Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Daivobet
calcipotriol, combinations

CENY

50MCG/G+0,5MG/G GEL 60G

Velkoobchod: 765,88 Kč
Maloobchodní: 1 069,26 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele Daivobet 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g gel calcipotriolum/betamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.


Umytí vlasů před nanesením přípravku Daivobet není nutné.


image


Před použitím přípravku lahvičku protřepejte.

Na koneček prstu naneste malé množství Daivobet gelu.

Aplikujte přímo do vlasové části pokožky, kde cítíte vyvýšený plak a vetřete Daivobet gel do pokožky.


V závislosti na postižené oblasti obvykle postačuje

1 - 4 g (až 1 čajová lžička).


Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje nemýt si vlasy bezprostředně po nanesení přípravku Daivobet. Nechte Daivobet působit ve vlasové části hlavy přes noc nebo přes den. Při mytí vlasů po aplikaci přípravku mohou být užitečné následující pokyny:


image


Na suché vlasy naneste jemný šampon, zejména do těch oblastí kam by

Před smytím nechte šampon ve vlasové části hlavy po dobu několika

Vlasy si umyjte jako obvykle.

aplikován gel. minut.


Je-li zapotřebí, kroky č. 4-6 zopakujte jednou nebo dvakrát.


Doba léčby


Používáte-li však jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství léčivých přípravků obsahujících kalcipotriol překročit 15 gramů denně a léčená plocha nemá přesáhnout 30% celkové plochy povrchu těla.


Co mohu očekávat, když používám Daivobet?

Většina pacientů pozoruje viditelné výsledky po 2 týdnech, i když v této době psoriáza ještě úplně

nevymizela.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Daivobet, než jste měl(a)

Pokud jste použili více než 15 gramů v jednom dni, kontaktujte svého lékaře.

Nadměrné používání přípravku Daivobet může také způsobit problémy s hladinou vápníku v krvi, což

se obvykle normalizuje po přerušení léčby.

Lékař může zvážit vyšetření krevních testů kvůli zjištění, zda-li použití přílišného množství gelu nezpůsobilo problémy s hladinou vápníku v krvi.

Nadměrné dlouhodobé používání může též způsobit poruchu správné funkce nadledvin (nadledviny se

nacházejí v blízkosti ledvin a vytvářejí hormony).


Jestliže jste zapomněl(a) použít Daivobet

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) používat Daivobet

Používání přípravku Daivobet se má ukončit podle pokynů Vašeho lékaře. Může být nezbytné vysazovat přípravek postupně, zejména pokud jste jej používal(a) delší dobu.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky

  Okamžitě nebo co nejdříve sdělte svému lékaři/zdravotní sestře, pokud se stane cokoli z následujícího. Možná budete muset ukončit léčbu.


  Pro přípravek Daivobet byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky: Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  - Zhoršení psoriázy. Pokud se Vaše psoriáza zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.


  U některých závažných nežádoucích účinků je známo, že je způsobuje betamethason (silný steroid), jedna ze složek přípravku Daivobet. Vyskytne-li se u Vás některý ze závažných nežádoucích účinků, sdělte to co nejdříve svému lékaři. Tyto nežádoucí účinky se spíše vyskytují po dlouhodobém

  používání, používání do kožních záhybů (třísla, podpaží, pod prsy), pod okluzí (překrytí obvazem, fólií apod.) nebo po použití na velké plochy kůže.

  Nežádoucí účinky mohou být následující:

  • Nadledviny mohou přestat správně fungovat. Příznaky jsou únava, deprese a úzkost.

  • Šedý zákal - katarakta (zakalené nebo zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost na světlo) nebo zvýšení nitroočního tlaku (bolest očí, červené oči, snížené nebo zamlžené vidění).

  • Infekce (jelikož imunitní systém, který bojuje s infekcemi, může být potlačený nebo oslabený).

  • Pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle na rukou a nohou). Pokud k tomuto dojde, přestaňte používat Daivobet a sdělte to co nejdříve svému lékaři.

  • Dopad na metabolickou kontrolu diabetes mellitus (jestliže máte cukrovku, můžete pocítit

   výkyvy hladiny glukózy v krvi).


   Závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol:

  • Alergické reakce s velkým otokem obličeje nebo jiných částí těla, jako jsou ruce nebo nohy.

   Může se vyskytnout otok ústní dutiny/hrdla a dýchací potíže. Jestliže zpozorujete alergickou reakci, přestaňte používat Daivobet a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ihned navštivte nejbližší nemocniční pohotovost.

  • Léčba tímto gelem může způsobit zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči (obvykle po použití přílišného množství gelu). Příznaky zvýšené hladiny vápníku v krvi jsou zvýšená tvorba moči, zácpa, svalová slabost, zmatenost a koma. Příznaky mohou být závažné a je třeba ihned kontaktovat lékaře. Nicméně po ukončení léčby se hladina vápníku vrátí k normálu.


   Méně závažné nežádoucí účinky

   Pro přípravek Daivobet byly hlášeny také následující méně závažné nežádoucí účinky. Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • svědění


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • podráždění oka

  • pocit pálení kůže

  • bolest kůže nebo podráždění

  • zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida)

  • vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)

  • začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

  • akné (trudovitost)

  • suchá kůže

  • vyrážka

  • hnisavé puchýřky - pustulózní vyrážka

  • infekce kůže.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

  • alergické reakce

  • strie

  • olupování kůže

  • rebound fenomén: zhoršení příznaků/psoriázy po ukončení léčby.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • přechodné zbarvení bílých a šedivých vlasů do žluta v místě aplikace, pokud je přípravek používán do vlasové části hlavy

  • rozmazané vidění.


   Méně závažné nežádoucí účinky způsobené zvláště dlouhodobým používáním betamethasonu jsou následující. Jakmile zaznamenáte kterýkoli z nich, je třeba bezodkladně kontaktovat lékaře nebo zdravotní sestru:

  • ztenčení kůže

  • objevení se povrchových rozšířených žilek nebo strií

  • změny růstu vlasů

  • červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)

  • kožní vyrážka se zánětem nebo otokem kůže (alergická kontaktní dermatitida)

  • zlatě zbarvené hrbolky vyplněné gelem (koloidní milia)

  • zesvětlení barvy kůže (depigmentace)

  • zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida).


   Méně závažné nežádoucí účinky způsobené kalcipotriolem jsou následující:

  • suchá kůže

  • citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou

  • ekzém

  • svědění

  • podráždění kůže

  • pocit pálení a bodání

  • začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

  • vyrážka

  • vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)

  • zhoršení psoriázy.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak Daivobet uchovávat


  • Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí

  • Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  • Chraňte před chladem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  • 6 měsíců po prvním otevření zlikvidujte lahvičku s jakýmkoli nespotřebovaným gelem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co Daivobet obsahuje


Léčivými látkami jsou: calcipotriolum a betamethasonum.

Jeden gram gelu obsahuje 50 mikrogramů calcipotriolum (jako monohydrát) a 0,5 mg betamethasonum (jako

dipropionát).


Dalšími složkami jsou:


Jak Daivobet vypadá a co obsahuje toto balení

Daivobet je téměř čirý, bezbarvý až slabě šedobílý gel plněný do HDPE lahviček s LDPE nanášecí

vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem. Lahvičky jsou uloženy v krabičkách. Velikosti balení: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g a 3 x 60 g.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci je: LEO Pharma A/S

Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dánsko


Výrobce je:

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dánsko


image

LEO Laboratories LTD. (LEO Pharma) 285 Cashel Road

Dublin 12 Irsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Daivobet: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko


Dovobet: Belgie, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 10. 2019


ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz.

image

Příbalová informace: informace pro uživatele Daivobet 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g gel calcipotriolum/betamethasonum

Aplikátor


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Umytí vlasů před nanesením přípravku Daivobet není nutné.


Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje nemýt si vlasy bezprostředně po nanesení přípravku Daivobet. Nechte Daivobet působit ve vlasové části hlavy přes noc nebo přes den. Při mytí vlasů po aplikaci přípravku mohou být užitečné následující pokyny:


image


Na suché vlasy naneste jemný šampon, zejména do těch oblastí kam by aplikován gel,.

Před smytím nechte šampon ve vlasové části hlavy po dobu několika minut.

Vlasy si umyjte jako obvykle.


Je-li zapotřebí, krok č. 1-3 zopakujte jednou nebo dvakrát.


Doba léčby


Používáte-li však jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství léčivých přípravků obsahujících kalcipotriol překročit 15 gramů denně a léčená plocha nemá přesáhnout 30% celkové plochy povrchu těla. Jedním úplným zapumpováním se aplikuje 0,05 g gelu Daivobet.


Co mohu očekávat, když používám Daivobet?

Většina pacientů pozoruje viditelné výsledky po 2 týdnech, i když v této době psoriáza ještě úplně

nevymizela.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Daivobet, než jste měl(a)

Pokud jste použili více než 15 gramů v jednom dni, kontaktujte svého lékaře.

Nadměrné používání přípravku Daivobet může také způsobit problémy s hladinou vápníku v krvi, což se obvykle normalizuje po přerušení léčby.

Lékař může zvážit vyšetření krevních testů kvůli zjištění, zda-li použití přílišného množství gelu nezpůsobilo problémy s hladinou vápníku v krvi.

Nadměrné dlouhodobé používání může též způsobit poruchu správné funkce nadledvin (nadledviny se nacházejí v blízkosti ledvin a vytvářejí hormony).


Jestliže jste zapomněl(a) použít Daivobet

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) používat Daivobet

Používání přípravku Daivobet se má ukončit podle pokynů Vašeho lékaře. Může být nezbytné vysazovat přípravek postupně, zejména pokud jste jej používal(a) delší dobu.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky

  Okamžitě nebo co nejdříve sdělte svému lékaři/zdravotní sestře, pokud se stane cokoli z

  následujícího. Možná budete muset ukončit léčbu.

  Pro přípravek Daivobet byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky: Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • Zhoršení psoriázy. Pokud se Vaše psoriáza zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.


   U některých závažných nežádoucích účinků je známo, že je způsobuje betamethason (silný steroid), jedna ze složek přípravku Daivobet. Vyskytne-li se u Vás některý ze závažných nežádoucích účinků, sdělte to co nejdříve svému lékaři. Tyto nežádoucí účinky se spíše vyskytují po dlouhodobém používání, používání do kožních záhybů (třísla, podpaží, pod prsy), pod okluzí (překrytí obvazem, fólií apod.) nebo po použití na velké plochy kůže.


   Nežádoucí účinky mohou být následující:

  • Nadledviny mohou přestat správně fungovat. Příznaky jsou únava, deprese a úzkost.

  • Šedý zákal - katarakta (zakalené nebo zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost na světlo) nebo zvýšení nitroočního tlaku (bolest očí, červené oči, snížené nebo zamlžené vidění).

  • Infekce (jelikož imunitní systém, který bojuje s infekcemi, může být potlačený nebo oslabený).

  • Pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle na rukou a nohou). Pokud k tomuto dojde, přestaňte používat Daivobet a sdělte to co nejdříve svému lékaři.

  • Dopad na metabolickou kontrolu diabetes mellitus (jestliže máte cukrovku, můžete pocítit

   výkyvy hladiny glukózy v krvi).


   Závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol:

  • Alergické reakce s velkým otokem obličeje nebo jiných částí těla, jako jsou ruce nebo nohy. Může se vyskytnout otok ústní dutiny/hrdla a dýchací potíže. Jestliže zpozorujete alergickou reakci, přestaňte používat Daivobet a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ihned navštivte nejbližší nemocniční pohotovost.

  • Léčba tímto gelem může způsobit zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči (obvykle po použití přílišného množství gelu). Příznaky zvýšené hladiny vápníku v krvi jsou zvýšená tvorba moči, zácpa, svalová slabost, zmatenost a koma. Příznaky mohou být závažné a je třeba ihned kontaktovat lékaře. Nicméně po ukončení léčby se hladina vápníku vrátí k normálu.


  Méně závažné nežádoucí účinky

  Pro přípravek Daivobet byly hlášeny také následující méně závažné nežádoucí účinky. Časté

  nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • svědění


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • podráždění oka

  • pocit pálení kůže

  • bolest kůže nebo podráždění

  • zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida)

  • vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)

  • začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

  • akné (trudovitost)

  • suchá kůže

  • vyrážka

  • hnisavé puchýřky - pustulózní vyrážka

  • infekce kůže.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

  • alergické reakce

  • strie

  • olupování kůže

  • rebound fenomén: zhoršení příznaků/psoriázy po ukončení léčby.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • přechodné zbarvení bílých a šedivých vlasů do žluta v místě aplikace, pokud je přípravek používán do vlasové části hlavy

  • rozmazané vidění.


   Méně závažné nežádoucí účinky způsobené zvláště dlouhodobým používáním betamethasonu jsou následující. Jakmile zaznamenáte kterýkoli z nich, je třeba bezodkladně kontaktovat lékaře nebo zdravotní sestru.

  • ztenčení kůže

  • objevení se povrchových rozšířených žilek nebo strií

  • změny růstu vlasů

  • červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)

  • kožní vyrážka se zánětem nebo otokem kůže (alergická kontaktní dermatitida)

  • zlatě zbarvené hrbolky vyplněné gelem (koloidní milia)

  • zesvětlení barvy kůže (depigmentace)

  • zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida).


   Méně závažné nežádoucí účinky způsobené kalcipotriolem jsou následující:

  • suchá kůže

  • citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou

  • ekzém

  • svědění

  • podráždění kůže

  • pocit pálení a bodání

  • začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

  • vyrážka

  • vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)

  • zhoršení psoriázy.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak Daivobet uchovávat


  • Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  • Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na zásobní vložce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  • Chraňte před chladem.

  • Aplikátor je jednorázový. 6 měsíců po prvním otevření zlikvidujte aplikátor s jakýmkoli nespotřebovaným gelem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


  Co Daivobet obsahuje


  Léčivými látkami jsou: calcipotriolum a betamethasonum.

  Jeden gram gelu obsahuje 50 mikrogramů calcipotriolum (jako monohydrát) a 0,5 mg betamethasonum (jako dipropionát).


  Dalšími složkami jsou:

  • tekutý parafín

  • stearopolypropylenglykol

  • hydrogenovaný ricinový olej

  • butylhydroxytoluen (E321)

  • tokoferol-alfa


  Jak Daivobet vypadá a co obsahuje toto balení

  Daivobet je téměř čirý, bezbarvý až slabě šedobílý gel plněný do polypropylenové zásobní vložky (s pístem a šroubovacím uzávěrem z HDPE). Zásobní vložka a hlavice aplikátoru (polypropylenový vnější obal, polyoxymetylenová páčka a hubice z termoplastického elastomeru) se sestavují před prvním použitím. Polypropylenový kryt je určen k uchovávání. Zásobní vložka (vložky), hlavice aplikátoru a kryt(y) jsou uloženy v krabičkách.

  Velikosti balení: 60 g (odpovídá 68 ml) a 2 x 60 g (odpovídá 2 x 68 ml). Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


  Držitel rozhodnutí o registraci je: LEO Pharma A/S

  Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dánsko


  Výrobce je:

  LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dánsko


  image

  LEO Laboratories LTD. (LEO Pharma) 285 Cashel Road

  Dublin 12 Irsko


  Návod k použití aplikátoru se nachází na konci této příbalové informace.

  Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Daivobet: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,

  Francie, Německo, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko


  Dovobet: Belgie, Kypr, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 10. 2019


  Návod k použití aplikátoru gelu Daivobet


  Před použitím si důkladně přečtěte všechny informace pro pacienty a návod k použití – a to i v případě, že jste gel Daivobet v minulosti používali.

  Aplikátor gelu Daivobet je určen k nanášení gelu Daivobet na kůži a vlasovou část hlavy postižené ložiskovou lupénkou. Pomocí aplikátoru gelu Daivobet můžete nanášet gel Daivobet, aniž by se vám dostal na prsty.

  Vždy postupujte podle pokynů vašeho lékaře týkajících se vaší léčby lupénky.

  Nedělte se o gel Daivobet ani aplikátor s dalšími lidmi. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Váš aplikátor gelu Daivobet  image


  Příprava vašeho aplikátoru gelu Daivobet


  image

  1. Zkontrolujte dobu použitelnosti na zásobní vložce

   Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku zásobní vložky.

   Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti na zásobní vložce se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Na štítek zásobní vložky zapište datum, kdy jste aplikátor sestavili. Nepoužívejte aplikátor déle než 6 měsíců po tomto datu.

   image

  2. Sundejte uzávěr zásobní vložky

   Držte zásobní vložku ve svislé poloze a uzávěr sundejte otáčením proti směru hodinových ručiček. Zásobní vložku nenaklánějte, protože by mohlo dojít k rozlití gelu.

   Po odstranění uzávěr zlikvidujte.

   image

  3. Pevně připojte hlavici aplikátoru

   Držte zásobní vložku ve svislé poloze a připojte hlavici aplikátoru.

   Šroubujte hlavici aplikátoru po směru hodinových ručiček, dokud hlavice aplikátoru těsně nedolehne. V okamžiku jejího těsného dolehnutí uslyšíte cvaknutí.

   Poznámka:

   Nesnažte se aplikátor rozložit. Mohli byste jej tím rozbít.


   image

  4. Před prvním použitím naplňte

Plnění:

Ujistěte se, že hlavice aplikátoru a zásobní vložka jsou těsně spojeny.


Opatrně tlačte na střed pístu a současně mačkejte páčku, dokud neuvidíte produkt vystupovat z hrotu hubice.


Po cestě letadlem může být zapotřebí páčkou sestaveného aplikátoru gelu Daivobet

několikrát zapumpovat, aby se před aplikací hrot trubice znovu naplnil.


Nanášení gelu Daivobet na postiženou oblastimage

E) Naneste na postiženou oblast

Umístěte hubici aplikátoru blízko postižené oblasti a jednou nebo víckrát stiskněte páčku, aby se gel Daivobet uvolnil.

Mezi jednotlivými zapumpováními páčku úplně pusťte, aby se gel mohl zcela uvolnit.

Jedním úplným zapumpováním se aplikuje 0,05 g gelu Daivobet.


image image

F) Pomocí roztíracích ploch vmasírujte gel Daivobet do ložisek

Pomocí roztíracích ploch jemně vmasírujte gel Daivobet do postižené kůže.


Při roztírání dávejte pozor, abyste nestiskli páčku.

image

 1. Nanesení do vlasové části hlavy a linie vlasů

  Před nanesením přípravku Daivobet do vlasové

  části hlavy vlasy pročešte, abyste odstranili všechny uvolněné šupinky kůže.

  Zakloňte hlavu, aby se vám přípravek Daivobet nedostal do obličeje. Před použitím přípravku Daivobet může pomoci rozdělení vlasů na pěšinku. Pomocí prstů vyhledejte oblast, která má být ošetřena, a vlasy rozdělte na pěšinku. Použitím hubice volněte a vmasírujte gel Daivobet přímo do vlasové části hlavy.


 2. Po nanesení

Zkontrolujte, zda jsou postižené oblasti dostatečně pokryty.

Je-li potřeba, požádejte někoho o pomoc s nanesením gelu Daivobet do oblastí, kam nedosáhnete nebo nevidíte.

Pokud se vám nebo vašemu pomocníkovi dostane gel Daivobet na prsty, po použití si umyjte ruce.

Tak zabráníte náhodnému rozetření gelu na jiné části vašeho těla (především na obličej, ústa a oči).


image

image

Po použití


I) Po každém použití aplikátor gelu Daivobet

očistěte

Po použití otřete hlavici aplikátoru čistým suchým ubrouskem.

Při čištění nepumpujte.

Poznámka:

 • Aplikátor neumývejte vodou, detergenty ani jinými látkami.

 • K otření aplikátoru nepoužívejte mokré ani vlhké materiály.

J) Aplikátor zakryjte

Po každém použití opět nasaďte kryt, aby hlavice aplikátoru zůstala čistá.

Vždy se ujistěte, že kryt zapadnul na své místo, aby nedocházelo k uvolňování gelu Daivobet během uchovávání a přepravy.

K) Zjistěte zbývající množství gelu Daivobet Abyste zjistili zbývající množství gelu Daivobet, podívejte se na spodní stranu zásobní vložky na polohu pístu. S používáním gelu se píst pohybuje směrem nahoru.

Před opakovaným použitímimage


L) Zkontrolujte dobu použitelnosti Před použitím vždy zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku zásobníku.

Pokud byla doba použitelnosti překročena nebo uplynulo 6 měsíců od otevření zásobní vložky, výrobek nepoužívejte.


Doba použitelnosti na zásobní vložce se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


image

M) Odstraňte kryt

Odstraňte kryt zvednutím zarážky na zadní straně.

Uchovávání

Vždy se ujistěte, že kryt zapadnul na své místo, aby nedocházelo k uvolňování gelu během uchovávání a přepravy.

Přečtěte si další informace o uchovávání v bodu 5, „Jak Daivobet uchovávat“.


Likvidace

Informace o likvidaci naleznete v bodu 5, „Jak Daivobet uchovávat“.