Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Hirudoid
organo-heparinoid


Příbalová informace: informace pro uživatele


Hirudoid 300 mg/100 g krém

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

P řed p ou žitím p říp rav k u Hiru do id se po raď te se sv ý m lék ařem n eb o lék árn ík em .


Další léčivé přípravky a Hirudoid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání

glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


Přípravek Hirudoid obsahuje 31,05 mg cetylstearylalkoholu v 1 g krému.

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu (podráždění kůže)).


Přípravek Hirudoid obsahuje 1,6 mg methylparabenu (E 218) + 0,4 mg propylparabenu (E 216) =

celkem 2 mg parabenů v 1 g krému.

Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).


 1. Jak se Hirudoid používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

  nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka

  Obvykle se Hirudoid nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.

  Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.


  Způsob použití

  K zevnímu použití na kůži.

  Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi.


  Hirudoid rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně vmasírujte (pokud je to možné) do pokožky.


  V případě bolestivého povrchového zánětu žil naneste Hirudoid na postižené místo jemně a s opatrností a ošetřené místo poté překryjte obvazem. V těchto případech krém do pokožky nevtírejte ani pokožku nemasírujte.

  Hirudoid je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze

  se krém aplikuje pod katodu.


  Jak o tev řít tu b u

  Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.  image


  Každá tuba přípravku Hirudoid je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.


  Délka léčby

  Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou

  1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař.


  Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

  Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí.


  Nen í zn ámo (četn o st z d o stu pn ý ch úd ajů n elze u rčit) :

  Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu (podráždění kůže)). Parabeny (methylparaben a propylparaben) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), viz také bod 2.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

  postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Hirudoid uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Přípravek Hirudoid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25°C

  Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Hirudoid obsahuje

Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)


100 g krému obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.*

* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)


Dalšími složkami jsou:

cetylstearylalkohol, glycerol 85%, hydroxid draselný, methylparaben, isopropylalkohol, propylparaben,

kyselina stearová 95%, myristylalkohol, thymol, čištěná voda, lanalkolová mast DAB.


Jak Hirudoid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý homogenní krém v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.


Velikost balení: 40 g a 100 g


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel Německo


Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 4. 2020