Domovská stránka Domovská stránka

FENYKLOVÝ ČAJ


Příbalová informace: informace pro uživatele


FENYKLOVÝ ČAJ LÉČIVÝ ČAJ

plod fenyklu obecného sladkého


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci.


  1. Co je Fenyklový čaj a k čemu se používá.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenyklový čaj používat.

  3. Jak se Fenyklový čaj používá.

  4. Možné nežádoucí účinky.

  5. Jak Fenyklový čaj uchovávat.

  6. Obsah balení a další informace.


1. Co je Fenyklový čaj a k čemu se používá.


Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při lehkých zažívacích obtížích provázených napětím v

břiše, nadýmáním a plynatostí.

Dále se přípravek tradičně užívá při kašli provázejícím nachlazení k usnadnění vykašlávání. Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenyklový čaj používat.


Neužívejte Fenyklový čaj, jestliže jste alergický(á) na plod fenyklu obecného sladkého nebo na rostliny z čeledi Apiaceae – miříkovité (okoličnaté) (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na anethol.


Upozornění a opatření: Před použitím Fenyklového čaje se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Fenyklový čaj: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou známy.


Děti a dospívající: Použití u dětí do 4 let je třeba vždy konzultovat s dětským lékařem.


Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Případné použití v těhotenství a v období kojení vždy konzultujte s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Studie na ovlivnění schopností řídit a obsluhovat

stroje nebyly provedeny. Možnost ovlivnění je nepravděpodobná.


3. Jak se Fenyklový čaj používá.


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování: Doporučená dávka je pro dospělé a dospívající od 12 let 1 nálevový sáček 3x denně, pro děti od 4 do 12 let 1 nálevový sáček 2-3x denně.

Způsob podání: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 minut vyluhovat v přikryté nádobě. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.


Délka používání:

Dospělí a dospívající od 12 let:

Léčba zažívacích obtíží: Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny.


Léčba kašle: Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle

10 dní.


Děti od 4 do 12 let:

Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 3 dny, poraďte se s lékařem. Přípravek je určen pouze ke krátkodobému použití při mírných příznacích přechodného charakteru. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 7 dní.


Dětem mladším 4 let podávejte pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Fenyklového čaje, než jste měl(a): Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Fenyklový čaj: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit alergické reakce postihující kůži nebo dýchací systém. Četnost výskytu není známa.

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Fenyklový čaj uchovávat.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace.


Co Fenyklový čaj obsahuje: Jeden nálevový sáček obsahuje Foeniculi dulcis fructus (plod fenyklu

obecného sladkého) 1,5 g.


Jak Fenyklový čaj vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs hrubě práškované drogy obsahující úlomky šedohnědé až šedožluté barvy a žlutohnědého komprimátu, charakteristického pachu.


20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.


15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.


Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2022