Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Ardeaelytosol EL 1/3
electrolytes with carbohydrates

CENY

INF SOL 1X250ML

Velkoobchod: 14,94 Kč
Maloobchodní: 22,51 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ardeaelytosol EL 2/3 infuzní roztok

Ardeaelytosol EL 1/3 infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) a k čemu se používá.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) používat.

 3. Jak se Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) používá.

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) uchovávat.

 6. Obsah balení a další informace

 1. Co je Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) a k čemu se používá

  Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) je infuzní roztok používaný k doplnění vody při ztrátách potem, dýcháním, při horečce. Používá se k dodávání vody po operacích, pro dodávání vody malým dětem, novorozencům a kojencům.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) používat Nepoužívejte Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3):

  • při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku nad ztrátami vody,

  • při nadbytku vody (čisté vody) v organizmu

  Upozornění a opatření

  Při podání je nutné průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu.

  Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností (např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku).

  Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3)

  Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při současné léčbě léky, které zvyšují účinek vazopresinu (antidiuretického hormonu), což může vést ke sníženému vylučování vody bez iontů ledvinami a zvýšenému riziku snížení obsahu sodíku v krvi.

  Mezi léčivé přípravky zvyšující riziko snížení obsahu sodíku v krvi patří obecně diuretika (látky navozující vylučování moči) a antiepileptika (látky proti epilepsii).

  Přípravek Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) s jídlem a pitím

  Přípravek Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) lze používat nezávisle na jídle a pití.

  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

  Přípravek je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika snížení obsahu sodíku v krvi.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

  Přípravek Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) obsahuje disiřičitan sodný

  Přípravek Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) obsahuje disiřičitan sodný, který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

 3. Jak se Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) používá

  Přípravek Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

  O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

  Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3), než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

  Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Frekvence výskytu nežádoucích účinků - není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

  • poruchy vnitřního prostředí organizmu,

  • snížení obsahu sodíku v krvi, které může způsobit až nevratné poškození mozku a smrt,

  • otoky,

  • poruchy srdeční činnosti,

  • poruchy ledvin a močových cest.

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) uchovávat

  Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Chraňte před mrazem.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

  Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

 6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum hexahydricum nebo calcii chloridum dihydricum, magnesii chloridum hexahydricum, natrii lactas a glucosum nebo glucosum monohydricum.

Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, disiřičitan sodný a voda pro injekci. 1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeaelytosol EL 2/3

Ardeaelytosol EL 1/3

Natrii chloridum

3,60 g

1,80 g

Kalii chloridum

0,20 g

0,10 g

Calcii chloridum hexahydricum

0,37 g

(nebo 0,25 g calcii chloridum dihydricum)

0,18 g

(nebo 0,12 g calcii chloridum dihydricum)

Magnesii chloridum hexahydricum

0,13 g

0,07 g

Natrii lactas

3,58 g

1,79 g

Glucosum

(ve formě glucosum nebo glucosum monohydricum)

16,67 g

33,33 g


Jak Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) vypadá a co obsahuje toto balení

Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Přípravek je dodáván ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem v objemech 1x 80 ml, 1x 100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml, 20x 80 ml, 20x 100 ml, 10x 250 ml a 10x 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEAPHARMA, a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 4. 2018


image


NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY


Dávkování a způsob použití

Dávkování je individuální dle ztrát, řídí se stavem pacienta.

Rychlost dávkování je cca 4-8 ml/kg/hod. Kojenci cca 140 ml/kg/24 hod.

Způsob podání

Nitrožilní kapénková infuze v uzavřeném systému. Podává se zpravidla infuzní soupravou do periferní žíly.

Nežádoucí účinky

Při neadekvátně vedené infuzní terapii se mohou projevit poruchy iontové rovnováhy, hyperhydratace, hyponatrémie s následným rozvojem akutní hyponatremické encefalopatie, edémy, kardiovaskulární dekompenzace, iontový rozvrat.

Inkompatibility

Při kombinaci přípravku Ardeaelytosol EL 2/3 (EL 1/3) s jinými přípravky je nutné sledovat rozdíl v pH. Při smíchání s přípravky obsahujícími oxaláty, fosforečnany nebo bikarbonáty může dojít ke vzniku precipitátu.

Návod k uchovávání přípravku

Chraňte před mrazem.

Po otevření lahvičky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Návod k zacházení s přípravkem

Parenterální přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat. Pokud jsou viditelné pevné částice, nebo byl-li obal porušen, přípravek se nesmí aplikovat.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Likvidace

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.