Начална страница Начална страница

Wakix
pitolisant

Листовка: информация за пациента


Wakix 4,5 mg филмирани таблетки Wakix 18 mg филмирани таблетки питолисант (pitolisant)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции


image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистема засъобщаване, посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Wakix


Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Wakix

Активното вещество е питолисант.


Wakix 4,5m g таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 4,45 mg питолисант.


Wakix 18m g таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 17,8 mg питолисант.


Другите съставки са микрокристална целулоза, кросповидон тип А, талк, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид, поли(винилов алкохол), титанов диоксид (Е 171), макрогол 3350.


Как изглежда Wakix и какво съдържа опаковката


Wakix 4,5 mg е под формата на кръгла бяла филмирана таблетка с диаметър 3,7 mm, двойноизпъкнала и означена с „5“ от едната страна.

Wakix 18 mg е под формата на кръгла бяла филмирана таблетка с диаметър 7,5 mm, двойноизпъкнала и означена с „20“ от едната страна.


Wakix се предлага в бутилка по 30 или 90 таблетки.

Wakix 4,5 mg: предлага се в опаковки, съдържащи 1 бутилка по 30 таблетки.

Wakix 18 mg: предлага се в опаковки, съдържащи 1 бутилка с 30 таблетки или се в опаковки, съдържащи 1 бутилка по 90 таблетки или групови опаковки, съдържащи 90 (3 бутилки по 30) таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Bioprojet Pharma

9, rue Rameau

75002 Paris

Франция


Производител


Wakix 18m g Inpharmasci

ZI N°2 de Prouvy-Rouvignies 1 rue Nungesser

59121 Prouvy Франция


Wakix 4,5 mg

Patheon

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Bioprojet Benelux 0032(0)78050202

info@bioprojet.be

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 00370 672 12222

office@aoporphan.com


България

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00359 88 6666096

office@aoporphan.com

Luxembourg/Luxemburg Bioprojet Benelux 0032(0)78050202

info@bioprojet.be


Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 00420 251 512 947

office@aoporphan.com

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0036 1 3192633

office@aoporphan.com


Danmark

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0046 70578 61 00

office@aoporphan.com

Malta

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Deutschland

Bioprojet Deutschland GmbH

030/3465 5460-0

info@bioprojet.de

Nederland

Bioprojet Benelux N.V. 088 34 34 100

info@bioprojet.nl


Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00370 672 12222

office@aoporphan.com

Norge

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0046 70578 61 00

office@aoporphan.com


Ελλάδα

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com


España

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0048 22 542 81 80

office@aoporphan.com


France

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Portugal

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com

România

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 00407 303 522 42

office@aoporphan.com

Ireland

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Ísland

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 00421 902 566 333

office@aoporphan.com


Italia

Bioprojet Italia srl

+39 02 84254830

info@bioprojet.it

Suomi/Finland

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0046 70578 61 00

office@aoporphan.com


Κύπρος

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Sverige

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 0046 70578 61 00

office@aoporphan.com


Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH 00370 672 12222

office@aoporphan.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Дата на последно преразглеждане на листовката


Други източници на информация


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата h t t p://www.em a.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.