Начална страница Начална страница
Booking.com

Entyvio
vedolizumab

Листовка: информация за пациента


Entyvio 108 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

ведолизумаб (vedolizumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Притежател на разрешението за употреба


Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand

Дания


Производител


Takeda Austria GmbH St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz

Австрия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel.: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Drugsales Ltd

Tel.: +356 2141 9070

safety@drugsalesltd.com

Deutschland

Takeda GmbH

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel.: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com


Eesti

Takeda Pharma AS

Tel.: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda AS

Tlf.: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50


España

Takeda Farmacéutica España S.A. Tel.: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o. Tel.: +48 22 608 13 00


France

Takeda France SAS

Tel.: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: + 351 21 120 1457


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL Tel.: +40 21 335 03 91


Ireland

Takeda Products Ireland Ltd.

Tel.: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba

d.o.o.

Tel.: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Tel.: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A

Tel.: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com


Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel.: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel.: +371 67840082

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel.: +44 (0) 283 064 0902

medinfoemea@takeda.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Тази листовка е налична във формати, подходящи за незрящи пациенти или пациенти с увредено зрение, и може да се заяви при съответния локален представител на притежателя на разрешението за употреба.


: .


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.


Инструкциизаупотреба:


Прочетете и спазвайте инструкциите, преди да инжектирате. Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт трябва да Ви покаже как да използвате предварително напълнената спринцовка Entyvio, преди да я използвате за първи път.


image

Вашата предварително напълнена спринцовка с еднократна доза Entyvio Преди употреба

Предпазител на

иглата

Лекарство Игла


Лилаво бутало Опора за

пръстите

Пружина Капачка на иглата

След употреба


Предпазител на иглата


Покрита игла


image

Всяка предварително напълнена спринцовка има предпазител на иглата. Той автоматично ще покрие иглата, след като буталото бъде натиснато до край и освободено.


image

 1. Поставете това, което Ви е необходимо за инжектирането, върху чиста равна повърхност


  • Извадете една опаковка предварително напълнена спринцовка от хладилника.


   • Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако картонената опаковка е скъсана или липсва.

   • Проверете срока на годност (EXP) върху картонената опаковка. Не използвайте, ако срокът на годност върху картонената опаковка е изтекъл.


  • Изчакайте 30 минути, за да позволите на предварително напълнената спринцовка да достигне стайна температура.


   • Не загрявайте предварително напълнената спринцовка по никакъв друг начин.

   • Не я оставяйте изложена на пряка слънчева светлина.

   • Не изваждайте предварително напълнената спринцовка от гнездото ѝ, докато не сте готови да инжектирате.


  • Ще са Ви необходими следните неща:

   • Тампон, напоен със спирт

   • Памук или марля

   • Контейнер за изхвърляне на остри предмети


  Изчакайте 30 минути

  image

 2. Отворете и проверете предварително напълнената спринцовка


  • Измийте ръцете си


  • Отлепете хартията над гнездото на спринцовката и извадете предварително напълнената спринцовка, като я държите за тялото.

   • Не докосвайте и не хващайте спринцовката за лилавото бутало.

   • Не сваляйте капачката на иглата, докато не сте готови да инжектирате.


  • Проверете предварително напълнената спринцовка за повреда.

   • Не използвайте предварително напълнената спринцовка, нито която и да е част от нея, ако е повредена.


  • Проверете срока на годност на предварително напълнената спринцовка.

   • Не използвайте, ако срокът на годност върху предварително напълнената спринцовка е изтекъл.


  • Проверете лекарството. То трябва да бъде безцветно до жълто.

   • Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако лекарството е мътно или ако в него плуват частици.


  • Може да видите въздушни мехурчета в спринцовката. Това е нормално.

   • Не се опитвайте да махнете въздушните мехурчета от предварително напълнената спринцовка.

   • Не разклащайте.


 3. Подгответе мястото за инжектиране.


  • Изберете мястото на инжектиране върху открит участък от кожата на едно от следните места:

   • Предната част на бедрата или

   • Областта на стомаха (корема), но не в радиус от 5 cm около пъпа, или

   • Задната страна на мишницата (само ако обгрижващо лице поставя инжекцията).


  • Използвайте ново място за инжектиране или различно място в същата област на инжектиране за всяка следваща инжекция.

   • Не инжектирайте върху бенки, белези, синини или кожа, която е нежна, груба, зачервена или повредена.


  • Почистете избраното място с тампон, напоен със спирт.

   Оставете кожата Ви да изсъхне.

   • Не докосвайте тази област отново, преди да инжектирате.

    image

 4. Инжектирайте Entyvio


  • Издърпайте капачката на иглата право напред.


   • Не пипайте и не дърпайте лилавото бутало.

   • Може да видите капка от течността на върха на иглата.

    Това е нормално.

   • Не докосвайте и не поставяйте капачката обратно върху иглата.

   • Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако е изпускана.

   • Не използвайте предварително напълнена спринцовка с огъната или счупена игла.


  • Изхвърлете капачката.


  • Хванете предварително напълнената спринцовка с 1 ръка, а с другата ръка прищипете кожата около мястото на инжектиране.

   • Задръжте кожата така докато приключи инжектирането.

  • Въведете иглата докрай под ъгъл от 45 градуса в прищипаната кожа


  • Натиснете буталото докрай, за да инжектирате цялото лекарство.

   • Като държите буталото натиснато, извадете иглата от кожата.

  • Махнете палеца си от буталото, за да може предпазителят на

   иглата да покрие иглата.


  • Може да видите малко количество кръв на мястото на инжектиране. В този случай, притиснете кожата си с памук или марля.


 5. Изхвърлете използваните материали