Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Binabic
bicalutamide

CENY

50MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 102,26 Kč
Maloobchodní: 154,11 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

50MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 102,26 Kč
Maloobchodní: 154,11 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

150MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 1 210,02 Kč
Maloobchodní: 1 648,60 Kč
Uhrazen: 557,51 Kč

150MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 1 210,02 Kč
Maloobchodní: 1 648,60 Kč
Uhrazen: 557,51 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele Binabic 50 mg potahované tablety bicalutamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Binabic 50 mg a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Binabic 50 mg užívat

 3. Jak se přípravek Binabic 50 mg užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Binabic 50 mg uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Binabic 50 mg a k čemu se používá


  Přípravek Binabic 50 mg obsahuje léčivou látku bikalutamid. Patří do skupiny léků nazývaných

  anti-androgeny.

  • Přípravek Binabic 50 mg se používá k léčbě rakoviny prostaty.

  • Působí tím, že blokuje účinky mužských hormonů, jako je testosteron. Musíte kontaktovat lékaře, jestliže se necítíte lépe nebo se cítíte hůře.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Binabic 50 mg užívat


Neužívejte Binabic 50 mg, jestliže:

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Binabic 50 mg. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Binabic 50 mg užívat.

Přípravek Binabic 50 mg nesmí být podáván dětem.


Upozornění a opatření

Před užitím použitím přípravku Binabic 50 mg se poraďte se svým lékařem jestliže:

Pokud půjdete do nemocnice, informujte nemocniční personál, že užíváte přípravek Binabic 50 mg.

Další léčivé přípravky a přípravek Binabic 50 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků.


Neužívejte přípravek Binabic 50 mg, pokud již užíváte některý z následujících léků:

V takovém případě ihned vyhledejte lékaře.


Zároveň neprodleně informujte lékaře, pokud zaznamenáte nějaký z následujících účinků :

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů)


Lékař může provádět krevní testy ke kontrole změn krevního obrazu.


Nemějte ze seznamu možných nežádoucích účinků obavy. Nemusí se u Vás vyskytnout. Pokud

budou některé nežádoucí účinky závažné nebo zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejsou v této příbalové informaci uvedeny, prosím, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Binabic 50 mg uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


Neužívejte přípravek Binabic 50 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Datum použitelnosti se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 1. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Binabic 50 mg obsahuje

  • Léčivou látkou je bikalutamid. Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg.

  • Pomocné látky jsou:

J á d r o t a b l e t y : monohydrát laktózy, povidon 25, sodná sůl karboxymethyl -škrobu (typ A),

magnesium-stearát.

S l o ž e n í p o t a h o v é vrstvy tablety:

Potahová soustava Opadry OY-S-9622 bílá, která obsahuje hypromelózu (E464), oxid titaničitý (E171) a propylenglykol.


Jak přípravek Binabic 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Binabic 50 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Tablety jsou uloženy v blistru. Velikost balení: 28 anebo 30 potahovaných tablet v jedné krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Polsko


Výrobce

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis

Řecko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Binabic

Polsko: Binabic

Slovenská republika: Binabic 50 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 08.01.2021