Domovská stránka Domovská stránka

Fingolimod Mylan
fingolimod

CENY

0,5MG CPS DUR 28 II

Velkoobchod: 18 214,08 Kč
Maloobchodní: 21 380,01 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Fingolimod Mylan 0,5 mg tvrdé tobolky

fingolimodum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


  1. Obsah balení a další informace Co Fingolimod Mylan obsahuje


Jak Fingolimod Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky s hnědo oranžovým neprůhledným víčkem a bílé neprůhledné tělo s potiskem černým inkoustem „MYLAN“ nad „FD 0.5“ na víčku i na těle.


Přípravek Fingolimod Mylan 0,5 mg tobolky je k dispozici ve formě: Blistrové balení obsahující 28, 30, 84 nebo 98 tvrdých tobolek

Vícečetné balení obsahující 3 papírové krabičky, každá s 28 tvrdými tobolkami Kalendářní balení obsahující 28 nebo 84 tvrdých tobolek

Balení s jednodávkovými blistry obsahující 7 x 1, 28 x 1, 90 x 1, nebo 98 x 1 tvrdých tobolek Balení v lahvičce obsahující 90, nebo 100 tvrdých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irsko.


Výrobce(i)

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komarom, H-2900, Maďarsko


Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1, Bad Homburg

v. d. Hoehe, Hessen, 61352, Německo.


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Viatris CZ s.r.o.

Tel: 420 (222) 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tel: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: 356 (21) 22 74


Deutschland

Viatris Healthcare GmbH Tel: +49 (800) 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika Viatris Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 8630 19 00


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

+353 18711600


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.