Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Eziclen

CENY

POR CNC SOL 2X176ML

Velkoobchod: 319,84 Kč
Maloobchodní: 472,56 Kč
Uhrazen: 224,01 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Eziclen koncentrát pro perorální roztok

natrii sulfas, magnesii sulfas heptahydricus, kalii sulfas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Podání přípravku je zahájeno i ukončeno večer před zákrokem. Den před zákrokem:


Jestliže jste užil(a) více přípravku Eziclen, než jste měl(a)


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Pokud krvácíte z konečníku během přípravy na kolonoskopii nebo po ní, obraťte se na svého lékaře.


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:


  Přestaňte užívat Eziclen a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud u sebe zaznamenáte cokoliv z

  následujícího:

  • Alergická reakce – známky mohou zahrnovat kožní vyrážku nebo zarudnutí, svědění, obtížné dýchání nebo otok hrdla.


   Další nežádoucí účinky zahrnují:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

   • Celkový pocit nepohody

   • Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení

   • Nadýmání nebo bolesti břicha

    Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

    • Zimnice

    • Sucho v ústech

    • Bolest hlavy

    • Závrať

    • Bolest při močení

    • Nepříjemné pocity v rektální a anální oblasti

    • Změny hladin některých složek v krvi, např.: zvýšení hladiny aspartátaminotransferázy, kreatinfosfokinázy, laktátdehydrogenázy, fosforu, bilirubinu nebo kyseliny močové a snížení hladiny sodíku, draslíku nebo vápníku.


     Hlášení nežádoucích účinků

     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek.


     Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak Eziclen uchovávat


  • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvi za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  • Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

  • Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  • Po prvním otevření lahve a/nebo naředění vodou má být roztok použit okamžitě.

  • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


  Co Eziclen obsahuje


  • Léčivými látkami jsou:.

   natrii sulfas, magnesii sulfas heptahydricus, kalii sulfas

  • Jedna lahev s obsahem přibližně 176 ml koncentrátu obsahuje 17,510 g síranu sodného bezvodého, 3,276 g heptahydrátu síranu hořečnatého a 3,130 g síranu draselného.


Celkový obsah elektrolytových iontů je následující:


Obsah v g

Obsah v mmol

1 lahev

2 lahve

1 lahev

2 lahve

Sodík*

5,684

11,367

247,1

494,2

Draslík

1,405

2,81

35,9

71,8

Hořčík

0,323

0,646

13,3

26,6

Sírany

14,845

29,690

154,5

309,0

* Obsah odvozen ze síranu sodného (léčivá látka) a natrium-benzoátu (pomocná látka).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie


Výrobce:

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, rue Ethé Virton – 28100 Dreux, Francie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie, Česká republika, Estonsko, Německo, Řecko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko: Eziclen


Francie, Itálie, Velká Británie: Izinova


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 6. 2021.