Domovská stránka Domovská stránka

Carbosorb
medicinal charcoal


Příbalová informace: informace pro uživatele


CARBOSORB


tablety


carbo activatus


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


Přípravek není určen pro děti do 3 let.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Carbosorb se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte:


Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, přípravek Carbosorb můžete užívat pouze na doporučení lékaře.


V případě akutní perorální otravy toxickými látkami nebo léky ihned kontaktujte lékaře anebo toxikologické centrum.


Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin a minerálů. Je proto důležité, abyste ztrátu tekutin nahrazoval(a)

pitím dostatečného množství nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité obzvláště u dětí.


Neprodleně navštivte lékaře v těchto případech:


Při náhle vzniklém (akutním) průjmu příznaky obvykle vymizí do 48 hodin. Jestliže průjem trvá déle než 2 dny, nebo pokud se příznaky nebo Váš celkový stav zhoršuje, přestaňte tento přípravek užívat a vyhledejte lékaře.


Carbosorb nepostačuje při léčbě infekčního průjmu.


Carbosorb způsobuje černé zbarvení stolice, které může zakrýt krvácení do trávicího traktu a tím omezit objektivní posouzení stolice nebo zkomplikovat připadné endoskopické vyšetření. Černé zbarvení stolice vymizí po ukončení užívání tohoto přípravku.


Další léčivé přípravky a Carbosorb

Účinky přípravku Carbosorb a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.

Carbosorb ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:


Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat (včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu).

Carbosorb s jídlem, pitím a alkoholem

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.


Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být téhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Užívání přípravku Carbosorb během těhotenství a v období kojení je možné.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Carbosorb nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Carbosorb obsahuje sacharosu (druh cukru). Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna tableta obsahuje 268 mg sacharózy. To by měli vzít v úvahu pacienti trpící cukrovkou.


 1. Jak se Carbosorb užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


  Dávkování

  Doporučené dávky jsou následující.


  Dospělí:

  Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně.

  Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!


  Děti od 3 let:

  Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-4 tablety 3-4 krát denně, u intoxikace obvykle 4-5 tablet 3-4 krát denně.

  Dětem může být přípravek podáván pouze na doporučení lékaře.


  Dospívající od 12 let:

  Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je 2-5 tablet 3-4 krát denně.

  Při otravě toxickými látkami je obvyklá dávka 10-12 tablet 3-4krát denně. Dávkování však vždy určí lékař!


  Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout ve sklenici v malém množství vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Při otravách se podávají rozdrcené tablety. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo hořkého čaje.


  Délka léčby:

  Bez doporučení lékaře přípravek neužívejte déle než 2 dny. Jestliže u Vás průjem přetrvává i po 2 dnech léčby, přestaňte tento přípravek užívat a poraďte se s lékařem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbosorb, než jste měl(a)

  Předávkování může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.


  Při podezření na předávkování nebo při náhodném požití nezjištěného množství přípravku dítětem je

  potřeba vyvolat zvracení a ihned se poradit s lékařem.

  Jestliže jste zapoměl(a) užít Carbosorb

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Obvykle se projevují jako žaludeční a střevní poruchy:

  • černé zbarvení stolice, které může zakrývat krvácení do trávicího traktu

  • vyšší dávky můžou způsobit pocit na zvracení, zvracení, mechanickou zácpu a následně neprůchodnost střev


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lekárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


 3. Jak Carbosorb uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

  se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé pŕípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Carbosorb obsahuje


Jak Carbosorb vypadá a co obsahuje toto balení Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami. Balení obsahuje 20 nebo 50 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s

Jarková 269/17

082 22 Šarišské Michaľany Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

23. 8. 2017