Domovská stránka Domovská stránka

PARAMAX Rapid
paracetamol


Příbalová informace: informace pro pacienta


PARAMAX Rapid 1 g tablety

paracetamolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „Použitelné do:“ na obalu na tablety a na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě

Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.


Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách

tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení:

30 a 100 tablet

Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce

Vitabalans Oy


Varastokatu 7-9 Hämeenlinna 13500

Finsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

12. 05. 2022


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci. Vitabalans CZ, s.r.o. Na sádce 446/2

14 900 Praha 4

Česká republika