Domovská stránka Domovská stránka

Tritanrix HepB
diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbed)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Tritanrix HepB injekční suspenze, vícedávkové balení

Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (celobuněčná) (Pw) a hepatitidě B (rDNA) (HBV), (adsorbovaná).


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude zahájeno očkování Vašeho dítěte.


Jak Tritanrix HepB vypadá a co obsahuje toto balení


Injekční suspenze, vícedávkové balení.


Tritanrix HepB je bílá, slabě mléčná tekutina ve skleněné lahvičce na 2 dávky (1 ml) nebo ve skleněné lahvičce na 10 dávek (5 ml).


Tritanrix HepB je dostupný v následujících velikostech balení: Balení se 2 dávkami: 1 lahvička.

Balení s 10 dávkami: 1 lahvička.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l´Institut 89 B-1330 Rixensart Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci :


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД ул. Димитър Манов бл.10 София 1408

Тел. + 359 2 953 10 34


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 2 22 00 11 11

gsk.czmail@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36-1-2255300


Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com


Přípavek již není registrován

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com


Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E Tηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22) 576 9000


España GlaxoSmithKline S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL Tel: +40 (0)21 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland Slovenská republika

GlaxoSmithKline ehf. Simi: +354-530 3700

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)808 100 9997

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: +370 264 90 00

info.lt@gsk.com


Přípavek již není registrován

Tato příbalová informace byla naposledy schválena


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): https://www.emea.europa.eu/.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:


Vakcína Tritanrix HepB může být smíchána s lyofilizovanou Hib vakcínou (Hiberix).


Během skladování je možno pozorovat bílou usazeninu a čirý supernatant. Není to známka poškození vakcíny.


Vakcína musí být před použitím dobře protřepána, aby vznikla homogenní zakalená bílá suspenze a vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na změnu vzhledu. Jestliže svým vzhledem nevyhovuje, je nutné ji vyřadit.


Při používání multidávkových lahviček musí být každá dávka natažena sterilní jehlou a sterilní injekční stříkačkou. Stejně jako u jiných vakcín musí být dávka aspirována při dodržení přísných aseptických podmínek a opatření zabraňujících kontaminaci obsahu.