Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Neurobion


Příbalová informace: informace pro pacienta


Neurobion 100 mg/ 50 mg/ 1 mg potahované tablety

thiamini nitras/ pyridoxini hydrochloridum/ cyanocobalaminum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


Pokud během užívání přípravku Neurobion zaznamenáte jakékoli nové příznaky, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


Děti a dospívající


Neurobion nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let vzhledem k vysokému obsahu vitamínů B1, B6 a B12.


Další léčivé přípravky a přípravek Neurobion

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vitamín B6 může zvyšovat množství nežádoucích účinků a snižovat terapeutický účinek L-DOPA. Léčivé přípravky obsahující látky, jako jsou inhibitory DOPA-dekarboxylázy (např. léčivé přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby), mohou vést k nedostatku vitamínu B6.

Antagonisté pyridoxinu, jako je isoniazid, cykloserin, penicilamin nebo hydralazin, mohou snížit

účinnost vitamínu B6.

Dlouhodobé užívání kličkových diuretik (léčivých přípravků ke zvýšení tvorby moči a podpoře vylučování moči), jako je furosemid, může urychlit vylučování a snižovat hladiny vitamínu B1 v krvi a může také snižovat hladiny vitamínu B6 v krvi.


Přípravek Neurobion s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol snižuje vstřebávání vitamínu B1.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné účinky přípravku Neurobion na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Neurobion obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Neurobion užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


  Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 1 tableta denně. Tabletu spolkněte a zapijte tekutinou, užívejte při jídle nebo po něm.


  Pokud se do 30 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Nepoužívejte tento přípravek déle než 30 dní bez porady s lékařem. Pokud chcete v léčbě pokračovat, poraďte se s lékařem.


  Použití u dětí a dospívajících

  Vzhledem k vysokému obsahu vitamínů B1, B6 a B12 nesmí Neurobion užívat děti a dospívající mladší 18 let.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurobion, než jste měl(a)

  Jestliže jste náhodně užil(a) příliš mnoho přípravku Neurobion, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo se obraťte na nejbližší nemocniční pohotovost pro radu.


  Pokud užijete více než 1 tabletu denně po dobu 6 měsíců nebo déle, mohou se objevit známky neuropatie, např. zvýšená nebo snížená citlivost na tlak, teplotu a bolest v horních končetinách, rukou, chodidlech nebo dolních končetinách, znecitlivění, brnění, svalová slabost, snížené reflexy nebo jiné neurologické příznaky.

  V takovém případě přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo

  zdravotní sestrou.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurobion

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurobion, vezměte si jeden, jakmile si vzpomenete, s dalším jídlem ve stejný den.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

  nebo zdravotní sestry.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.

  Při užívání přípravku Neurobion se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky s četností „Není známo“ (četnost nelze určit z dostupných údajů):


  • Známky alergických reakcí, jako je pocení, tachykardie (zrychlený srdeční tep) a kožní reakce

   se svěděním a kopřivkou (vyrážka).

  • Gastrointestinální obtíže, jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem a bolest břicha.

  • Chromaturie („načervenalá moč“, která se může objevit během prvních hodin po užití tablety

   a obvykle odezní brzy po ukončení léčby).


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Neurobion uchovávat


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Neurobion obsahuje


Léčivými látkami jsou: thiamini nitras, pyridoxini hydrochloridum a cyancobalaminum. Jedna potahovaná tableta obsahuje thiamini nitras 100 mg, pyridoxini hydrochloridum 50 mg a cyancobalaminum1 mg.


Dalšími složkami jsou:


Jádro tablety

mikrokrystalická celulosa, želatina, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, magnesium-stearát,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu


Čirá potahová vrstva

polyvinylalkohol, mastek, glycerol-monooktanodekanoát, natrium-lauryl-sulfát


Bílá potahová vrstva

hypromelosa, polydextrosa, oxid titaničitý, makrogol


Leštidlo

Bílý vosk, karnaubský vosk


Jak přípravek Neurobion vypadá a co obsahuje toto balení


Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety

Balení v blistrech obsahujících 10 tablet v krabičce dodávané v balení po 30 tabletách.


Držitel rozhodnutí o registraci P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Strasse 40

65824 Schwalbach am Taunus

Německo


Výrobce

P&G Health Austria GmbH. & Co. OG Hösslgasse 20

9800 Spittal an der Drau Rakousko


Biomedica, spol. s r.o., Divize Hořátev, Hořátev 104,

289 12 Nymburk

Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika Neurobion

Maďarsko Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg filmtabletta

Polsko Neurobion Advance

Slovensko Neurobion


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 11. 2021