Domovská stránka Domovská stránka

Mupirocin Infectopharm
mupirocinPříbalová informace: informace pro uživatele


Mupirocin Infectopharm 20 mg/g mast mupirocinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

v bodě 6).

Pokud si myslíte, že se Vás výše uvedené týká, přípravek nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), tento přípravek nepoužívejte. Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření


Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mupirocin Infectopharm může způsobit závažné kožní reakce nebo alergie. Viz část „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Mupirocin Infectopharm způsobit zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitidu). Viz část „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže se přípravek Mupirocin Infectopharm používá dlouhodobě, může se rozvinout moučnivka (kvasinková infekce). Pokud k tomu dojde, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Mast se nemá používat do očí, do nosu nebo na kůži v blízkosti kanyly (trubičky zaváděné do těla za účelem dodání nebo odstranění tekutin). Mohlo by dojít k podráždění nebo vysychání sliznic očí nebo nosu. Vyvarujte se kontaktu masti s očima. Při náhodném vniknutí masti do oka oko důkladně vymyjte vodou.

Děti


Nepoužívejte přípravek Mupirocin Infectopharm u novorozenců mladších 4 týdnů.


Další léčivé přípravky a přípravek Mupirocin Infectopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jestliže je ošetřována popraskaná bradavka, musí být mast před kojením pečlivě smyta.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mupirocin Infectopharm nemá žádné nežádoucí účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje polyethylenglycol

Před použitím přípravku Mupirocin Infectopharm informujte svého lékaře:


Přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje butylhydroxytoluen (E321) a může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.


 1. Jak se přípravek Mupirocin Infectopharm používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Použití tohoto přípravku

Na postiženou oblast pokožky nenanášejte přípravek Mupirocin Infectopharm v kombinaci s jinými tělovými krémy nebo mastmi, protože by to mohlo snížit účinnost přípravku Mupirocin Infectopharm. Obvykle se přípravek Mupirocin Infectopharm nanáší na pokožku 2 až 3krát denně.

 1. Před otevřením tuby si umyjte a osušte ruce.

 2. Naneste mast na postižené místo pokožky.

 3. Ošetřenou oblast můžete překrýt náplastí nebo sterilním obvazem, pokud Vám lékař neřekl, že máte ponechat pokožku odkrytou.

 4. Tubu uzavřete a umyjte si ruce.


Jak dlouho máte používat přípravek Mupirocin Infectopharm?

Mast Mupirocin Infectopharm používejte tak dlouho, jak určil Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Bakterie se normálně z kůže odstraní během 10 dnů od zahájení léčby.

Nepoužívejte déle než 10 dní. Veškerá mast zbývající po ukončení léčby musí být zlikvidována. Jestliže se stav Vaší pokožky nezlepší během 3 až 5 dnů, vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mupirocin Infectopharm, než jste měl(a)

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mupirocin Infectopharm


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Mupirocin Infectopharm uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Po otevření uchovávejte tubu při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření se obsah může používat po dobu až 10 dnů.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že vypadá jinak než normálně.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Mupirocin Infectopharm obsahuje


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1

D-64646 Heppenheim

Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Mupirocin 20 mg/g Salbe Česká republika Mupirocin Infectopharm Španělsko Mupirocina 20 mg/g Pomada

Maďarsko Mupirocin Infectopharm 20 mg/g Kenőcs

Portugalsko Mupirocin 20 mg/g Pomada

Slovinsko Mupirocin Infectopharm 20 mg/g masť Velká Británie Mupirocin 20 mg/g Ointment


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 3. 2019.