Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Mirena
plastic IUD with progestogen


Příbalová informace: informace pro uživatelky


Mirena 52 mg intrauterinní inzert levonorgestrelum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Co naleznete v t éto příb alové inform aci:


 1. Co je Mirena a k čemu se používá………………………………………………..1

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Mirena zavedena…………………1 3. Jak se Mirena používá…………………………………………………………….5 4. Možné nežádoucí účinky…………………………………………………………8 5 Jak Mirenu uchovávat……………………………………………………………10

6. Obsah balení a další informace…………………………………………………..10


 1. Co je Mirena a k čemu se používá


  Mirena je nitroděložní systém ve tvaru T, který po zavedení uvolňuje do dělohy hormon levonorgestrel. Tvar písmene T je zvolen proto, aby byl systém co nejlépe přizpůsoben tvaru dělohy. Vertikální část nese bílý váleček, který obsahuje daný hormon, a na spodním konci této vertikální části jsou připevněna dvě hnědě zbarvená tenká vlákna tvořící smyčku, pomocí nichž lze systém vyjmout.


  Mirena se používá:

  • Jako kontracepční prostředek (k zabránění otěhotnění).

  • Při idiopatické menoragii (nadměrné menstruační krvácení).

  • K ochraně endometria před hyperplazií (nadměrné zesílení sliznice dělohy) během substituční léčby přípravky obsahujícími estrogeny.


   Děti a dospívající

   Mirena není indikována pro použití před prvním menstruačním krvácením (menarche).

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Mirena zavedena


  Než Vám bude Mirena zavedena, Váš lékař se Vás zeptá na některé údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich nejbližších příbuzných.


  V příbalové informaci jsou popsány situace, za kterých má být Mirena vyjmuta, nebo za kterých může být spolehlivost Mireny snížena. Za takové situace byste neměla mít pohlavní styk nebo máte navíc použít další nehormonální kontracepční opatření, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože Mirena ovlivňuje změny tělesné teploty a složení hlenu děložního hrdla, ke kterým dochází během měsíčního cyklu.


  Mirena, stejně jako jiná hormonální kontraceptiva, Vás nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani před jinými pohlavně přenosnými nemocemi.


  Nepoužívejte Mirenu:

  • Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

  • Jestliže máte nádory, jejichž růst je závislý na gestagenních hormonech, např. rakovinu prsu.

  • Jestliže máte zánětlivé onemocnění v oblasti pánve, které právě probíhá nebo které se opakuje.

  • Jestliže máte infekci děložního hrdla.

  • Jestliže trpíte infekcí pohlavního ústrojí.

  • Jestliže máte infekci dělohy po porodu.

  • Jestliže jste měla infekci dělohy po potratu v uplynulých 3 měsících.

  • Jestliže trpíte stavy spojenými se zvýšenou citlivostí k infekcím.

  • Jestliže máte změny buněk v děložním hrdle.

  • Jestliže máte rakovinu děložního hrdla nebo dělohy nebo podezření na toto onemocnění.

  • Jestliže trpíte abnormálním děložním krvácením, jehož příčina není známá.

  • Jestliže máte abnormality děložního hrdla nebo dělohy včetně fibroidů deformujících děložní dutinu.

  • Jestliže máte akutní onemocnění jater nebo nádor jater.

  • jestliže jste alergická na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Trpíte-li některým z následujících onemocnění, nebo se následující onemocnění objeví poprvé při použití Mireny, poraďte se s lékařem specialistou, který rozhodne, zda můžete Mirenu používat nebo je potřeba ji vyjmout:

  • migréna, případně asymetrické poruchy vidění nebo jiné příznaky, které mohou být známkami přechodné mozkové ischemie (přechodná porucha zásobování mozku krví)

  • silné bolesti hlavy

  • žloutenka (zežloutnutí kůže, očního bělma, případně i nehtů)

  • výrazné zvýšení krevního tlaku

  • závažná onemocnění tepen (cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu)

  • akutní tvorba krevních sraženin v žilách


  S opatrností může být Mirena použita u žen s vrozeným srdečním onemocněním nebo s chlopenními srdečními vadami, kde existuje riziko infekčního zánětu srdečního svalu.

  U žen s cukrovkou je třeba sledovat hladinu krevního cukru. Nicméně obecně není při použití Mireny zapotřebí měnit léčbu cukrovky.


  Nepravidelnosti v krvácení mohou překrýt některé příznaky polypů nebo rakoviny děložní sliznice (endometria), v těchto případech je nutné uvažovat o dalších diagnostických vyšetřeních.


  Mirena není metodou první volby pro mladé ženy, které ještě nebyly těhotné, ani pro ženy po přechodu, u kterých dochází ke zmenšování dělohy.


  Dostupné údaje ukazují, že Mirena nezvyšuje riziko rakoviny prsu u pre-menopausálních žen do 50 let věku. Kvůli omezeným údajům z klinických studií v indikaci ochrana před endometriální hyperplazií (nadměrný růst sliznice dělohy) během substituční léčby estrogeny nelze při použití Mireny v této indikaci potvrdit nebo vyvrátit riziko rakoviny prsu.


  Lékařské vyšetření/sledování

  Vyšetření před zavedením může zahrnovat vyšetření cytologie (stěru z hrdla děložního), vyšetření prsů, vyšetření zánětu pohlavních orgánů a je-li nezbytné i vyšetření zaměřené na pohlavně přenosné choroby. Musí být provedeno gynekologické vyšetření, které určí pozici a velikost dělohy.


  Použití Mireny jako postkoitálního kontracepčního prostředku (kontracepce až po pohlavním styku) není vhodné.


  Infekce

  Zaváděcí trubička chrání Mirenu během zavádění před kontaminací mikroorganismy a samotný zavaděč je vytvořen tak, aby riziko infekce bylo co nejmenší. Přesto existuje zvýšené riziko infekce bezprostředně po zavedení nitroděložního tělíska s mědí a během následujícího prvního měsíce. Pánevní infekce u uživatelek nitroděložního systému často souvisí s pohlavně přenosnými chorobami. Riziko infekce vzrůstá, pokud Vy nebo Váš partner máte více sexuálních partnerů. Infekce v pánevní oblasti musí být okamžitě léčeny. Mohou poškodit plodnost a v budoucnu zvýšit riziko mimoděložního těhotenství.


  Ve velmi vzácných případech se mohou krátce po zavedení IUD vyskytnout závažné infekce nebo sepse (velmi závažné infekce, které mohou být smrtelné).


  Pokud se pánevní infekce nebo infekce děložní sliznice opakují nebo v případě vážné akutní infekce nebo pokud infekce nereaguje na příslušnou léčbu během několika dní, Mirena musí být vyjmuta.


  Neodkladně vyhledejte svého lékaře, jestliže trpíte přetrvávající bolestí v podbřišku, máte-li horečku, pokud při pohlavním styku pociťujete bolest nebo dojde-li k abnormálnímu krvácení. Silná bolest nebo horečka, které vznikly krátce po zavedení, mohou být známkou závažné infekce, která musí být léčena okamžitě.


  Vypuzení

  Stahy děložních svalů při menstruaci mohou někdy tělísko posunout nebo zcela vypudit z dělohy. Možnou známkou částečného nebo úplného vypuzení může být abnormální

  krvácení nebo bolest. I částečné vypuzení snižuje účinnost Mireny. Pokud je nitroděložní

  systém vypuzen, nejste již dále chráněna proti otěhotnění. Doporučuje se proto, abyste si prstem kontrolovala vlákna, např. při sprchování. Máte-li příznaky, které by mohly znamenat vypuzení tělíska, nebo nemůžete-li nahmatat vlákna, měla byste se vyvarovat sexuálního styku nebo použít jinou metodu kontracepce a vyhledat svého lékaře. Vzhledem k tomu, že Mirena snižuje intenzitu menstruačního krvácení, může být jeho zesílení příznakem vypuzení systému.


  Perforace

  Může dojít k perforaci (proděravění) děložní stěny nejčastěji během zavádění, přestože to někdy může být zjištěno později. Mirena, která se nachází mimo dělohu, není účinná jako prevence otěhotnění a musí se co nejdříve odstranit. K odstranění Mireny může být nutný chirurgický zákrok.

  Riziko perforace je zvýšené u kojících žen a u žen, kterým byla Mirena zavedena do 36 týdnů po porodu, a může být zvýšeno u žen, které mají dělohu v trvalé poloze naklánějící se dozadu (pevně retrovertovaná děloha). Pokud máte podezření, že u Vás mohlo dojít k perforaci, požádejte okamžitě o radu lékaře a upozorněte jej, že máte zavedenou Mirenu, a to zejména, pokud se nejedná o stejného lékaře, který zavádění prováděl.


  Možné znaky a příznaky perforace:

  • silná bolest (připomínající menstruační křeče) nebo větší bolestivost než se předpokládá

  • silné krvácení (po zavedení)

  • bolest nebo krvácení, které přetrvává více než několik týdnů

  • náhlé změny menstruační periody

  • bolest během pohlavního styku

  • přestala jste cítit vlákna Mireny (viz bod 3 ”Jak se Mirena používá - Jak poznám, zda je Mirena na svém místě?").


   Mimoděložní těhotenství

   Jen velmi vzácně dojde po zavedení Mireny k otěhotnění. Pokud otěhotníte při zavedené Mireně, existuje vyšší riziko, že plod bude uložen mimo dělohu a že se jedná o mimoděložní těhotenství. Ročně dojde přibližně u 1 ženy z 1000 žen, které používají Mirenu správným způsobem, k mimoděložnímu těhotenství. Tato četnost výskytu je nižší než u žen, které nepoužívají žádnou kontracepci (asi 3 - 5 na 1000 žen za rok). Více jsou ohroženy ženy, u kterých již dříve došlo k mimoděložnímu těhotenství, ženy, které prodělaly operaci vejcovodů a ženy s infekcemi v oblasti pánve. Mimoděložní těhotenství je velmi závažný stav, který vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. Tyto příznaky mohou znamenat, že u Vás došlo

   k mimoděložnímu těhotenství, a že musíte okamžitě vyhledat svého lékaře:

   • přestanete menstruovat a pak začnete trvale krvácet nebo pociťujete trvalou bolest

   • pociťujete neurčitou nebo velmi prudkou bolest v podbřišku

   • máte normální známky těhotenství, ale současně krvácíte a objevují se i mdloby


  Mdloby

  Některé ženy mají po zavedení Mireny pocit na omdlení. To je normální tělesná reakce. Váš lékař Vám doporučí, abyste po zavedení Mireny nějakou dobu odpočívala.


  Zvětšené folikuly (buňky, které obklopují zrající vajíčko ve vaječníku)

  Kontracepční účinek Mireny je dán převážně jejím místním působením, a proto u žen v plodném věku obvykle probíhají ovulační cykly s prasknutím folikulů. Někdy se prasknutí folikulu může opozdit a vývoj folikulu pokračuje. Většinou tento proces proběhne bez

  příznaků, ale někdy se může objevit bolest v pánevní oblasti nebo bolest při pohlavním styku. Zvětšené folikuly mohou vyžadovat lékařské ošetření, ale obvykle zmizí samy od sebe.


  Psychické poruchy

  Některé ženy, které užívaly hormonální antikoncepci včetně přípravku Mirena, uváděly depresi a depresivní náladu. Deprese může být těžká a může někdy vést k myšlenkám na sebevraždu. Pokud u Vás dojde ke změně nálady a objeví se příznaky deprese, obraťte se pro odbornou radu co nejdříve na svého lékaře.


  Další informace o použití u zvláštní populace

  Starší osoby (65 let nebo starší)

  Použití Mireny u žen starších než 65 let nebylo studováno.


  Pacientky s poruchou funkce jater

  Mirena se nesmí používat u žen s jaterním onemocněním nebo s nádory jater (viz bod 2

  „Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Mirena zavedena“).


  Pacientky s poruchou funkce ledvin

  Použití Mireny nebylo u žen s poškozením ledvin studováno.


  Další léčivé přípravky a Mirena

  Vzhledem k převážně lokálnímu mechanismu účinku Mireny, se nepředpokládá, že by užívání jiných léků zvyšovalo riziko otěhotnění při zavedené Mireně.

  Přesto prosím informujte lékaře, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době nějaké léky, i takové, které nejsou na lékařský předpis.


  Těhotenství

  Mirena se nesmí v těhotenství nebo při podezření na těhotenství používat.


  Jen ve velmi vzácných případech žena po zavedení Mireny otěhotní. Pokud je však Mirena z dělohy vypuzena, nejste už chráněna a musíte použít jinou formu kontracepce do té doby, než vyhledáte svého lékaře.


  Některé ženy nemají během používání Mireny menstruaci. To však není nezbytně známkou těhotenství. Pokud nemáte menstruaci a máte další příznaky těhotenství (např. nevolnost, únava, bolestivé napětí v prsou), vyhledejte svého lékaře, aby Vás vyšetřil a provedl těhotenský test.


  Pokud otěhotníte navzdory zavedené Mireně, systém musí být co nejdříve odstraněn. Jestliže Mirenu během těhotenství ponecháte v děloze, zvýší se riziko potratu, infekce a předčasného porodu. Hormon je ze systému uvolňován do dělohy. To znamená, že se plod nachází

  v prostředí s poměrně vysokou koncentrací hormonu, i když množství hormonu, které se dostane do plodu placentou, je nízké. Účinek takového množství hormonu na plod je třeba vzít v úvahu, do této doby však není znám případ narození dítěte s vrozenou vadou způsobenou Mirenou v případě, že těhotenství probíhalo s Mirenou v děloze.


  Kojení

  Mirena může být použita v období kojení. Levonorgestrel byl v malých dávkách zjištěn

  v mateřském mléce (0,1 % dávky se dostává do organismu dítěte). Nejsou však známy žádné projevy negativního ovlivnění růstu nebo vývoje kojeného dítěte, používá-li žena Mirenu po šestinedělí. Progestagenové přípravky neovlivňují množství ani kvalitu mateřského mléka.

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Nejsou známy žádné účinky.


  Důležité informace o některých složkách přípravku Mirena

  Tělo Mireny ve tvaru T obsahuje síran barnatý, který tak činí tělísko viditelné při rentgenovém vyšetření.


 3. Jak se Mirena používá


  Jak je Mirena účinná?

  Mirena jako kontracepční prostředek je stejně spolehlivá jako dnešní nejúčinnější nitroděložní tělíska s obsahem mědi. Mirena má četnost selhání přibližně 0,2 % za první rok. Selhání se může zvýšit v případě vypuzení nebo perforace (viz bod 2 odstavec „Lékařské vyšetření/sledování“).


  Při léčbě nadměrného menstruačního krvácení Mirena výrazně zmírňuje krvácení již po třech měsících. Některé pacientky nemají vůbec žádnou menstruaci.


  Kdy se Mirena zavádí?

  Mirena může být zavedena během 7 dnů od začátku menstruačního krvácení. Mirena Vám má být zavedena do sedmi dnů od začátku menstruačního krvácení. V tomto případě nejsou potřeba další bariérové antikoncepční metody. Mirenu je možné zavést i v jinou dobu během menstruačního cyklu, pokud je jisté, že nejste těhotná. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste měla od svého posledního menstruačního krvácení nechráněný pohlavní styk. Pokud je Mirena zavedena více než sedm dní od začátku menstruačního krvácení, použijte bariérovou metodu, jako je kondom nebo pesar, po dobu dalších sedmi dnů nebo nemějte v příštích sedmi dnech sexuální styk.

  Mirenu nelze použít jako nouzovou antikoncepci.

  Systém lze zavést ihned po potratu v prvním trimestru, pokud nebyl doprovázen infekcí. Po porodu je možno zavést Mirenu až poté, kdy se děloha po porodu zmenší do své původní velikosti, vždy je však nutno počkat až do skončení šestinedělí (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Mirena zavedena – Perforace). Mirenu lze nahradit novým systémem kdykoli během cyklu.


  Pokud je Mirena zavedena jako ochrana děložní sliznice při současném užívání estrogenových přípravků, může být zavedena u žen, které již nemají menstruační krvácení, kdykoliv nebo během posledních dnů menstruačního krvácení nebo krvácení z vysazení.


  Mirena má být zaváděna pouze lékařem, který již má s jejím zaváděním zkušenosti.


  Jak se Mirena zavádí?

  Po gynekologickém vyšetření se vsune do pochvy nástroj nazývaný zrcátko a děložní čípek se očistí antiseptickým roztokem. Tělísko s hormonem se zavede do dělohy tenkou ohebnou plastikovou trubičkou (zavaděčem). Pokud je to nutné, je možné použít místní znecitlivění (lokální anestezii).

  Některé ženy mohou po zavedení cítit bolest a závrať. Pokud tyto pocity nevymizí během půl hodiny, kdy budete v klidu odpočívat, může být tělísko špatně umístěno. Je třeba provést vyšetření a případně tělísko odstranit.


  Kdy bych měla navštívit lékaře?

  Na kontrolu máte jít za 4 – 12 týdnů po zavedení nitroděložního systému a potom pravidelně nejméně 1x ročně. Váš lékař může určit, jak často jsou nutné kontroly ve Vašem individuálním případě a jakým způsobem.


  Lékaře máte vyhledat okamžitě, pokud:

  • nemůžete nahmatat vlákna tělíska v pochvě

  • cítíte spodní konec systému

  • domníváte se, že byste mohla být těhotná

  • trpíte stálou bolestí v podbřišku, máte horečku nebo neobvyklý výtok z pochvy

  • Vy nebo Váš partner pociťujete bolest nebo máte obtíže během pohlavního styku

  • dojde k náhlé změně v průběhu menstruačního cyklu (např. téměř úplně přestanete menstruovat nebo již vůbec nemenstruujete a poté začnete náhle trvale krvácet, pociťujete trvalou bolest nebo začnete silně krvácet)

  • máte jiné zdravotní problémy, např. migrénu a silné bolesti hlavy, které se opakují, náhlé poruchy zraku, žloutenku nebo vysoký krevní tlak

  • objeví se u Vás některý ze stavů vyjmenovaných v části 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než je vám Mirena zavedena“

   Upozorněte svého lékaře, že máte zavedenou Mirenu, a to zejména, pokud se nejedná o stejného lékaře, který zavádění prováděl.


   Jak dlouho mohu mít Mirenu zavedenou?


   Mirena je účinná po dobu 6 let, pokud se používá jako kontracepční prostředek (k zabránění otěhotnění) a po dobu 5 let, pokud se používá při idiopatické menoragii (nadměrném menstruačním krvácení) nebo k ochraně endometria před hyperplazií (nadměrným zesílením sliznice dělohy) během substituční léčby přípravky obsahujícími estrogeny. Poté se musí Mirena vyjmout. Jestliže si budete přát, můžete si dát zavést nový systém po vyjmutí starého.


   Co mám dělat, když si přeji otěhotnět nebo odstranit Mirenu z jiných důvodů? Lékař může Mirenu kdykoli vyjmout a pak můžete otěhotnět. Vyjmutí je většinou nebolestivé. Po vyjmutí Mireny se plodnost okamžitě obnoví.


   Není-li těhotenství žádoucí, nemá být Mirena odstraněna po sedmém dni menstruačního cyklu (měsíční perioda), pokud kontracepční ochrana není zajištěna jinými metodami (například kondomem) po dobu nejméně sedmi dnů před vyjmutím. Máte-li nepravidelnou nebo žádnou menstruaci, máte používat jiné metody kontracepce sedm dní před vyjmutím a poté až do objevení menstruace. Po vyjmutí může být zavedena ihned nová Mirena, v tomto případě není zapotřebí žádné jiné ochrany.


   Mohu otěhotnět poté, co přestanu Mirenu používat?

   Ano. Po vyjmutí Mireny už nic neovlivňuje normální plodnost. Můžete otěhotnět v průběhu prvního menstruačního cyklu po vyjmutí Mireny.


   Může Mirena ovlivnit menstruaci?

   Mirena skutečně ovlivňuje menstruační cyklus. Může ho změnit tak, že máte lehce zakrvavělý výtok (špinění), kratší nebo delší periodu, slabší nebo silnější krvácení nebo může způsobit úplné vymizení menstruace.


   Mnohé ženy často špiní nebo mají lehké krvácení mimo menstruaci během prvních 3 - 6 měsíců po zavedení Mireny. Některé ženy mohou mít v tomto období silné nebo dlouhotrvající krvácení. Informujte svého lékaře, zvláště pokud tyto obtíže přetrvávají.


   Celkově je pravděpodobné, že dojde k postupnému snížení počtu dní menstruace a snížení množství krve, kterou při menstruaci ztrácíte. Některé ženy nakonec úplně přestanou menstruaci dostávat. Díky zmenšenému množství menstruační krve dojde u většiny žen ke zvýšení hladiny krevního hemoglobinu.


   Po odstranění systému se menstruační cyklus vrátí k normě.


   Je to abnormální, když nemám menstruaci?

   Ne při zavedené Mireně. Pokud zjistíte, že při zavedené Mireně nemáte menstruaci, je to způsobeno účinkem hormonu na sliznici dělohy. Nedojde k obvyklému měsíčnímu růstu a zvýšení děložní sliznice, proto se sliznice neodlučuje a menstruační krvácení se nedostaví. Nemusí to znamenat, že jste dospěla k menopauze nebo že jste těhotná. Hladina Vašich hormonů zůstává normální.


   Nemít menstruaci může být ve skutečnosti pro zdraví ženy velká výhoda.


   Jak poznám, jestli jsem těhotná?

   Těhotenství je u žen, které mají zavedenou Mirenu, nepravděpodobné, i když nemají menstruaci.


   Pokud jste již šest týdnů neměla menstruaci a jste tím znepokojena, máte si dát udělat těhotenský test. Je-li negativní, není zapotřebí provádět další testy, pokud nemáte jiné známky těhotenství, např. nevolnost, únavu nebo bolestivé napětí v prsou.


   Může Mirena působit bolest nebo jiné obtíže?

   Některé ženy pociťují bolest (podobnou křečím při menstruaci) během několika prvních týdnů po zavedení. Vyhledejte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice, pokud máte prudké bolesti nebo pokud bolest trvá déle než tři týdny od zavedení Mireny.


   Bude Mirena překážkou pohlavního styku?

   Vy ani Váš partner byste během pohlavního styku neměli Mirenu zpravidla vůbec vnímat. Pokud pociťujete přítomnost Mireny, neměli byste mít pohlavní styk, dokud Vás lékař nevyšetří, aby zkontroloval, zda je Mirena stále ve správné poloze.


   Jak dlouho bych měla počkat, než budu mít pohlavní styk po zavedení?

   Abyste svému tělu dopřála odpočinek, je nejlepší počkat přibližně 24 hodin po zavedení Mireny, než budete mít pohlavní styk. Jakmile je však Mirena zavedena, chrání Vás před otěhotněním.


   Mohu používat tampony nebo menstruační kalíšky?

   Doporučuje se používání menstruačních vložek. Jestliže používáte tampony nebo menstruační kalíšky, máte je měnit opatrně tak, aby nedošlo k vytažení Mireny za vlákna upevněná

   k systému.


   Co se stane, když Mirena vyjde sama z dělohy?

   Vzácně může dojít k tomu, že Mirena vyjde během menstruace, aniž si toho povšimnete. Nezvyklé zvýšení intenzity menstruačního krvácení by mohlo znamenat, že Mirena vyšla ven pochvou. Je také možné, že část Mireny vyjde z dělohy (Vy a Váš partner si toho můžete všimnout během pohlavního styku). Pokud Mirena úplně nebo částečně vyjde z dělohy, nejste již chráněna před otěhotněním.


   Jak poznám, zda je Mirena na svém místě?

   Můžete sama zkontrolovat, zda jsou vlákna na svém místě. Jemně vsuňte prst do pochvy a nahmatejte vlákna na horním konci pochvy blízko zevního ústí kanálku děložního hrdla.


   Netahejte za vlákna, protože byste mohla nedopatřením vytáhnout Mirenu z dělohy. Pokud vlákna nenahmatáte, mohlo dojít k vypuzení nebo perforaci. V takovém případě byste neměla mít pohlavní styk nebo byste měla používat bariérovou antikoncepční metodu (jako je kondom) a vyhledat svého lékaře.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Níže je uveden seznam možných nežádoucích účinků, kdy je Mirena používána jako antikoncepce (prevence otěhotnění) a k léčbě idiopatické menoragie (nadměrného menstruačního krvácení).


  Možné nežádoucí účinky, kdy je Mirena používána jako ochrana před endometriální hyperplázií (nadměrný růst sliznice dělohy) během substituční terapie estrogeny, byly pozorovány s podobnou četností, pokud není uvedeno jinak v poznámce pod čarou.


  Velmi časté: mohou se vyskytnout u 10 a více ze 100 pacientek

  • Nezhoubné cysty na vaječnících

  • Krvácení z dělohy/pochvy včetně špinění, oligomenorey (méně časté krvácení) a amenorey (absence krvácení)


   Časté: mohou se objevit u 1 až 10 z každých 100 pacientek

  • Depresivní nálada / deprese

  • Nervozita

  • Snížení pohlavní touhy

  • Bolest hlavy

  • Závrať

  • Bolest břicha

  • Pocit na zvracení

  • Akné

  • Bolesti zad**

  • Bolest v oblasti pánve

  • Dysmenorea (bolestivá menstruace)

  • Výtok z genitálu*

  • Vulvovaginitida* (zánět vnějších pohlavních orgánů nebo pochvy)

  • Citlivost prsou

  • Bolest prsou**

  • Vypuzení nitroděložního tělíska (úplné nebo částečné)

  • Zvýšení tělesné hmotnosti


   Méně časté: mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 1000 pacientek

  • Migréna

  • Nadýmání

  • Ztráta vlasů

  • Hirsutismus (nadměrný růst ochlupení)

  • Svědění

  • Ekzém (zánět kůže)

  • Chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži) nebo zvýšená pigmentace kůže

  • Infekce v oblasti pánve

  • Endometritida (zánět děložní sliznice)

  • Cervicitida (zánět děložního hrdla)/abnormální nález ve stěru hrdla děložního

  • Otok

  • Perforace dělohy (proděravění dělohy)


   Vzácné: mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 10 000 pacientek

  • Vyrážka

  • Kopřivka


   image

   *Studie ochrany endometria: časté

   **Studie ochrany endometria: velmi časté


   Popis vybraných možných nežádoucích účinků: Partner může během pohlavního styku cítit vlákna sloužící k vyjmutí Mireny.


   Pokud otěhotníte se zavedenou Mirenou, existuje možnost, že těhotenství bude mimoděložní (viz část 2: Mimoděložní těhotenství).


   V souvislosti se zaváděním nebo vyjímáním Mireny byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

   Bolest při zavádění/vyjímání, krvácení při zavádění/vyjímání, se zaváděním spojená vasovagální reakce se závratí nebo synkopou (mdloby). U pacientek s epilepsií může proces zavádění vyvolat epileptický záchvat.


   Po zavedení IUD byly hlášeny případy sepse (velmi závažné systémové infekce, které mohou být smrtelné).

   Při použití Mireny v indikaci ochrana před endometriální hyperplazií (nadměrný růst sliznice dělohy) během substituční léčby estrogeny není riziko rakoviny prsu známo. Byly hlášeny případy rakoviny prsu (četnost není známa).


   V souvislosti se zaváděním nebo vyjímáním Mireny byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Bolest při zavádění/vyjímání, krvácení při zavádění/vyjímání, se zaváděním spojená vasovagální reakce se závratí nebo synkopou (mdloby). U pacientek s epilepsií může proces zavádění vyvolat epileptický záchvat.


   Jestliže se některý nežádoucí účinek u Vás vyskytne v závažné míře nebo zpozorujete-li nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, informujte, prosím, lékaře nebo lékárníka.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Mirenu uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co Mirena obsahuje

Léčivá látka: jeden intrauterinní inzert obsahuje levonorgestrelum 52 mg.


Uvolňování: 20 µg levonorgestrelu/24 hodin


Pomocnými látkami jsou: polyethylen, síran barnatý, hnědý oxid železitý, dimetikon


Jak Mirena vypadá a co obsahuje toto balení

Velikost balení: 1 intrauterinní inzert s doplňky zatavený ve sterilním blistru


Upozornění: Text na blistru je v rumunském jazyce. Na blistru je nalepena etiketa s českým ekvivalentem textu.


Překlad textu na blistru:

20 micrograme/24 ore sistem cu cedare intrauterina = 24 mikrogramů/24 hodin uvolňující intrauterinní systém


Administrare intrauterina = intrauterinní podání

Un sistem intrauterin contine levonorgestrel 52 mg. = Intrauterinní systém obsahuje 52 mg levonorgestrelu.

A nu sa lasa la vederea si indemana copiilor. = Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. A se insera de catre un medic specialist. = Vložení provede odborný lékař.

Steril cu exceptia cazului in care ambalajul este deteriorat sau deschis. = Sterilní, pokud není obal poškozen nebo otevřen.

přečtěte pokyny pro zavádění.


Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Alee 1

51373 Leverkusen Německo


Výrobce

Bayer OY, Pansiontie 47, Turku, Finsko


Souběžný dovozce, přebalil

Best Pharm a.s., Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany, Česká republika


Pokud potřebujete jakoukoli jinou informaci o tomto intrauterinním inzertu, prosím, kontaktujte místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 6. 2021