Domovská stránka Domovská stránka

Canesten GYN Combi Pack
clotrimazole


PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO PACIENTA


Canesten GYN Combi Pack 500 mg vaginální tableta + 10 mg /g krém


klotrimazol


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Canesten GYN Combi Pack a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten GYN Combi Pack používat

 3. Jak se Canesten GYN Combi Pack používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Canesten GYN Combi Pack uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


1. CO JE CANESTEN GYN COMBI PACK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Canesten GYN Combi Pack je kombinované balení, které obsahuje 1 vaginální tabletu

s aplikátorem k zavedení do pochvy a 20 g krému ke kožnímu podání.


Canesten – vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky, Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby (Bacteroides).


Canesten – krém je širokospektré antimykotikum určené pouze k zevnímu použití. Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i proti některým druhům bakterií.

Canesten krém se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.


Jedná se o:


 1. Záněty zevních pohlavních orgánů:


  • zánět zevních rodidel u žen (vulvitida) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel

  • zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitida) - projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

  Zánět zevních rodidel:

  Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.


 2. Kožní onemocněníUkončete léčbu, pokud máte místní nežádoucí účinky nebo alergické reakce (zahrnující anafylaktickou reakci, otok, nízký krevní tlak, dušnost a/nebo mdloby).


Místní nežádoucí účinky se mohou podobat příznakům onemocnění. Proto může být někdy obtížné rozlišit mezi příznaky infekce a nežádoucími účinky léčivého přípravku.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.


 1. JAK CANESTEN GYN COMBI PACK UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Canesten GYN Combi Pack obsahuje

Tableta:

Léčivou látkou je klotrimazol. Jedna vaginální tableta obsahuje 500 mg klotrimazolu. Pomocnými látkami jsou: pentahydrát kalcium-laktátu, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa 2910/15, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná.

Krém:

Léčivou látkou je klotrimazol. Jeden g krému obsahuje 10 mg klotrimazolu.

Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol,

polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda.


Jak Canesten GYN Combi Pack vypadá a co obsahuje toto balení

Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá, bez zápachu. Krém je jemný bílý, neutrální vůně.


Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem a 20 g krému


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika


Výrobce:

GP Grenzach Produktions GmbH Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 3. 2022