Начална страница Начална страница

Mixtard
insulin human (rDNA)

ЦЕНИ

Suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml 5 cartridges

На едро: 47,47 лв
На дребно: 54,79 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Mixtard 30 InnoLet 100 IU/ml (международни единици/ml) инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

човешки инсулин (human insulin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Mixtard и какво съдържа опаковката


Mixtard представлява инжекционна суспензия. Течността трябва да бъде равномерно бяла и мътна след ресуспендиране.

Опаковки от 1, 5 и 10 предварително напълнени писалки по 3 ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Суспензията е мътна, бяла и водна.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания


Сега обърнете листовката за повече информация относно употребата на Вашата InnoLet. Дата на последно преразглежданена листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .

Инструкции за употреба на Mixtard 30 инжекционна суспензия в InnoLet


Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате Вашия InnoLet. Ако не спазвате инструкциите внимателно, може да си инжектирате твърде малко или твърде много инсулин, което може да повиши или понижи твърде много кръвната Ви захар.


image

Вашият InnoLet е проста, компактна предварително напълнена писалка, която освобождава от 1 до 50 единици на стъпки от 1 единица. InnoLet е предназначен за употреба с игли за еднократна употреба NovoFine или NovoTwist с дължина до 8 mm. Като предпазна мярка винаги носете резервно инжектиращо устройство за инсулин в случай че Вашият InnoLet, бъде загубен или повреден.


Бутон


Селектор на дозата


Дозова скала


Отделение за съхранение на игли


Скала за отчитане на остатъчното количество

Патрон за инсулин


Стъклено топче


Игла за еднократна употреба

(пример)


ИглаКапачка на писалката

Хартиен етикет

Вътрешна капачка на иглата

Голяма външна капачка на иглата


Начало


Проверете името и цветния етикет на Вашия InnoLet, за да се уверите, че той съдържа правилния вид инсулин. Това е изключително важно, ако използвате повече от един вид инсулин. Ако сгрешите инсулина, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено високо или прекалено ниско. Свалете капачката на писалката.

Ресуспендирането е по-лесно, когато инсулинът е достигнал стайна температура.


Ресуспендиране на инсулина


Преди всяко инжектиране:


4


image

Винаги използвайте нова игла при всяко инжектиране.

Винаги отстранявайте и изхвърляйте иглата след всяко инжектиране и съхранявайте Вашия InnoLet без прикрепена игла. Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране.


Допълнителна важна информация


Обслужващите лица трябва да бъдат много внимателни при работа с използвани игли, за да се намали рискът от убождане и кръстосана инфекция.

Изхвърлете използвания InnoLet внимателно, без прикрепена игла.


Никога не споделяйте Вашата писалка или игли с други хора. Това може да доведе до кръстосана инфекция.


Никога не споделяйте Вашата писалка с други хора. Вашето лекарство може да е вредно за тяхното здраве.


Винаги съхранявайте Вашия InnoLet и иглите на място, недостъпно за други хора, особено за деца.


Грижа за Вашата писалка


Вашият InnoLet е проектиран да работи точно и безопасно. С него трябва да се работи внимателно. Ако го изпуснете, повредите или смачкате, има риск от изтичане на инсулин. Това може да стане причина за неточно дозиране, което може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.

Може да почистите Вашия InnoLet, като го избършете с тампон, напоен с дезинфектант. Не го накисвайте, мийте или смазвайте. Това може да повреди механизма, което може да причини неточно дозиране, а това може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.


Не пълнете повторно Вашия InnoLet. След изпразване, той трябва да се изхвърли.