Начална страница Начална страница

HBVaxPro
hepatitis B vaccine (recombinant DNA)

Листовка: информация за потребителя


HBVAXPRO 5 микрограма инжекционна суспензия

Ваксина срещу хепатит В (рекомбинантнта ДНК)

(Hepatitis B vaccine (recombinant DNA))


Прочетете внимателно цялата листовка преди Вие или Вашето дете да бъдете ваксинирани, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


При неотдавнашен контакт с хепатит В вирус, може първата доза HBVAXPRO да се приложи едновременно със съответната доза имуноглобулин.


Някои местни схеми на имунизация понастоящем включват препоръки за реимунизация. Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще Ви информира, ако трябва да се направи реимунизация.


Начин на приложение


Флаконът трябва да се разклати добре до получаване на леко мътна бяла суспензия.

След отваряне на флакона, изтеглената ваксина трябва да се използва незабавно, а флаконът да се изхвърли.

Лекарят или медицинската сестра ще постави ваксината като мускулна инжекция. Горната част на бедрото е предпочитаното място на инжектиране при новородени и кърмачета. При деца и юноши предпочитаното място на инжектиране е мускулът в горната част на ръката.

Тази ваксина никога не трябва да се поставя в кръвоносен съд.


По изключение ваксината може да се приложи подкожно при пациенти с тромбоцитопения (намален брой тромбоцити) или при хора с риск от кръвоизливи.


Ако Вие или Вашето дете сте пропуснали една доза HBVAXPRO 5 микрограма


Ако Вие или Вашето дете сте пропуснали инжекция по график, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Вашият лекар или медицинска сестра ще реши кога да се приложи пропуснатата доза.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 1. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Както и при останалите ваксини срещу хепатит B, в много случаи причинната връзка на нежеланите реакции с ваксината не е установена.


  Най-честите нежелани реакции са реакции на мястото на инжектиране: възпаление, зачервяване и втвърдяване.


  Други нежелани реакции, които се съобщават много рядко:

  • Намален брой тромбоцити, заболяване на лимфните възли

  • Алергични реакции

  • Нарушения на нервната система като изтръпване и мравучкане, лицева парализа, възпаление на нервите, в това число синдром на Гилен-Баре, възпаление на очния нерв, което води до нарушено зрение, възпаление на мозъка, обостряне на множествена склероза, множествена склероза, гърчове, главоболие, замайване и припадък

  • Ниско кръвно налягане, възпаление на кръвоносните съдове

  • Симптоми подобни на астма

  • Повръщане, гадене, диария, коремна болка

  • Кожни реакции като екзема, обрив, сърбеж, уртикария и мехурчета по кожата, косопад

  • Болка в ставите, артрит, мускулна болка, болка в крайниците

  • Умора, висока температура, неясно заболяване, грипоподобни симптоми

  • Повишение на чернодробните ензими.

  • Възпаление на окото, което причинява болка и зачервяване


  При бебета, които са родени твърде преждевременно (през или преди 28-мата гестационна седмица), може да има по-дълги от нормалните интервали между отделните вдишвания през първите 2-3 дни след имунизацията.


  Съобщаване на нежелани реакции

  image

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 2. Как да съхранявате HBVAXPRO 5 микрограма


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте тази ваксина след срока на годност отбелязан върху етикета. Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С).

  Да не се замразява.


  Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 3. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа HBVAXPRO 5 микрограма

Активното вещество е:

Хепатит B вирусен повърхностен антиген, рекомбинантен (HBsAg) * 5 микрограма адсорбиран върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат (0,25 милиграма Al+)#


* произведен в дрожди Saccharomyces cerevisiae (щам 2150-2-3) чрез рекомбинантна ДНК технология.


# Аморфният алуминиев хидроксифосфат сулфат е включен в тази ваксина като адсорбент. Адсорбентите са вещества, включени в някои ваксини, за да ускорят, подобрят и/или удължат защитните ефекти на ваксината.


Другите съставки са натриев хлорид (NaCl), боракс и вода за инжекции.


Как изглежда HBVAXPRO 5 микрограма и какво съдържа опаковката


HBVAXPRO 5 микрограма е инжекционна суспензия във флакон. Опаковка от 1 и 10 флакона без спринцовка/игла.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Нидерландия


За допълнителна информация относно тази ваксина, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium


Tél/Tel: +32(0)27766211


dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium


Tél/Tel: +32(0)27766211


dpoc_belux@merck.com


Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de


Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200

msdeesti@merck.com


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com


Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com


România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com


Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com


Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com


United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Дата на последно одобрение на листовката {ММ /ГГГГ}


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


Информацията по-долу е предназначена само за медицински специалисти: Инструкции

Преди прилагане ваксината трябва да се провери визуално, за да се установи дали има чужди

частици и/или промяна във вида на съдържанието. Флаконът трябва да се разклати добре, докато се получи леко мътна бяла суспензия.