Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Dolyxan

CENY

60MG CPS ETD 28

Velkoobchod: 381,45 Kč
Maloobchodní: 556,60 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

30MG CPS ETD 28

Velkoobchod: 190,72 Kč
Maloobchodní: 285,62 Kč
Uhrazen: 4,73 Kč
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


DOLYXAN 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky

DOLYXAN 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky


duloxetinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Poraďte se se svým lékařem, pokud máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce. Váš lékař rozhodne, jestli můžete užívat duloxetin.


Upozornění a opatření

Pokud se Vás týká některý z dále uvedených stavů, nemusí pro Vás být duloxetin vhodný. Před užitím přípravku DOLYXAN se poraďte se svým lékařem, jestliže:


Přípravek DOLYXAN může způsobovat pocit neklidu nebo neschopnost vydržet klidně sedět či stát na místě. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, sdělte to svému lékaři.


Léčivé přípravky jako DOLYXAN (tzv. SSRI/SNRI) mohou způsobovat příznaky poruch sexuálních funkcí (viz bod 4). V některých případech tyto příznaky přetrvávaly i po ukončení léčby.


Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat takto uvažovat, jestliže:


riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteříbyli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.


Děti a dospívající do 18 let

Přípravek DOLYXAN se normálně nepoužívá u dětí a dospívajících do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 let užívajících přípravky z této skupiny je zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, myšlenky na sebevraždu a nepřátelské chování (převážně agrese, vzdorovité chování a hněv). Navzdory tomu se lékař může rozhodnout, jestliže to je v nejlepším zájmu pacienta, předepsat přípravek DOLYXAN i pacientovi mladšímu 18 let. Pokud lékař předepsal přípravek DOLYXAN pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří užívají přípravek DOLYXAN, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měl(a) byste o tom informovat lékaře. U této věkové skupiny také ještě nebyl hodnocen vliv dlouhodobého podávání přípravku DOLYXAN na růst, dospívání a vývoj poznávacích funkcí a chování.


Další léčivé přípravky a přípravek DOLYXAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Hlavní složka přípravku DOLYXAN, duloxetin, je použit také v jiných přípravcích k léčbě různých potíží:


Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10 pacientů)


U dětí a dospívajících do 18 let s depresí léčených tímto přípravkem došlo na začátku jeho prvního užívání k určitému snížení tělesné hmotnosti. K návratu tělesné hmotnosti na úroveň odpovídající dětem a dospívajícím stejného věku a pohlaví došlo po 6 měsících léčby.


Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ze 100 pacientů)


Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10 000 osob)


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek DOLYXAN uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co přípravek DOLYXAN obsahuje Léčivou látkou je duloxetinum.

Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg nebo 60 mg (jako duloxetini hydrochloridum).


Další složky jsou:

Obsah tobolky: zrněný cukr (obsahuje kukuřičný škrob a sacharózu), hypromelóza 2910 (E 464), krospovidon (typ B), mastek, sacharóza, karboxymethylethylcelulóza, povidon, oxid titaničitý (E 171), makrogol (E 1521), polysorbát 80 (E 433). (Viz konec bodu 2, další informace o sacharóze).

Tobolka (pro sílu 30 mg): želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, indigokarmín (E 132). Tobolka (pro sílu 60 mg): želatina, oxid titaničitý (E 171), natrium-lauryl-sulfát, indigokarmín (E 132), žlutý oxid železitý (E 172).

Zlatý jedlý inkoust (pro sílu 30 mg): šelak (E 904), propylenglykol, žlutý oxid železitý (E 172).

Bílý jedlý inkoust (pro sílu 60 mg): šelak (E 904), propylenglykol, hydroxid draselný, oxid titaničitý (E

171).


Jak přípravek DOLYXAN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek DOLYXAN je enterosolventní tvrdá tobolka. Tobolka obsahuje pelety hydrochloridu duloxetinu s potahem na ochranu proti žaludeční kyselině.


Tobolky DOLYXAN jsou dostupné v síle 30 mg a 60 mg.


Tobolky 30 mg jsou tvrdé želatinové tobolky s bílým neprůhledným tělem a modrým neprůhledným víčkem velikosti 3 (15,80 ± 0,40 mm) potištěné „H“ na víčku a „191“ na těle, obsahující bílé až téměř bílé pelety. Tobolky 60 mg jsou tvrdé želatinové tobolky se zeleným neprůhledným tělem a modrým neprůhledným víčkem velikosti 1 (19,30 ± 0,40 mm) potištěné „H“ na víčku a „192“ na těle, obsahující bílé až téměř bílé pelety.


Přípravek DOLYXAN 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky je dostupný v blistrovém balení po 28 tobolkách.

Přípravek DOLYXAN 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky je dostupný v blistrovém balení po 28 tobolkách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Belupo lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5

Koprivnica 48000 ChorvatskoTento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika DOLYXAN

Chorvatsko DOLYXAN 30 mg; 60 mg tvrde želučanootporne kapsule


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 4. 2021