Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Nexium Control
esomeprazole

ЦЕНИ

Gastro-resistant granules for oral suspension 10 mg 28

На едро: 0,00 лв
На дребно: 65,48 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Nexium Control 20 mg стомашно-устойчиви таблетки

езомепразол (esomeprazole)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият фармацевт.

хипромелоза, червеникаво-кафяв железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172), магнезиев стеарат, съполимер на метакрилова киселина-етакрилат (1:1), 30% дисперсия,

целулоза, микрокристална, синтетичен парафин, макрогол 6000, полисорбат 80,

кросповидон (Тип А), натриев стеарилфумарат, захарни сфери (захароза и царевично нишесте), талк, титанов диоксид (E171), триетилов цитрат (вижте точка 2, „Nexium Control съдържа захароза и натрий“).


Как изглежда Nexium Control и какво съдържа опаковката

20 mg стомашно-устойчивите таблетки Nexium Control са светлорозови, продълговати,

двойно-изпъкнали, филмирани, с размер 14 mm х 7 mm, гравирани с надпис „20 mG“ от едната страна и „A/EH“ от другата страна.


Nexium Control се предлага в опаковки от 7, 14 и 28стомашно-устойчиви таблетки в блистери. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия


Производител

Pfizer Healthcare Ireland, 9 Riverwalk, National Digital Park, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 NT20.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien,Luxembourg/ Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 10858600

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com


България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър Teл.: + 359 2 953 10 34

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com


Česká republika

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Tel.: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline-Consumer Kft. Tel.: + 36 1 225 5800


Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Tel.: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

Nederland,

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV Tel: 800 4090005

Info.nlch@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co.KG.

Tel.: + 49 (0) 800 6645626

Österreich ,

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH Tel: +43 (0) 5354 563350


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com


Ελλάδα

GSK CH Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z.o.o.

Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 6882100

Tel: + 48 (0)22 576 96 00


España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A. Tel: + 34 900 816 705

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos para a Saúde e Higiene, Lda. Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com


France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public Tél. : + 33 (0)1 39 17 60 07

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L Tel: + 40 21 302 8 208


Hrvatsk GlaxoSmithKline d.o.o. Tel:+385 1 6051 999

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana Tel: + 386 (0)1 280 25 00


Ireland, Malta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited

Tel.: 800 441 442

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 248 261 111

cz.info@gsk.com


Ísland

Vistor hf. GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 535 700

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. Tel.: + 39 02 38062020

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com


Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Tel.: 0800 783 8881


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Какви са симптомите на парене зад гръдната кост?

Обичайните симптоми на рефлукс са болезнено усещане в гръдния кош, което се надига към гърлото (парене зад гръдната кост), и кисел вкус в устата (киселини).

Защо получавате тези симптоми?

Паренето зад гръдната кост може да е резултат от приемане на твърде голямо количество храна, консумиране на храна с високо съдържание на мазнини, твърде бързо хранене и консумиране

на големи количества алкохол. Може също да забележите, че в легнало положение паренето зад гръдната кост се влошава. При наднормено тегло или тютюнопушене се увеличава

вероятността да страдате от парене зад гръдната кост.


Какво мога да направя, за да облекча симптомите си?

Ако страдате от някоя от нежеланите реакции, описани подробно в точка 4, които

налагат медицинска помощ.