Domovská stránka Domovská stránka

NovoRapid
insulin aspart

CENY

100U/ML INJ SOL 1X10ML

Velkoobchod: 398,65 Kč
Maloobchodní: 580,06 Kč
Uhrazen: 50,18 Kč

100U/ML INJ SOL 5X3ML

Velkoobchod: 666,55 Kč
Maloobchodní: 938,15 Kč
Uhrazen: 108,06 Kč

100U/ML INJ SOL 5X1,6ML

Velkoobchod: 379,90 Kč
Maloobchodní: 554,48 Kč
Uhrazen: 130,58 Kč

100U/ML INJ SOL 5X3ML

Velkoobchod: 746,78 Kč
Maloobchodní: 1 044,05 Kč
Uhrazen: 213,96 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


NovoRapid FlexPen 100 jednotek/ml injekční roztok v předplněném peru

insulinum aspartum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Nyní si na druhé straně přečtěte informace o použití pera FlexPen. Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Instrukce pro použití přípravku NovoRapid injekční roztok v peru FlexPen.


Před použitím pera FlexPen si pečlivě přečtěte dále uvedené pokyny. Pokud nebudete tyto pokyny pečlivě dodržovat, můžete si aplikovat inzulinu příliš málo nebo příliš mnoho, což může vést k příliš vysoké či příliš nízké hladině cukru v krvi.


► FlexPen je předplněné inzulinové pero s možností nastavení dávky. Dávky můžete nastavit od 1 do 60 jednotek v přírůstcích po 1 jednotce. FlexPen je určen pro použití s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm. Jako preventivní opatření vždy při sobě noste náhradní inzulinový aplikátor pro případ, že pero FlexPen ztratíte nebo bude poškozeno.NovoRapid FlexPen


Stupnice ukazatele

Volič


Jehla (příklad)

Uzávěr pera Zásobní vložka

zbývajícího množství

Ukazatel dávky

dávky Dávkovací

tlačítko Velký vnější kryt jehly

Jehlaimage

Péče o pero

FlexPen vyžaduje opatrné zacházení.


Vnitřní kryt jehly Papírový kryt

Jestliže pero FlexPen spadlo, bylo poškozeno nebo bylo vystaveno nárazu, pak vzniká riziko úniku inzulinu. To může způsobit nepřesné dávkování, což může vést k příliš vysoké nebo příliš nízké hladině cukru v krvi.


Vnější povrch pera FlexPen můžete očistit otřením desinfekčním tamponem. Nenamáčejte jej, neomývejte jej ani jej nemažte, protože byste ho tím mohl(a) poškodit.


FlexPen znovu nenaplňujte. Jakmile je prázdný, musí se zlikvidovat.


Příprava pera NovoRapid FlexPen


Zkontrolujte název a barevný štítek pera, abyste se ujistil(a), že obsahuje správný typ inzulinu. To je obzvlášť důležité, pokud používáte více než jeden typ inzulinu. Pokud si aplikujete špatný typ inzulinu, může Vám hladina cukru v krvi příliš stoupnout nebo příliš klesnout.


A

Sejměte uzávěr pera.


image


B

Z nové jednorázové jehly odtrhněte papírový kryt. Našroubujte jehlu rovně a pevně na FlexPen.

image


C

Sejměte z jehly velký vnější kryt a uchovejte ho pro pozdější potřebu.


image


D

Sejměte z jehly vnitřní kryt a vyhoďte ho.


Nikdy se nepokoušejte vnitřní kryt jehly opět nasadit na jehlu. Mohl(a) byste se o jehlu píchnout.


image


image

Pro každou aplikaci použijte vždy novou jehlu. Tím se sníží riziko kontaminace, infekce, úniku inzulinu, ucpání jehel a nepřesného dávkování.


image

Dbejte, abyste jehlu před použitím neohnul(a) nebo jinak nepoškodil(a).


Ověření funkčnosti


Před každou injekcí se během normálního používání může v zásobní vložce nahromadit malé množství vzduchu. Abyste zabránil(a) vpíchnutí vzduchu a zajistil(a) správné dávkování:


E

image

Otočte voličem dávky tak, abyste nastavil(a) 2 jednotky.


E


Nastaveny 2 jednotky


F

Držte FlexPen jehlou směrem nahoru a jemně na zásobní vložku několikrát poklepte prstem, aby se

v horní části zásobní vložky nahromadily případné vzduchové bubliny.


F


image

G

Držte jehlu stále směrem vzhůru a stlačte úplně dávkovací tlačítko. Volič dávky se vrátí na nulu.


Na hrotu jehly se musí objevit kapka inzulinu. Jestliže se neobjeví, vyměňte jehlu a celý postup zopakujte, nejvíce však 6krát.


Jestliže se kapka inzulinu ani potom neobjeví, je pero vadné a musíte použít nové.

G


image

image

Vždy před podáním injekce zkontrolujte, zda se na špičce jehly objeví kapka. Tím se ujistíte, že inzulin protéká perem. Pokud se neobjeví žádná kapka, neaplikoval(a) byste si žádný inzulin, i když by se volič dávky pohyboval. Může to znamenat, že je jehla ucpaná nebo poškozená.


image

Před aplikací vždy ověřte průtok. Pokud průtok neověříte, můžete si aplikovat inzulinu příliš málo, nebo si neaplikujete inzulin vůbec žádný. Může to vést k příliš vysoké hladině cukru

v krvi.


Nastavení dávky

Zkontrolujte, zda je volič dávky nastaven na nule. H

Otáčením voliče dávky nastavte požadovaný počet jednotek.


Dávku lze zmenšit nebo zvětšit otáčením voliče dávky příslušným směrem tak, aby správná dávka byla proti značce v okénku ukazatele dávky. Při otáčení voličem dávky dbejte na to, abyste nestiskl(a) dávkovací tlačítko, protože by inzulin unikal z pera


Nemůžete nastavit vyšší dávku, než je počet jednotek zbývajících v zásobní vložce.


image


image

Před aplikací inzulinu vždy pomocí voliče dávky a ukazatele dávky zkontrolujte, kolik jednotek jste zvolil(a).

image

Nepočítejte cvakání pera. Pokud si zvolíte a aplikujete nesprávnou dávku, může Vám hladina cukru v krvi příliš stoupnout nebo příliš klesnout. Nepoužívejte stupnici ukazatele zbývajícího množství – ukazuje pouze přibližné množství inzulinu zbývající ve vašem peru.


Aplikace injekce


Vpíchněte jehlu do kůže. Použijte injekční techniku, kterou vám doporučil váš lékař nebo zdravotní sestra.


I

Dávku si vpíchněte stlačením dávkovacího tlačítka zcela dolů, až se v okénku ukazatele dávky objeví

proti značce nula. Dávejte pozor, abyste při vpichování injekce stiskl(a) pouze dávkovací tlačítko. Otočením voliče dávky k aplikaci inzulinu nedojde.

image


J

Držte dávkovací tlačítko zcela stlačené a nechte jehlu pod kůží alespoň 6 sekund. Zajistíte tak, že bude podána celá dávka.


Vytáhněte jehlu z kůže a potom uvolněte dávkovací tlačítko.


Po aplikaci se vždy ujistěte, že se volič dávky vrátil na 0. Pokud se volič dávky zastaví dříve, než se vrátí na 0, nebyla aplikována celá dávka. To může mít za následek příliš vysokou hladinu cukru v krvi.


J


image

K

Jehlu zasuňte do velkého vnějšího krytu jehly, aniž byste se ho dotkl(a). Jakmile je jehla uvnitř, opatrně velký vnější kryt jehly zcela dotlačte a poté odšroubujte jehlu.


Opatrně ji zlikvidujte a na FlexPen nasaďte zpět uzávěr pera.


image


image

Po každé injekci jehlu vždy odstraňte a FlexPen skladujte bez nasazené jehly. Tím se sníží riziko kontaminace, infekce, úniku inzulinu, ucpání jehel a nepřesného dávkování.


Další důležité informace


image

Pečující osoby musí být při manipulaci s použitými jehlami velice opatrné, aby se snížilo riziko poranění jehlou a přenesení infekce.


image

Použitý FlexPen opatrně zlikvidujte bez připojené jehly.


image

Pero ani jehly s nikým nesdílejte. Může to vést k přenosu infekce.


image

image

Nikdy pero nesdílejte s dalšími osobami. Váš lék může jejich zdraví poškodit. Pero a jehly vždy uchovávejte mimo dohled a dosah ostatních, hlavně dětí.