Domovská stránka Domovská stránka

Viraferon
interferon alfa-2b

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE


Viraferon, 18 milionů IU injekční roztok, vícedávkové pero

Interferonum alfa-2b


Přípavek již není registrován

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Viraferon a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Viraferon užívat

 3. Jak se Viraferon užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Viraferon uchovávat

 6. Další informace


 1. CO JE VIRAFERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


  Viraferon (interferon alfa-2b) modifikuje reakci imunitního systému a napomáhá ke zvýšení obranyschopnosti před infekcemi a jinými závažnými onemocněními. Viraferon se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické hepatitidy B nebo C, které jsou virovou infekcí jater.


  Viraferon se užívá v kombinaci s ribavirinem u dětí a mladistvých ve věku 3 let a starších s dříve neléčenou chronickou hepatitis C.


 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIRAFERON UŽÍVAT


  Neužívejte Viraferon

  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na interferon nebo na kteroukoli další složku přípravku Viraferon.

  • máte-li závažné srdeční onemocnění.

  • máte-li závažnou poruchu ledvin nebo jater.

  • máte-li pokročilou nekontrolovatelnou (dekompenzovanou) chorobu jater.

  • máte-li hepatitidu a užívali jste nedávno léky potlačující imunitní systém (s výjimkou krátkodobého podávání léků typu kortisonu).

  • pokud jste měl(a) v minulosti záchvaty (křeče).

  • pokud jste měl(a) v minulosti autoimunitní chorobu nebo Vám byl transplantován orgán a užíváte léky potlačující imunitní systém (váš imunitní systém Vám pomáhá chránit se před infekcí).

  • máte-li onemocnění štítné žlázy, které nelze dobře kontrolovat.

   Děti a mladiství:

  • máte-li závažné nervové nebo psychické problémy, jako je těžká deprese nebo sebevražedné myšlenky.


   Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Viraferon je zapotřebí

  • jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz Těhotenství).

  • jestliže jste měl(a) v minulosti závažnou poruchu nervovou nebo duševní. Použití interferonu alfa- 2b u dětí a dospívajících s výskytem závažných psychiatrických onemocnění v přítomnosti či minulosti je kontraindikováno (viz “Neužívejte Viraferon”).

  - pokud jste někdy měli depresi nebo se u Vás projeví příznaky spojené s depresí (např. pocity smutku, sklíčenosti apod.) během léčby přípravkem Viraferon (viz bod 4).

  • když trpíte lupénkou, může se toto onemocnění v průběhu užívání přípravku Viraferon zhoršit.

   Přípavek již není registrován

  • jestliže užíváte přípravek Viraferon, můžete být přechodně více náchylní k infekčním onemocněním. Upozorněte okamžitě svého lékaře, jestli si myslíte, že máte infekci.

  • když se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiného respiračního onemocnění, jako je horečka, kašel nebo potíže s dechem, informujte svého lékaře.

  • když jste zaznamenal(a) nezvyklé krvácení nebo podlitiny, vyhledejte ihned lékaře.

  • když se u Vás během léčby rozvinou příznaky závažné alergické reakce (jako jsou dýchací potíže, pískoty nebo kopřivka), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

  • když jste také léčeni na HIV, prostudujte si část Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

  • pokud máte transplantovaný orgán, ledvinu nebo játra, léčba intereferonem může zvýšit riziko jeho

  odmítnutí. Určitě toto diskutujte s vaším lékařem.


  U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku Viraferon s ribavirinem bylo hlášeno poškození zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací přípravku Viraferon s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznic dutiny ústní. Měl(a) byste si důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se u Vás tato reakce objeví, důkladně si poté vypláchněte ústa.


  Během jednoho roku léčby mnohé děti nerostou a nepřibývají na hmotnosti tak, jak by se očekávalo. Nicméně tento nežádoucí účinek se většinou upraví během šesti měsíců po ukončení léčby, ačkoliv několik dětí se během prvního roku po ukončení léčby nevrátilo k jejich předchozí rychlosti růstu.


  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy prodělal(a) infarkt či měl(a) jiné srdeční potíže; pokud jste někdy měl(a) poruchy dýchání nebo zánět plic (pneumonii), problémy se srážlivostí krve, s funkcí jater, štítné žlázy, cukrovkou nebo vysokým nebo nízkým krevním tlakem.


  Informujte svého lékaře, pokud jste někdy byl(a) léčen(a) na stavy deprese či jiné psychiatrické poruchy; zmatenost; bezvědomí; sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu.


  Informujte určitě svého lékaře, pokud užíváte čínský přípravek rostlinného původu Shosaikoto.


  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

  Viraferon zvyšuje účinek látek, které tlumí Váš nervový systém a způsobují ospalost. Proto konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem užívání alkoholických nápojů, léků na spaní, léků s uklidňujícím účinkem (sedativ) nebo velmi silných léků proti bolesti.


  Informujte svého lékaře, pokud užíváte theofylin nebo aminofylin na astma a o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože dávkování některých léků asi bude muset být upraveno, když užíváte přípravek Viraferon.


  Pacienti, kteří také mají HIV infekci: Acidóza z nahromadění kyseliny mléčné a zhoršení jaterních funkcí jsou vedlejší účinky spojené s vysoce aktivní anti-retrovirovou terapií (HAART) při léčbě HIV.

  Jestliže dostáváte HAART, přidání přípravku Viraferon s ribavirinem může zvýšit riziko acidózy z nahromadění kyseliny mléčné a selhání jater. Váš lékař bude sledovat známky a příznaky těchto

  stavů (Prosím, určitě si přečtěte též příbalovou informaci ribavirinu). Navíc by mohlo být u pacientů léčených kombinovanou terapií přípravku Viraferon s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno riziko rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek).


  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


  Používání přípravku Viraferon s jídlem a pitím

  Váš lékař může žádat, abyste pil(a) více tekutin a tak pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního tlaku.


  Těhotenství a kojení

  Přípavek již není registrován

  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Ve studiích na březích zvířatech způsobily interferony v některých případech potrat. Jeho účinky na průběh těhotenství u člověka nejsou dosud známy.

  Máte-li předepsán přípravek Viraferon v kombinaci s ribavirinem může být ribavirin velmi škodlivý pro nenarozené dítě, a proto musí být pacienti i pacientky při pohlavních aktivitách zvláště opatrní, může-li dojít k otěhotnění:

  • jste-li dívka nebo žena v plodném věku, musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení. Vy i Váš partner musíte každý používat účinnou antikoncepci během užívání ribavirinu a 4 měsíce po ukončení léčby. O tom je možné se poradit s lékařem.

  • jste-li muž, který užívá ribavirin, vystříhejte se pohlavního styku s těhotnou ženou, pokud

  nepoužijete kondom. Tím se sníží možnost zanechání ribavirinu v těle ženy. Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení. O tom je možné se poradit s lékařem. Jste-li mužský pacient, musíte Vy i Vaše partnerka během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po skončení léčby každý používat účinnou antikoncepci. O tom je možné se poradit s lékařem.


  Není dosud známo, zda je tento přípravek vylučován do mateřského mléka. Proto nekojte dítě, pokud dostáváte Viraferon. U kombinované léčby s ribavirinem se seznamte s příslušnými informačními texty léčivých přípravků obsahujících ribavirin.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Pokud se v průběhu léčby přípravkem Viraferon cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.


 3. JAK SE VIRAFERON UŽÍVÁ


  Váš lékař předepsal přípravek Viraferon výhradně Vám pro Vaše současné problémy; nikdy lék nepředávejte někomu dalšímu.


  Váš lékař stanovil přesnou dávku přípravku Viraferon individuálně podle Vašich potřeb. Velikost dávky se bude lišit podle choroby, která se léčí.


  Pokud si podáváte přípravek Viraferon sami, ujistěte se, že dávka, která Vám byla předepsána, je obsažena v balení, které jste obdrželi. Dávky, které se mají podávat třikrát týdně, je nejlépe podávat každý druhý den.


  Obvyklá počáteční dávka pro jednotlivá onemocnění je uvedena následně; nicméně individuální dávky mohou být různé a lékař může změnit Vaši dávku na základě Vaší specifické potřeby:


  Chronická hepatitida B: 5 až 10 milionů IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži).


  Chronická hepatitida C: Dospělí - 3 miliony IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem nebo samotná. Děti ve věku 3 let a starší a mladiství - 3 miliony IU třikrát týdně (každý druhý den) podaná subkutánně (pod kůži) v kombinaci s ribavirinem (Prosím přečtěte si také příbalovou informaci ribavirinu).


  Váš lékař může předepsat různou dávku přípravku Viraferon samotného nebo v kombinaci s jinými léky (např. ribavirinem). Jestliže je Vám předepsán přípravek Viraferon v kombinaci s jinými léky, prosím přečtěte si též příbalovou informaci léku užívaného v kombinaci. Váš lékař stanoví dávkovací

  režim podle Vašich potřeb. Jestliže máte dojem, že účinek přípravku Viraferon je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Subkutánní podání:

  Přípavek již není registrován

  Viraferon je určen pro subkutánní podání. To znamená, že se aplikuje pomocí krátké injekční jehly do tukové tkáně bezprostředně pod kůži. Pokud si injekci aplikujete sami, dostane se Vám k přípravě a aplikaci injekce potřebných instrukcí. Podrobné pokyny pro subkutánní podání léku jsou v této příbalové informaci (viz část JAK SI APLIKOVAT INJEKCI PŘÍPRAVKU VIRAFERON na konci příbalové informace).


  V každém určeném dni se podává jedna dávka přípravku Viraferon. Viraferon je podáván třikrát týdně, každý druhý den, např. v pondělí, středu a pátek. Interferony mohou způsobit neobvyklou únavu; pokud si injekci aplikujete sami nebo ji dáváte dítěti, aplikujte ji před spaním.


  Vždy užívejte Viraferon přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučenou dávku a užívejte přípravek Viraferon tak dlouho, jak máte předepsáno.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Viraferon, než jste měl(a)

  Je nutno co nejdříve kontaktovat lékaře nebo jiného zdravotníka.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Viraferon

  Pokud si přípravek Viraferon aplikujete sami nebo pokud poskytujete péči dítěti, které užívá Viraferon v kombinaci s ribavirinem, podejte doporučenou dávku ihned, jak si vzpomenete, a pak pokračujte normálně v léčbě. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže máte předepsanou dávku každý den a vy náhodou opominete celou denní dávku, pokračujte v léčbě obvyklou dávkou příští den. V případě potřeby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.


 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


  image

  Podobně jako všechny léky, může mít i Viraferon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musejí projevit, pokud k tomu přece jen dojde, je třeba o nich informovat lékaře.


  U některých lidí se vyskytly deprese při užívání samotného přípravku Viraferon nebo při kombinované léčbě s ribavirinem, a v některých případech měli lidé sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Určitě vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás objevuje deprese nebo máte sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Můžete zvážit, zda nechcete požádat některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese nebo změnám ve Vašem chování.


  Užití u dětí: Obzvláště děti mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčené přípravkem Viraferon a ribavirinem. Okamžitě kontaktujte lékaře nebo vyhledejte lékařskou pohotovostní službu, jestliže se u nich objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že chtějí ublížit sobě nebo ostatním.


  Jestliže se objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přerušte léčbu přípravkem Viraferon a ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice na oddělení lékařské pohotovosti:

  • otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, které mohou působit potíže při polykání nebo dýchání; kopřivkové pupeny; mdloby.

   Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Jestliže je máte, mohli jste mít závažnou alergickou reakci

   na přípravek Viraferon. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou péči nebo hospitalizaci. Tyto velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.


   Kontaktujte ihned svého lékaře vždy, když zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

   Přípavek již není registrován

  • bolest na hrudi nebo těžký a přetrvávající kašel; nepravidelný nebo rychlý srdeční tep; zkrácený dech; zmatenost; potíže s udržením se v bdělosti; pocit necitlivosti nebo mravenčení nebo bolesti rukou a nohou; záchvaty (křeče); poruchy spánku, myšlení nebo soustředění; změna psychického stavu; sebevražedné myšlenky, pokus o sebevraždu, změněné chování nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým), halucinace; závažnější bolesti žaludku; černá nebo dehtová stolice; krev ve stolici nebo v moči, těžší krvácení z nosu; vosková bledost, vysoká hladina cukru v krvi, horečka nebo zimnice, která začne po několika týdnech léčby, bolest v dolní části zad nebo boku, bolestivé nebo obtížné močení, problémy s očima nebo zrakem nebo sluchem, ztráta sluchu, závažné nebo bolestivé zarudnutí kůže nebo sliznice, bolest kůže nebo sliznice.

   Tyto účinky mohou signalizovat závažné nežádoucí účinky, které vyžadují okamžitou lékařskou

   péči. Lékař vyšetří vzorek Vaší krve, aby se ujistil, že počet bílých krvinek (buňky, které zabraňují infekci) a červených krvinek (buněk, které přenášejí železo a kyslík), krevních destiček (buněk pro srážlivost krve) a ostatní laboratorní hodnoty jsou v přijatelných mezích.


   Na začátku léčby přípravkem Viraferon se mohou u Vás objevit chřipkové (flu-like) příznaky s horečkou, únavou, bolestmi hlavy, bolestmi svalů, bolestmi kloubů a zimnicí/ztuhlostí. Jestli se u Vás objeví tyto příznaky, může Vám lékař doporučit užívat paracetamol.


   Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:


   Velmi často hlášené nežádoucí účinky (alespoň 1 z každých 10 pacientů):

   bolest, otok nebo zarudnutí nebo poškození kůže v místě vpichu injekce, ztráta vlasů, závrať, změny chuti k jídlu, bolesti žaludku nebo břicha, průjem, nevolnost (pocit na zvracení), virová infekce, deprese, emoční labilita, nespavost, pocit úzkosti, bolest v krku a bolestivé polykání, únava, zimnice/třesavka, horečka, reakce podobná chřipce, pocit celkových potíží, bolesti hlavy, úbytek hmotnosti, zvracení, podrážděnost, slabost, změny nálady, kašel (někdy těžký), zkrácený dech, svědění, suchá kůže, vyrážka, náhlá a závažná bolest svalů, bolest kloubů, muskuloskeletální bolest, změny laboratorních krevních hodnot včetně poklesu počtu bílých krvinek. Některé děti měly zpomalený rychlost růstu (výška a hmotnost).


   Často hlášené nežádoucí účinky (alespoň 1 z každých 100 pacientů, ale méně než 1 z každých 10 pacientů):

   žízeň, dehydratace, vysoký krevní tlak, migrény, zduřelé žlázy, zrudnutí, menstruační problémy,

   snížený zájem o sex, poševní problémy, bolest prsů, bolest varlete, problémy se štítnou žlázou, zarudlé dásně, sucho v ústech, zarudlá nebo bolestivá ústa nebo jazyk, bolest zubů nebo potíže se zuby, opary (horečnaté puchýře), změna chuti, žaludeční nevolnost, dyspepsie (pálení žáhy), zácpa, zvětšení jater (jaterní problémy, někdy závažné), řídká stolice, noční pomočování u dětí, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, bolest očí, problém se slznými kanálky, zánět oční spojivky (zarudlé oči), neklid, ospalost, náměsíčnost, problémy s chováním, nervozita, ucpaný nos nebo výtok z nosu, kýchání, zrychlené dýchání, bledá nebo začervenalá kůže, podlitina, prsty rukou a nohou velmi citlivé na chlad, problémy s kůží nebo nehty, lupénka (nová nebo zhoršená), zvýšené pocení, zvýšená potřeba močení, jemný třes, pokles citlivosti na dotek, artritida.


   Vzácně hlášené nežádoucí účinky (alespoň 1 z každých 10 000 pacientů, ale méně než 1 z každého 1 000 pacientů):

   pneumonie


   Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky (méně než 1 z každého 10 000 pacientů):

   nízký krevní tlak, otok obličeje, cukrovka, křeče nohou, bolest v zádech, ledvinové problémy, poškození nervů, krvácivé dásně, aplastická anémie. Byla hlášena čistá aplazie červené krevní řady, což je stav, kdy tělo zastavilo nebo snížilo tvorbu červených krvinek. To vyvolává závažnou anémii (chudokrevnost), mezi jejíž příznaky by patřila neobvyklá únava a ztráta energie.


   Velmi vzácně byla hlášena sarkoidóza (nemoc charakterizovaná trvale zvýšenou teplotou, ztrátou hmotnosti, bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz). Velmi vzácně se vyskytla ztráta vědomí, většinou u starších pacientů léčených vysokými dávkami. Byly hlášeny případy mrtvice

   (příhody mozkových cév). Kontaktujte ihned svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků.

   Byly hlášeny periodontální (postihující dásně) a zubní poruchy, změněný mentální stav, ztráta vědomí,

   Přípavek již není registrován

   akutní reakce přecitlivělosti včetně urtikarie (kopřivky), angioedému (otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést k obtížím s polykáním nebo dýcháním), zúžení průdušek a anafylaxe (těžká celková alergická reakce), jejich frekvence však není známa.


   U přípravku Viraferon byl navíc hlášen výskyt Vogtova-Koyanagiho-Haradova syndromu (autoimunitní zánětlivé onemocnění postihující oči, kůži a membrány v uších, mozek a míchu).


   U některých pacientů se mohou vyskytnout i jiné nežádoucí účinky. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


 5. JAK VIRAFERON UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

  Chraňte před mrazem.

  Každé pero je zamýšleno pro maximálně čtyřtýdenní užívání a poté musí být znehodnoceno. Pokud je pero opožděně vráceno do chladničky, je možno tolerovat maximálně 48 hodin (dva dny) vystavení teplotě do 25°C v průběhu čtyř týdnů užívání pera.


  V závislosti na vaší dávce vám mohou v balení zbýt navíc jehly a tampony. Prosím znehodnoťte je vhodným a bezpečným způsobem.


  Viraferon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Nepoužívejte Viraferon, pokud si všimnete změn ve vzhledu přípravku Viraferon.

 6. DALŠÍ INFORMACE


Co Viraferon obsahuje


Přípavek již není registrován


Držitel rozhodnutí o registraci: Výrobce:

SP Europe SP Labo N.V.

73, rue de Stalle Industriepark 30

B-1180 Bruxelles B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgie Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Rue de Stalle/Stallestraat 73

B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

Luxembourg/Luxemburg

Rue de Stalle 73

B-1180 Bruxelles/Brüssel Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11


България

ул. "Проф. Милко Бичев" № 7, ет.3 BG-София 1504

Тел.: +359 2 944 1073

Magyarország

Alkotás u. 53.

H-1123 Budapest Tel.: +36 1 457-8500


Česká republika

Na Příkopě 25

CZ-110 00 Praha 1

Tel: +420 221771250

Malta

168 Christopher Street MT-VLT02 Valletta Tel: + 356-21 23 21 75


Danmark Lautrupbjerg 2 DK-2750 Ballerup

Tlf: + 45-44 39 50 00

Nederland Maarssenbroeksedijk 4 NL-3542 DN Utrecht

Tel: + 31-(0)800 778 78 78


Deutschland

Thomas-Dehler-Straße 27 D-81737 München

Tel: + 49-(0)89 627 31-0

Norge

Pb. 398

N-1326 Lysaker

Tlf: + 47 67 16 64 50

Eesti

Järvevana tee 9 EE-11314 Tallinn

Tel: + 372 654 96 86

Österreich

Badener Strasse 23 A-2514 Traiskirchen

Tel: + 43-(0)2252 502-0


Ελλάδα

Αγίου Δημητρίου 63

GR-174 55 Άλιμος

Tηλ.: + 30-210 98 97 300

Přípavek již není registrován

Polska

Al. Jerozolimskie 195a PL-02-222 Warszawa

Tel.: + 48-(0)22 478 41 50


España

Km. 36, Ctra. Nacional I

E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid Tel: + 34-91 848 85 00

Portugal

Rua Agualva dos Açores 16 P-2735-557 Agualva-Cacém Tel: +351-21 433 93 00


France

92 rue Baudin

F-92300 Levallois-Perret Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00

România

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 17-21, Băneasa Center, et. 8, sector 1 RO-013682 Bucureşti

Tel: + 40 21 233 35 30


Ireland

Shire Park

Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW Tel: +44-(0)1 707 363 636

Slovenija

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 01 3001070


Ísland

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Strakova 5

SK-811 01 Bratislava

Tel: + 421 (2) 5920 2712


Italia

Via fratelli Cervi snc,

Centro Direzionale Milano Due Palazzo Borromini

I-20090 Segrate (Milano) Tel: + 39-02 21018.1

Suomi/Finland

PL 3/PB 3

FIN-02201 Espoo/Esbo Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300


Κύπρος

Οδός Αγίου Νικολάου, 8 CY-1055 Λευκωσία

Τηλ: +357-22 757188

Sverige

Box 6185

S-102 33 Stockholm

Tel: + 46-(0)8 522 21 500


Latvija

Bauskas 58a -401 Rīga, LV-1004

Tel: + 371-7 21 38 25

United Kingdom

Shire Park

Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW - UK Tel: + 44-(0)1 707 363 636


Lietuva

Kęstučio g. 65/40 LT-08124 Vilnius

Tel. + 370 52 101868


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Přípavek již není registrován

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) https://www.emea.europa.eu/

JAK SI APLIKOVAT INJEKCI PŘÍPRAVKU VIRAFERON


Následující pokyny vysvětlují, jak si samostatně aplikovat injekci přípravku Viraferon. Přečtěte si je laskavě co nejpozorněji a řiďte se jimi krok za krokem. Váš lékař či lékařka nebo jejich asistentka Vám poskytnou instrukce, jak aplikaci provádět. Nepokoušejte se o aplikaci injekce dříve, než si budete zcela jisti, že rozumíte celé proceduře a všem požadavkům na aplikaci injekce.


není registrován

Příprava

Nejprve ze všeho si shromážděte a připravte vše potřebné:ji vek

KrytJehla


pař

Zásobník


í

P

Tělo pera


Barevný rozrozlišovací proužek


Dávkovací tlačítko

image

ž

Indikátor správného nastavení


Pryžová membrána


Indikátor velikosti dávky


Stupnice velikosti dávky


image

image

image

image

image

image

Obrázek A Obrázek B

Stanovení dávky přípravku Viraferon

Vyjměte pero z chladničky 30 minut před aplikací dávky, aby měl roztok v peru při aplikaci injekce pokojovou teplotu.


Když jste připraven(a) podat si injekci, připravte si pero následovně:


Zkontrolujte, zda přípravek Viraferon, injekční roztok, je před použitím čirý a bezbarvý. Jestliže není rovnoměrně čirý nebo pokud obsahuje jakékoli částice, nepoužijte jej.


image

rován

Sejměte ochranný kryt pera a dezinfikujte jedním čisticím tamponem pryžovou membránu (viz Obrázek C).


Tělo pera


regist

Dávkovací tlačítko


Pryžová membrána


Obrázek Cnení již

Odstraňte ochranný obal z injekční jehly. Mějte na mysli, že jakmile tento ochranný obal odstraníte, je zadní část injekční jehly volně přístupná (viz Obrázek D).


image

ípavek

Obrázek D


Jemně nasaďte injekční jehlu na pero, jak to znázorňuje Obrázek E. (Všimněte si, že volně přístupná část jehly pronikne pryžovou membránou, kterou jste již předtím dezinfikovali). Nyní našroubujte jehlu na pero tak, že jí budete otáčet ve směru otáčení hodinových ručiček (viz Obrázek F).Př

image

image


Obrázek E Obrázek F

Odstraňte zevní kryt injekční jehly (Obrázek G). Poté opatrně odstraňte její vnitřní kryt, přičemž mějte stále na paměti, že nyní už bude injekční jehla zcela exponována zevnímu prostředí (Obrázek H). Zevní kryt jehly uložte stranou, abyste později mohli injekční jehlu opět zakrýt.


image

není registrován

image


Obrázek G Obrázek H


Nyní je pero připraveno k použití. Pokud se uvnitř injekční jehly i zásobníku pera během skladování nashromáždí určité množství vzduchu, je třeba v dalším kroku jakékoli vzduchové bubliny odstranit. Tento krok se označuje jako „odvzdušnění.“


Podržte Viraferon ve vícedávkovém peru s injekční jehlou tak, aby hrot jehly směřoval směrem vzhůru.již

image

Poklepejte na zásobník pera prstem tak, aby eventuálně přítomné vzduchové bubliny vystoupily vzhůru, do prostoru těsně pod jehlu (Obrázek I).


Zásobník


Přípavek

Obrázek I

Držte pero za tělo a otáčejte zásobníkem ve směru vyznačeném na Obrázku J (tedy ve směru hodinových ručiček), dokud neucítíte klapnutí.


registrován

image


Obrázek J


Nadále držte pero v poloze hrotem jehly vzhůru, stiskněte až na doraz dávkovací tlačítko a pozorujte, zda se na špičce injekční jehly objeví kapka roztoku přípravku Viraferon (jak je znázorněno na Obrázku K).ne


Přípavek již

image


Obrázek K


Pokud se kapka neobjeví, použijte jiné pero a vadné vraťte svému dodavateli.


Poznámka: Určité malé množství vzduchu může zůstat v peru, to však již není na překážku; důležité je, že jste odstranili vzduch z jehly a aplikovaná dávka proto bude přesná.


image

Nasaďte na pero kryt tak, aby trojúhelník na krytu mířil přesně proti indikátoru velikosti dávky na těle pera, jak ukazuje Obrázek L.


Obrázek L


Nyní je pero připraveno k nastavení správné velikosti dávky. Před dalším krokem je třeba uchopit pero uprostřed jeho těla. Díky tomu se může volně pohybovat dávkovací tlačítko a je možno nastavit správnou velikost dávky.

K nastavení požadované velikosti dávky držte pero jednou rukou za tělo v horizontální poloze. Druhou rukou pak otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, jak je patrné z Obrázku M. Přitom můžete pozorovat, jak se dávkovací tlačítko zvedne, což svědčí o nastavování velikosti dávky. K nastavení odpovídající dávky je třeba otočit krytem tolikrát, kolikrát je uvedeno dále:


Počet “otáček” a “klapnutí” Odpovídající dávky (milion IU)


trován

používaného přípravku Viraferon, injekčního roztoku, vícedávkového pera 18 million IU/pero


1 plná otáčka (5 klapnutí) 6 klapnutí


7 klapnutí 8 klapnutí


Přípavek již nenríegis

9 klapnutí


 1. plné otáčky (10 klapnutí)


  1. klapnutí


  2. klapnutí


  3. klapnutí


  4. klapnutí


 2. plné otáčky (15 klapnutí)


  1. klapnutí


  2. klapnutí


  3. klapnutí


  4. klapnutí


 3. plné otáčky (20 klapnutí)*


1,5


1,8


2,1


2,4


2,7


3


3,3


3,6


3,9


4,2


4,5


4,8


5,1


5,4


5,7


image


Obrázek M


6


*4 plné otáčky odpovídají maximální dávce k podání jednou injekcí. Pero je navrženo tak, aby dodalo obsah 18 milionů IU v dávkách odstupňovaných od 1,5 až do 6 milionů IU. Pero dodá maximálně 12 dávek po 1,5 milionu IU po dobu nepřesahující 4 týdny.


Nastavenou dávku ověřte na stupnici umístěné na dávkovacím tlačítku (viz Obrázek N). Pro dávky odpovídající celým otáčkám by stupnice měla být v úrovni značení správné velikosti dávky. Pro dávky odpovídající klapnutím mezi celými otáčkami by stupnice měla být v úrovni mezi dvěma příslušnými značeními dávek. V tomto bodě zkontrolujte, že máte správnou dávku.

image


registrován

Obrázek N


Po každé z dokončených otáček vždy znovu ověřte, že trojúhelník na krytu směřuje přesně proti indikátoru dávky (viz Obrázek O). Pokud jste nastavili velikost dávky nesprávně, stačí prostě otočit krytem zpět (proti směru hodinových ručiček) až do původní polohy dávkovacího tlačítka, a potom začít s nastavováním dávky znovu od začátku.

Když je nastavena správná velikost dávky, je pero připraveno k aplikaci injekce.není

Přípavek již

image


Obrázek O Aplikace roztoku

Vyberte místo vpichu. Nejlepší místa pro injekci jsou tkáně s vrstvou tuku mezi kůží a svalem: stehno, vnější plocha na povrchu ramene (při použití tohoto místa můžete potřebovat asistenci druhé osoby), břicho (kromě pupku a pasu). Jestli jste velmi hubení, použijte pro injekci jen stehno a vnější plochu ramene. Střídejte pokaždé místo injekce.


Očistěte a dezinfikujte kůži, kde bude injekce aplikována. Vyčkejte, až plocha uschne. Stisknutím jednou rukou vytvořte řasu volné kůže. Druhou rukou vezměte pero, jako by bylo pero. Vpíchněte jehlu do stisknuté kůže pod úhlem přibližně 45°.


Poté stiskněte až na doraz dávkovací tlačítko (viz Obrázek P).


image

Obrázek P


Ponechejte jehlu po několik vteřin na místě, aby se injekční roztok Viraferon mohl pod kůží dostatečně distribuovat, a poté ji opět vytáhněte.


Opatrně nasaďte zevní kryt jehly (viz Obrázek Q).


image


již neníegistrován

Obrázek Qr

image

Odšroubujte z pera celou sestavu jehly jejím otáčením proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na Obrázku R. Poté ji opatrně od pera oddělte a opatřenou krytem zahoďte (viz Obrázek S).ípavř


ek

P

image


Obrázek R Obrázek S


Nasaďte na pero opět kryt tak, aby trojúhelník na něm směřoval proti indikátoru dávky, jak je znázorněno na Obrázku T. Pak vraťte pero do chladničky.

378

Obrázek T

registrován

již


image