Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Fexeric

Příbalová informace: informace pro pacienta


Fexeric 1 g potahované tablety

ferri citras complexus coordinativus 1 g


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Nejčastější nežádoucí účinky (postihující více než 1 osobu z 10) u pacientů nepodstupujících dialýzu se rovněž týkaly žaludku nebo střeva:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

image

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Fexeric uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

  Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 60 dnů.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Fexeric obsahuje

Léčivou látkou je ferri citras complexus coordinativus 1 g.

Jedna potahovaná tableta obsahuje ferri citras complexus coordinativus 1 g (odpovídá ferrum-ion (3+) 210 mg ).

Dalšími složkami jsou předbobtnalý škrob, kalcium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, triacetin,

oranžová žluť (E110), červeň Allura AC (E129), indigokarmín.


Jak přípravek Fexeric vypadá a co obsahuje toto balení

Fexeric potahované tablety jsou broskvově zbarvené, oválné tablety s vyraženým „KX52“ na jedné straně. Tablety jsou 19 mm dlouhé, 7,2 mm silné a 10 mm široké.


Tablety jsou baleny v plastových lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem. Dodávají se v jedné

velikosti balení 200 tablet v lahvičce.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

Akebia Europe Limited c/o Matheson

70 Sir John Rogerson’s Quay

Léčivý přípravek již není registrován

Dublin 2 Irsko


Výrobce:

Propak Health Ltd.

3-4 Ballyboggan Industrial Estate Ballyboggan Road

Finglas

Dublin 11 Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


agentury pro léčivé přípravky .