Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Amlodipin Accord

CENY

5MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 41,93 Kč
Maloobchodní: 63,19 Kč
Uhrazen: 8,17 Kč

5MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 18,34 Kč
Maloobchodní: 27,64 Kč
Uhrazen: 11,14 Kč

10MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 46,61 Kč
Maloobchodní: 70,24 Kč
Uhrazen: 37,22 Kč

10MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 142,11 Kč
Maloobchodní: 214,16 Kč
Uhrazen: 104,12 Kč
Příbalová informace: informace pro uživatele


Amlodipin Accord 5 mg tablety Amlodipin Accord 10 mg tablety amlodipinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Amlodipin Accord a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Accord užívat

 3. Jak se přípravek Amlodipin Accord užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Amlodipin Accord uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Amlodipin Accord a k čemu se používá

  Přípravek Amlodipin Accord obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývané blokátory vápníkových kanálů.

  Přípravek Amlodipin Accord se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudníku zvaného angina pectoris a její vzácné formy, Prinzmetalovy neboli variantní anginy pectoris.

  U pacientů s vysokým krevním tlakem uvolní tento přípravek cévy, takže krev jimi může snadněji proudit. U pacientů s anginou pectoris zlepší přípravek Amlodipin Accord prokrvení srdečního svalu, který tak dostává více kyslíku, čímž se předchází vzniku bolesti na hrudi.

  Tento lék nezpůsobuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi při angině pectoris.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Accord užívat Neužívejte přípravek Amlodipin Accord:

  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo na jakýkoliv jiný blokátor kalciových kanálů. To se může projevit jako svědění, zarudnutí kůže nebo potíže s dýcháním.

  • jestliže máte velmi nízký krevní tlak (hypotenze).

  • jestliže máte zúžení chlopně srdečnice (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, kdy

   srdce není schopno dodávat do těla dostatek krve).

  • jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Amlodipin Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře, jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) některými z následujících onemocnění:

  • nedávno prodělaný infarkt myokardu (srdeční infarkt)

  • srdeční selhání

  • závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

  • onemocnění jater

  • jste starší člověk a je třeba zvýšit Vaši dávku


   Děti a dospívající

   Přípravek Amlodipin Accord nebyl studován u dětí mladších než 6 let. Přípravek Amlodipin Accord by se měl používat k léčbě hypertenze dětí a dospívajících pouze ve věkové skupině 6 až 17 let (viz bod 3).

   Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

   Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin Accord

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

   Přípravek Amlodipin Accord může ovlivnit nebo může být ovlivněn jinými léky, jako jsou:

  • ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním)

  • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteáz používané k léčbě HIV)

  • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika)

  • hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

  • verapamil, diltiazem (léky na onemocnění srdce)

  • dantrolenon (infuze pro těžké poruchy tělesné teploty)

  • takrolimus, sirolimus, temsirolimus a everolimus (léky užívané ke změně fungování

   Vašeho imunitního systému)

  • simvastatin (lék snižující hladinu cholesterolu)

  • cyklosporin (imunosupresant)


   Pokud již užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, může přípravek Amlodipin Accord snižovat krevní tlak ještě více.

   Přípravek Amlodipin Accord s jídlem a pitím

   Pacienti užívající přípravek Amlodipin Accord by neměli konzumovat grapefruitovou šťávu a grapefruity a to z toho důvodu, že grapefruity a grapefruitová šťáva mohou zvýšit množství amlodipinu v krvi, což může nepředvídatelně zesílit účinek amlodipinu na snížení krevního tlaku.

   Těhotenství a kojení

   Těhotenství

   Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Amlodipin Accord užívat.

   Koj ení

   Bylo prokázáno, že se amlodipin vylučuje do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, musíte se poradit se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Amlodipin Accord používat.

   Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Amlodipin Accord může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud během jeho užívání pociťujete nevolnost, závratě nebo únavu nebo trpíte bolestí hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.

   Amlodipin Accord obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Amlodipin Accord užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

  nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Doporučená počáteční dávka je 5 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10 mg jednou

  denně.

  Tento přípravek můžete užívat před jídlem a pitím nebo po něm. Tento přípravek máte užívat každý den ve stejnou dobu a zapít vodou. Přípravek Amlodipin Accord neužívejte společně s grapefruitovou šťávou.

  Použití u dětí a dospívajících

  Doporučená obvyklá počáteční dávka pro děti a dospívající (věk 6-17 let) je 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době nejsou 2,5 mg tablety amlodipinu k dispozici. Dávku 2,5 mg nelze získat z tablet Amlodipin Accord 5 mg, protože tablety nejsou vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.

  Je důležité nepřerušovat užívání tablet. Navštivte svého lékaře ještě dříve, než Vám tablety

  dojdou.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Accord, než jste měl(a)

  Užití příliš mnoha tablet může mít za následek snížení krevního tlaku až na hodnoty, které mohou být nebezpečné. Můžete pociťovat závratě, mdloby nebo slabost. Pokud krevní tlak výrazně klesne, může dojít až k šoku.

  Může docházet k hromadění přebytečné tekutiny ve Vašich plicích (plicní edém), což způsobí dušnost, která se může projevit až 24–48 hodin po požití.

  Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Pokud užijete příliš mnoho tablet přípravku Amlodipin Accord, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin Accord

  Nemějte obavy. Pokud zapomenete užít tabletu, tuto dávku úplně vynechejte. Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin Accord

  Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte tento přípravek užívat. Jestliže léčbu náhle ukončíte, aniž se před tím poradíte s lékařem, projevy Vaší choroby se mohou vrátit.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Pokud po užití tohoto léku zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte

  okamžitě svého lékaře:


  • náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo obtíže s dýcháním

  • otok očních víček, obličeje nebo rtů

  • otok jazyka a hrdla, který může způsobit značně obtížné dýchání

  • závažná kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivka, zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens- Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce

  • srdeční infarkt, abnormální srdeční tep

  • zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad spolu s pocitem silné

   nevolnosti


   Byly hlášeny následující velmi časté nežádoucí účinky. Jestliže Vám některý z nich činí obtíže nebo jestliže přetrvává déle než jeden týden, kontaktujte svého lékaře.

   Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů

  • edém (zadržování tekutin)


   Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jestliže Vám některý z nich činí obtíže nebo jestliže přetrvává déle než jeden týden, kontaktujte svého lékaře.

   Časté: postihují až 1 z 10 pacientů

  • bolest hlavy, závrať, ospalost (především na počátku léčby)

  • palpitace (pocit bušení srdce), návaly

  • bolest břicha, nevolnost (nauzea)

  • změna způsobu vyprazdňování stolice, průjem, zácpa, porucha trávení

  • únava, slabost

  • poruchy vidění, dvojité vidění

  • svalové křeče

  • otok kotníků


   Ostatní hlášené nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu. Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

   Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů

  • změny nálady, úzkost, deprese, nespavost

  • třes, poruchy chuti, mdloby

  • necitlivost nebo pocit mravenčení v končetinách, ztráta vnímání bolesti

  • zvonění v uších

  • nízký krevní tlak

  • kýchání/rýma způsobené zánětem nosní sliznice (rinitida)

  • kašel

  • sucho v ústech, zvracení

  • ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změny zabarvení kůže

  • poruchy močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená frekvence močení

  • neschopnost dosáhnout erekce; nepříjemné pocity v prsou nebo zvětšení prsů u mužů

  • bolest, celkový pocit nemoci

  • bolest kloubů nebo svalů, bolest zad

  • zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti


   Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů

  • zmatenost


   Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů

  • snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, což může vést k neobvyklým podlitinám nebo snadnému krvácení

  • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

  • porucha nervů, která může způsobit svalovou slabost, brnění nebo znecitlivění

  • otok dásní

  • nadýmání (gastritida)

  • poruchy funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může ovlivnit některé lékařské testy

  • zvýšení svalového napětí

  • zánět krevních cév, často spolu s kožní vyrážkou

  • přecitlivělost na světlo

  • poruchy zahrnující tuhost, třes a/nebo poruchy hybnosti


   Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

   • třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.


    Hlášení nežádoucích účinků

    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

    Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

    100 41 Praha 10

    webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

    Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Amlodipin Accord uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

  EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin Accord obsahuje

Amlodipin Accord 5 mg:

Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipinu (jako amlodipin- besilát).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát, hydrogen-citronan sodný, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy


Amlodipin Accord 10 mg:

Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipinu (jako amlodipin- besilát).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát, hydrogen-citronan sodný, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy


Jak přípravek Amlodipin Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Amlodipin Accord 5 mg:

Bílé až téměř bílé, v průměru 6,6 mm, kulaté, bikonvexní tablety.

Amlodipin Accord 10 mg:

bílé až téměř bílé, v průměru 8,5 mm, kulaté, bikonvexní tablety.


Velikosti balení Balení v blistrech:

5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 tablet.

10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 tablet.


HDPE lahvička: 250, 500 and 1000 tablet (pouze pro nemocniční použití nebo rozdělené dávky)


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,

02-677, Varšava, Polsko


Výrobce

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Nizozemsko


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Název státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Amlodipin Accord 5/10 mg Tabletten

Kypr

Amlodipine Accord 5 mg/10 mg Tablets

Česká republika

Amlodipin Accord


Dánsko

Amlodipin Accord 5/10 mg Tabletter

Estonsko

Amlodipine Accord 5/10 mg

Finsko

Amlodipin Accord 5 mg/10 mg tabletti

Irsko

Amlodipine 5 mg/10 mg Tablets

Itálie

AMLODIPINA ACCORD 5 /10 MG COMPRESSE

Lotyšsko

Amlodipine Accord 5/10 mg tabletės

Litva

Amlodipine Accord 5/10 mg tablets

Nizozemsko

Amlodipine (als besilaat) Accord 5/10 mg tabletten

Norsko

Amlodipin Accord

Polsko

Almiden

Portugalsko

Amlodipina Accord

Rumunsko

Almiden 5 mg/10 mg comprimate

Švédsko

Amlodipin Accord 5/10 mg tabletter

Španělsko

Amlodipine Accord 5 mg/10 mg comprimidos


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 7. 2022