Domovská stránka Domovská stránka

Milgamma N


Příbalová informace: informace pro uživatele


Milgamma N 40 mg/90 mg/0,25 mg měkké tobolky


benfotiaminum/pyridoxini hydrochloridum/cyanocobalaminum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Milgamma N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud trpíte psoriázou (lupénkou), můžete začít užívat přípravek Milgamma N pouze po poradě s lékařem, protože vitamín B12 může zhoršit kožní projevy.

Pokud trpíte nádorovým onemocněním, neužívejte tento léčivý přípravek.


Další léčivé přípravky a Milgamma N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám další lékař předepíše nebo doporučí jiný lék, informujte jej, že již užíváte přípravek Milgamma N.

Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy.

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, o užívání přípravku Milgamma N se vždy poraďte

s lékařem.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se užívat přípravek Milgamma N v těhotenství a v období kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Milgamma N nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


Přípravek Milgamma N obsahuje sorbitol a sóju

Tento léčivý přípravek obsahuje až 22,55 mg sorbitolu v jedné tobolce.


Tento přípravek obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.


 1. Jak se přípravek Milgamma N užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá dávka pro dospělého 1 tobolka 3krát denně. V lehčích případech nebo preventivně stačí 1-2 tobolky denně.

  Tobolky nekousejte, užívejte po jídle, zapíjejte trochou tekutiny.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  V jednotlivých případech může dojít k výraznému pocení, ke zrychlení srdeční frekvence, k výskytu akné nebo alergických reakcí (svědění kůže až vyrážka).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak přípravek Milgamma N uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Léčivými látkami jsou: benfotiaminum 40 mg, pyridoxini hydrochloridum 90 mg, cyanocobalaminum 0,25 mg v jedné tobolce


Pomocnými látkami jsou: tvrdý tuk, čištěný řepkový olej, sójový lecithin, ethylvanilin, hydrogenfosforečnan vápenatý, želatina, glycerol 85%, sorbitol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172)


Jak přípravek Milgamma N vypadá a co obsahuje toto balení

Milgamma N jsou podlouhlé, měkké, želatinové tobolky, podélně barevně rozlišené, jedna strana růžová, druhá krémově bílá, obsahující růžovou pastu vanilkové vůně.


Balení obsahuje 20, 50, 100, 500, 1000 nebo 5000 měkkých tobolek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Wörwag Pharma GmbH & Co.,KG

Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo


Výrobce

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo


Wörwag Pharma Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Lódzki, Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2022


image