Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Luveris

CENY

75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML

Velkoobchod: 631,95 Kč
Maloobchodní: 892,47 Kč
Uhrazen: 36,41 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rozpouštědlo v injekčních lahvičkách


Luveris 75 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

lutropinum alfa


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Luveris a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Luveris používat

 3. Jak se Luveris používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Luveris uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Luveris a k čemu se používá Co je Luveris

  Luveris je přípravek obsahující lutropinum alfa, rekombinantní luteinizační hormon (LH), který se velice podobá hormonu přirozeně se nacházejícímu v lidském těle, je však vyroben biotechnologickým procesem. Patří do skupiny hormonů nazývaných gonadotropiny, které se podílí na přirozeném řízení reprodukce.


  K čemu se Luveris používá

  Luveris se doporučuje k léčbě dospělých žen, které vykazují velmi nízké hladiny určitých hormonů podílejících se na přirozeném reprodukčním cyklu. Lék se používá dohromady s dalším hormonem, který se nazývá folikuly stimulující hormon (FSH), ke spuštění rozvoje folikulů, struktur, které se nacházejí ve vaječníku a v nichž dozrávají vajíčka. Následuje podání jednorázové dávky lidského choriového gonadotropinu (hCG), což vede k uvolnění vajíčka z folikulu (ovulace).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Luveris používat Nepoužívejte Luveris

  • jestliže jste alergická na gonadotropiny (například luteinizační hormon, folikuly stimulující hormon nebo lidský choriogonadotropin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • byla-li u Vás zjištěna rakovina vaječníku, dělohy či prsu.

  • byl-li u Vás zjištěn mozkový nádor.

  • máte-li zvětšené vaječníky nebo ovariální cysty (váčky uvnitř vaječníků naplněné tekutinou) neznámého původu.

  • trpíte-li nevyjasněným krvácením z pochvy.


   Nepoužívejte přípravek Luveris, pokud můžete kladně odpovědět na kteroukoli z výše uvedených obtíží. Pokud máte pochybnosti, obraťte se před užíváním tohoto přípravku na svého lékaře

   nebo lékárníka.

   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Luveris se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Před léčbou je nutné posoudit Vaši plodnost a plodnost Vašeho partnera.


   Doporučuje se přípravek Luveris nepoužívat, vykazujete-li jakýkoli stav, který obvykle brání normálnímu těhotenství, jako jsou nefunkční vaječníky v důsledku onemocnění zvaného primární selhání vaječníků nebo malformace pohlavních orgánů.


   Porfyrie

   Pokud Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí porfyrií (choroba projevující se neschopností štěpit porfyriny, která je přenosná z rodičů na potomky), oznamte to svému lékaři před zahájením léčby.


   Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

   Tento lék stimuluje Vaše vaječníky. Tím se zvyšuje riziko rozvoje stavu, kterému se říká syndrom ovariální hyperstimulace nebo OHSS. Dochází k němu, když se folikuly vyvinou příliš a stanou se

   z nich velké cysty. Pokud budete pociťovat bolest v podbřišku, začnete rychle nabývat na hmotnosti, dostaví se nevolnost, zvracení nebo dýchací potíže, neprodleně informujte svého lékaře, který Vám může podávání léku pozastavit (viz bod 4 „Závažné nežádoucí účinky“).


   V případě, že nedochází k ovulaci a dodržuje se doporučené dávkování a harmonogram podávání přípravku, vznik OHSS je méně pravděpodobný. Léčba přípravkem Luveris zřídka vede

   k významnému OHSS. Ten je pravděpodobnější, pokud se podá lék na vyvolání konečného zrání folikulu (obsahující lidský choriogonadotropin, hCG) (pro podrobnosti viz bod 3 „Jaké množství použít“). Pokud se začne rozvíjet OHSS, lékař Vám v tomto léčebném cyklu nepodá hCG a požádá Vás, abyste se zdržela pohlavního styku nebo používala bariérové antikoncepční prostředky po dobu nejméně čtyř dní.


   Váš lékař zajistí pečlivé sledování odpovědi vaječníků vyšetřením ultrazvukem a pomocí krevních testů před léčbou i během léčby.


   Vícečetné těhotenství

   Při užívání přípravku Luveris existuje v porovnání s přirozeným početím vyšší riziko „vícečetného těhotenství“, tj. těhotenství, kdy žena současně nosí více než jedno dítě, nejčastěji se jedná o dvojčata. Vícečetné těhotenství může vést ke zdravotním komplikacím, ohrožujících Vás i Vaše děti. Riziko vzniku vícečetného těhotenství lze omezit užíváním správné dávky přípravku Luveris v příslušnou dobu. Při podstoupení techniky asistované reprodukce souvisí riziko vzniku vícečetného těhotenství

   s Vaším věkem a s kvalitou a počtem zavedených oplodněných vajíček nebo embryí.


   Samovolný potrat

   V případě, že podstupujete techniku asistované reprodukce nebo stimulaci vaječníků ke tvorbě vajíček, je oproti průměrné ženě vyšší pravděpodobnost, že může dojít k samovolnému potratu.


   Mimoděložní těhotenství

   U žen s onemocněním vejcovodů v anamnéze existuje riziko mimoděložního těhotenství (embryo je usazeno mimo dělohu), ať už k otěhotnění došlo přirozeným početím nebo léčbou neplodnosti.


   Potíže se srážlivostí krve (tromboembolické příhody)

   Informujte svého lékaře před použitím přípravku Luveris v případě, že se u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytly krevní sraženiny v nohách nebo v plicích, infarkt myokardu nebo mrtvice. Při léčbě přípravkem Luveris můžete mít vyšší riziko závažných krevních sraženin nebo se stávající sraženiny mohou zhoršit.


   Nádory pohlavních orgánů

   U žen, které podstoupily různé léčebné režimy na léčbu neplodnosti, byly hlášeny nezhoubné i zhoubné novotvary vaječníků a dalších pohlavních orgánů.

   Vrozené vady

   Po použití technik asistované reprodukce může být oproti přirozenému početí mírně zvýšený výskyt vrozených vad. To může být buď důsledkem odchylek spojených s neplodností rodičovského páru, jako je věk rodičky, genetické faktory, anebo souviset se zákroky asistované reprodukce nebo vícečetným těhotenstvím.


   Děti a dospívající

   Přípravek Luveris není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let věku.


   Další léčivé přípravky a přípravek Luveris

   Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.


   Neužívejte přípravek Luveris jako směs s jinými léky ve stejné injekci, kromě follitropinu alfa, pokud byl předepsán vaším lékařem.


   Těhotenství a kojení

   Neužívejte přípravek Luveris během těhotenství či kojení.

   Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Luveris nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


   Přípravek Luveris obsahuje sodík

   Luveris obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se Luveris používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Užívání tohoto léku

  Dávku a rozpis podávání určí lékař tak, jak pro Vás bude v daném cyklu léčby nejvhodnější.


  Jaké množství použít

  Luveris se obvykle podává každý den po dobu až 3 týdnů společně s injekcí FSH.

  • Obvyklou úvodní dávkou je 75 IU přípravku Luveris (1 injekční lahvička) společně se 75 IU nebo 150 IU FSH.

  • Podle Vaší odpovědi může lékař zvýšit dávku FSH nejlépe o 37,5–75 IU v 7 až 14 denních intervalech.


   Lékař může rozhodnout o prodloužení Vaší léčby až na 5 týdnů.


   Po dosažení požadované odpovědi se podá jedna injekce hCG 24 až 48 hodin po poslední injekci přípravku Luveris a FSH. Ten samý den a den následující po injekci hCG byste měla mít pohlavní styk. Případně může být provedeno nitroděložní oplodnění (vstříknutí spermatu do dělohy).


   V případě dosažení nadměrné odpovědi by se měla léčba ukončit a injekce hCG by se neměla podávat (viz bod 4 „Ovariální hyperstimulační syndrom“). V následujícím cyklu Vám lékař předepíše nižší dávku FSH než v cyklu předchozím.


   Způsob podání

   Luveris je určen k subkutánnímu podání, to znamená, že se podává injekcí pod kůži. Každá injekční lahvička je určena k jednorázovému použití.

   Pokud si sama podáváte Luveris, pozorně si přečtěte následující pokyny:

  • Umyjte si ruce. Je důležité, aby Vaše ruce a všechny používané prostředky byly co nejčistší.


  • Připravte si vše, co budete potřebovat. Najděte si čisté místo, na které vše položíte:

   • 1 injekční lahvičku přípravku Luverisu,

   • 1 injekční lahvičku rozpouštědla,

   • dva tampónky napuštěné alkoholem,

   • jednu injekční stříkačku,

   • jednu jehlu na rozpouštění k naředění prášku rozpouštědlem,

   • tenkou jehlu k podkožní injekci,

   • pevnou nádobu na vyhození skla a jehel.


  • Odstraňte ochranný kryt z injekční lahvičky s rozpouštědlem. Připevněte jehlu na

   image

   rozpouštění k injekční stříkačce a nasajte do ní vzduch vytažením pístu přibližně ke značce 1 ml. Potom zaveďte jehlu do injekční lahvičky a stlačením pístu vytlačte do ní vzduch. Obraťte injekční lahvičku vzhůru dnem a opatrně natáhněte rozpouštědlo.


   Opatrně položte injekční stříkačku na pracovní místo, dávejte pozor, abyste se nedotkla jehly.


  • Připravte si injekční roztok: Odstraňte ochranné víčko z injekční lahvičky s práškem Luveris

   image

   zdvihněte injekční stříkačku a pomalu vstříkněte rozpouštědlo do injekční lahvičky s přípravkem Luveris. Opatrně zakružte, aniž byste vyjmula injekční stříkačku. Netřepejte.


  • Po rozpuštění prášku (ke kterému obvykle dochází okamžitě) zkontrolujte, zda je výsledný

   image

   roztok čirý a zda neobsahuje žádné částice. Otočte injekční lahvičku dnem vzhůru a jemně natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky.


   Případně můžete smísit Luveris a follitropin alfa místo aplikace každého přípravku zvlášť. Po rozpuštění prášku Luveris natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky, a opět jej vstříkněte do injekční lahvičky s práškem follitropinu alfa. Po rozpuštění prášku natáhněte roztok zpět do injekční stříkačky. Opět zkontrolujte částice a nepoužívejte roztok, není-li čirý.


   V 1 ml rozpouštědla mohou být rozpuštěny až 3 injekční lahvičky prášku.

  • Vyměňte jehlu za tenkou injekční jehlu a odstraňte vzduchové bubliny: pokud uvidíte

   image

   vzduchové bubliny v injekční stříkačce, podržte injekční stříkačku s jehlou mířící vzhůru a jemně poklepávejte na injekční stříkačku, dokud se všechny vzduchové bubliny neshromáždí na povrchu. Pomalu tiskněte píst proti těmto bublinám, dokud nezmizí.


  • Roztok okamžitě aplikujte: Lékař nebo zdravotní sestra Vám již poradili, kam injekci podat

   image

   (např. břicho, přední část stehna). Očistěte zvolené místo alkoholovým tampónem. Pevně stiskněte kůži k sobě a vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° pohybem jako při hodu šipky. Vstříkněte obsah injekční stříkačky pod kůži, jak jste byla poučena. Nevpichujte přímo do žíly.

   Vstřikujte roztok jemným tlakem na píst. Poté jehlu ihned vyjměte a očistěte místo injekce alkoholovým tampónem krouživým pohybem.


  • Vyhoďte všechny použité potřeby: Po dokončení injekce ihned vyhoďte všechny jehly a prázdné injekční lahvičky do pevné nádoby, kterou jste k tomuto účelu dostala. Všechen nespotřebovaný roztok musí být vyhozen.


   Jestliže jste použila více přípravku Luveris, než jste měla

   Účinek předávkování přípravkem Luveris není znám, je však možný výskyt syndromu ovariální hyperstimulace (viz bod 4). Může k němu však dojít, pouze byl-li podán hCG (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).


   Jestliže jste zapomněla použít přípravek Luveris

   Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Kontaktujte svého lékaře.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky


  Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete jakýchkoli níže uvedených nežádoucích účinků. Lékař Vás může požádat, abyste ukončila užívání přípravku Luveris.


  Alergická reakce

  Alergické reakce, například vyrážka, zarudnutí kůže, kopřivka, otoky v obličeji spojené s dýchacími obtížemi, které mohou někdy být i velmi vážné. Tento nežádoucí účinek je velmi vzácný (může se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 osob).


  Ovariální hyperstimulační syndrom

  • Bolesti v podbřišku provázené nevolností a zvracením mohou být projevem ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS). Vaše vaječníky mohou reagovat nadměrně na léčbu a mohou se vytvořit velké váčky tekutiny nebo cysty (viz bod 2 „Ovariální hyperstimulační

   syndrom“). Tento nežádoucí účinek je častý (může se vyskytnout u méně než 1 z 10 osob). Pokud se objeví, Váš lékař Vás bude muset co možná nejdříve vyšetřit.

  • Vážné potíže se srážlivostí krve (tromboembolické příhody) obvykle spojené s vážným OHSS se vyskytují velmi vzácně. Mohou vyvolávat bolest na hrudi, dušnost, mrtvici nebo infarkt myokardu (viz bod 2 „Potíže se srážlivostí krve“).


   Další časté nežádoucí účinky

  • Bolest hlavy

  • Nevolnost, zvracení, průjem, břišní nevolnost nebo bolesti břicha

  • Váčky tekutiny ve vaječnících (ovariální cysty), bolest na hrudi a v oblasti pánve

  • Lokální reakce v místě aplikace, například bolest, svědění, podlitiny, otok nebo podráždění


   Torze vaječníků a krvácení do dutiny břišní nebyly u přípravku Luveris zaznamenány, vzácně se však uvedené případy vyskytly při léčbě lidským menopauzálním gonadotropinem (hMG), což je přípravek obsahující LH získaný extrakcí z moči menopauzálních žen.


   Mimoděložní těhotenství (usazení embrya mimo dělohu) se může vyskytnout zvláště u žen, které mají v anamnéze onemocnění vejcovodů.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Luveris uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekčních lahvičkách za „Použitelné do“ / „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození, jako je zbarvení prášku nebo poškození obalu.


  Lék by měl být podán okamžitě po rozpuštění dodaným rozpouštědlem. Roztok se nesmí použít, obsahuje-li pevné částice nebo není-li čirý.

  Nevhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co Luveris obsahuje


Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Europe B.V. Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam Nizozemsko


Výrobce

Merck Serono S.p.A. Via delle Magnolie 15 70026 Modugno (Bari) Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR


.