Domovská stránka Domovská stránka

Instanyl
fentanyl

CENY

50MCG/DÁV NAS SPR SOL 1X1,8ML/10DÁV I

Velkoobchod: 1 272,69 Kč
Maloobchodní: 1 729,25 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

200MCG/DÁV NAS SPR SOL 1X5ML/40DÁV I

Velkoobchod: 5 330,86 Kč
Maloobchodní: 6 822,30 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

50MCG/DÁV NAS SPR SOL 1X5ML/40DÁV I

Velkoobchod: 5 803,23 Kč
Maloobchodní: 7 362,70 Kč
Uhrazen: 266,58 Kč

100MCG/DÁV NAS SPR SOL 1X5ML/40DÁV I

Velkoobchod: 5 934,83 Kč
Maloobchodní: 7 513,25 Kč
Uhrazen: 417,13 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Instanyl 50 mikrogramů nosní sprej, roztok v jednodávkovém obalu Instanyl 100 mikrogramů nosní sprej, roztok v jednodávkovém obalu Instanyl 200 mikrogramů nosní sprej, roztok v jednodávkovém obalu fentanylum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jestliže trpíte opakovaným krvácením z nosu nebo nepříjemnými pocity v nose po použití přípravku Instanyl, musíte tuto skutečnost oznámit lékaři, který zváží jiný způsob léčby průlomové bolesti.


Opakované užívání přípravku Instanyl může vést k závislosti a zneužívání, což může mít za následek život ohrožující předávkování. Jestliže se obáváte, že se u vás mohla rozvinout závislost na přípravku Instanyl, je důležité abyste se poradil(a) se svým lékařem.


Děti a dospívající

Instanyl nemá být používán u dětí a dospívajících do 18 let.


Další léčivé přípravky a Instanyl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Instanyl může mít vliv na účinek jiných léčivých přípravků nebo jeho účinek může být ovlivněn užíváním jiných léčivých přípravků.

Zvláštní opatrnost se doporučuje při užívání následujících léků:

Jestliže se domníváte, že kdokoli náhodně použil Instanyl, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Snažte se udržet postiženou osobu při vědomí do příchodu odborné pomoci.

Jestliže někdo náhodně užije Instanyl, mohou se u něj projevit podobné příznaky, jako jsou popsány

výše při předávkování.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Instanyl

Jestliže stále přicházejí záchvaty průlomové bolesti, použijte Instanyl dle doporučení lékaře.

Pokud již záchvaty průlomové bolesti ustaly, nepoužívejte Instanyl dříve než při dalším záchvatu průlomové bolesti.


Jestliže jste přestal(a) užívat Instanyl

Nepoužívejte Instanyl, jestliže již nenastupují záchvaty průlomové bolesti. Pokračujte ale v zavedené léčbě chronické bolesti při nádorovém onemocnění. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře,

zda užíváte správné dávkování svých léků.

Jestliže přestanete používat Instanyl, mohou se u vás projevit abstinenční příznaky (příznaky

z vysazení léku) podobné nežádoucím účinkům popsaným pro Instanyl. Pokud pozorujete takové příznaky, kontaktujte svého lékaře. Lékař musí rozhodnout, zda je potřeba léčba ke zmírnění nebo odstranění abstinenčních příznaků.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Většina z nich obvykle ustane nebo se zmírní při pokračujícím používání přípravku.


  Přerušte léčbu a kontaktujte ihned svého lékaře, nemocnici, nebo pohotovost jestliže:

  • máte vážné dýchací obtíže.

  • chroptíte při nádechu.

  • máte křečovitou bolest.

  • máte výraznou závrať.

  Tyto nežádoucí účinky mohou být velmi závažné.


  Další nežádoucí účinky hlášené po podání přípravku Instanyl:


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

  Spavost, závratě až obtíže s udržením rovnováhy, bolest hlavy, podráždění v hrdle, pocit na zvracení,

  zvracení, zčervenání, návaly horka, silné pocení.


  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

  Nespavost, spavost, křečovité stahy svalů, abnormální kožní citlivost často nepříjemná, změny chuti,

  kinetóza (nevolnost z pohybu), nízký krevní tlak, závažné problémy s dýcháním, krvácení z nosu, vřed v nose, výtok z nosu, zácpa, zánět ústní sliznice, sucho v ústech, bolest kůže, svědění kůže, horečka.


  Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

  Pád, průjem, křeče (záchvaty), ztráta vědomí, otok paží nebo nohou, vidění a slyšení věcí a zvuků, které nejsou skutečné (halucinace), závislost na léku (návyk), zneužití léku, únava, malátnost, syndrom z vysazení (může se projevit výskytem následujících nežádoucích účinků: pocit na zvracení, zvracení, průjem, úzkost, zimnice, třes a pocení), dušnost.


  Byly taktéž hlášeny případy, kdy u pacientů došlo k proděravění nosní přepážky – struktury, která odděluje nosní dírky.

  Dlouhodobá léčba fentanylem během těhotenství může u novorozence způsobit syndrom z vysazení léku, což může vyústit v život ohrožující stav (viz bod 2).


  Informujte svého lékaře, jestliže pozorujete opakovaně krvácení z nosu nebo nepříjemné pocity v nose.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak Instanyl uchovávat


  Léčivá látka proti bolesti v přípravku Instanyl je velmi silná a může způsobit ohrožení života u dětí. Instanyl musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

  Přípravek Instanyl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na jednodávkovém obalu za

  EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce. Uchovávejte ve svislé poloze.


  Instanyl může být škodlivý pro ostatní osoby, zvláště pro děti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Všechna nepoužitá jednodávková balení musí být vždy znovu uložena v blistru s dětským bezpečnostním uzávěrem odolném proti nežádoucímu vniknutí dětí a zlikvidována v souladu s místními požadavky, nebo vrácena do lékárny. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace Co Instanyl obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum. Obsah je:

50 mikrogramů: 1 dávka (100 mikrolitrů) obsahuje fentanyli citras, odpovídá fentanylum 50 mikrogramů.

100 mikrogramů: 1 dávka (100 mikrolitrů) obsahuje fentanyli citras, odpovídá fentanylum 100 mikrogramů.

200 mikrogramů: 1 dávka (100 mikrolitrů) obsahuje fentanyli citras, odpovídá fentanylum 200 mikrogramů.


Pomocnými látkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.


Jak Instanyl vypadá a co obsahuje toto jednodávkové balení

Instanyl je nosní sprej, roztok v jednodávkovém obalu. Roztok je čirý a bezbarvý.


Jedno jednodávkové balení obsahuje 1 dávku přípravku Instanyl a je dodáváno v blistru odolném proti nežádoucímu vniknutí dětí. Instanyl je na trh dodáván v rozdílných velikostech 2, 6, 8 a

10 jednodávkových balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Barevné označení na obalu je odlišné pro každou sílu přípravku Instanyl: 50 mikrogramů je oranžové.

100 mikrogramů je fialové.

200 mikrogramů je zelenkavo-modré.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand

Dánsko


Výrobce Curida AS Solbærvegen 5

NO-2409 Elverum Norsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

TAKEDA HELLAS S.A. Tel: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com


Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com


Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda Nycomed AS Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800 20 80 50


España

Takeda Farmacéutica España S.A. Tel: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o. Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France SAS

Tél: + 33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91


Ireland

Takeda Products Ireland Ltd.

Tel: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba

d.o.o.

Tel: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com


Κύπρος

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)2830 640 902

medinfoEMEA@takeda.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.


uropa.eu.

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU INSTANYL JEDNODÁVKOVÝ NOSNÍ SPREJ


Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny, ve kterých je uvedeno, jak se Instanyl jednodávkový nosní sprej používá:


Vaše jednodávkové balení je nyní prázdné.