Domovská stránka Domovská stránka

Budesonide/Formoterol Teva
budesonide, formoterol

Příbalová informace: informace pro pacienta


Budesonide/Formoterol Teva 320 mikrogramů/9 mikrogramů, prášek k inhalaci

(budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Budesonide/Formoterol Teva vypadá a co obsahuje toto balení


Léčivý přípravek již není registrován

Budesonide/Formoterol Teva je prášek k inhalaci.

Jeden inhalátor Budesonide/Formoterol Teva obsahuje 60 inhalací a má bílé tělo s polotransparentním, vínově červeným krytem inhalátoru.


Jedno balení obsahuje 1 inhalátor.


Držitel rozhodnutí o registraci


Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko


Výrobce:


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Irsko Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irsko


Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


Teva Operations Sp. Z o.o ul, Mogilska 80; 31-546 Krakow, Polsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

image

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

image

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


image

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

image

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Τel: +353 51 321 740


image

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11


image

Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

image

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


image

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

image

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


image

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


image

image

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Léčivý přípravek již není registrován

France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

image

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


image

Ireland

image

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

image

Slovenija

image

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

image

image

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


image

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

image

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


image

Latvija

image

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

image

United Kingdom Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500


image

image

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03

Tato příbalová informace byla naposledy revidována měsíci RRRR.

Léčivý přípravek již není registrován

.