Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Qinlock
ripretinib

Příbalová informace: informace pro uživatele


QINLOCK 50 mg tablety

ripretinibum


image Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek QINLOCK vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku QINLOCK jsou bílé až téměř bílé, oválné a s vyraženým označením „DC1“ na jedné straně.


Lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahuje 30 nebo 90 tablet a vysoušedlo. Lahvičky jsou opatřeny uzávěrem garantujícím neporušenost obalu z hliníkové fólie / polyethylenu (PE). Vysoušedlo je materiál absorbující vlhkost, který se nachází v malém obalu a chrání tablety před vlhkostí. Sáček

s vysoušedlem vždy uchovávejte v lahvičce a nejezte ho.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Deciphera Pharmaceuticals (Netherlands) B.V. Atrium Building 4th Floor

Strawinskylaan 3051 1077ZX, Amsterdam Nizozemsko


Výrobce

Deciphera Pharmaceuticals (Netherlands) B.V. Atrium Building 4th Floor

Strawinskylaan 3051

1077ZX, Amsterdam Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Deciphera Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., NL

Tel/Tél/Teл/Tlf/Τηλ/Sími/Puh: +318006333435

e-mail: medicalinformation@deciphera.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.