablety

Žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a znakem „E“ a kódem 402 na straně druhé.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Egolanza 10 mg potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety se znakem „E“ a kódem 404 na jedné straně.


Egolanza 15 mg potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety se znakem „E“ a kódem 405 na jedné straně.


Egolanza 20 mg potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety se znakem „E“ a kódem 406 na jedné straně.


Velikost balení

Egolanza 5 mg potahované tablety

28, 42, 49 nebo 56 potahovaných tablet balených v OPA/Al/PVC//Al blistru a papírové krabičce.


Egolanza 10 mg potahované tablety

28, 42, 49 nebo 56 potahovaných tablet balených v OPA/Al/PVC//Al blistru a papírové krabičce.


Egolanza 15 mg potahované tablety

28, 42, 49 nebo 56 potahovaných tablet balených v OPA/Al/PVC//Al blistru a papírové krabičce.


Egolanza 20 mg potahované tablety

28, 42, 49 nebo 56 potahovaných tablet balených v OPA/Al/PVC//Al blistru a papírové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko


Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Egolanza 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg филмирани таблетки

Česká republika: Egolanza

Maďarsko: Egolanza 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Litva: Egolanza 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plévele dengtos tabletés

Lotyšsko: Egolanza 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Polsko: Egolanza

Rumunsko: Egolanza 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 4. 2020