Начална страница Начална страница

Mepsevii
vestronidase alfa

Листовка: Информация за потребителя


Mepsevii 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

вестронидаза алфа (vestronidasealfa)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

„Mepsevii съдържа натрий“).


Как изглежда Mepsevii и какво съдържа опаковката

Mepsevii се доставя под формата на концентрат за инфузионен разтвор (стерилен концентрат). Прозрачният до бледожълт концентрат не трябва да съдържа видими частици. Доставя се във

флакон от безцветно стъкло с гумена запушалка и алуминиева обкатка с пластмасово капаче.


Опаковка: 1 флаконс5 ml


Притежател на разрешението за употреба

Ultragenyx Germany GmbH Rahel-Hirsch-Str. 10

10557 Berlin

Германия

Производител

Ultragenyx Netherlands B. V. Evert van de Beekstraat 1, Unit 104 1118 CL Schiphol

Нидерландия


Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus Stamullen, Co. Meath,

Ирландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, XI

Ultragenyx Germany GmbH, DE

Tel/Tél/Teл./Tlf/Τηλ/Puh/Sími : + 49 30 20179810


FR

Ultragenyx France SAS, FR

Tél: + 33 185 653761 ou 0800 9179 24 (numéro vert)


Дата на последно преразглеждане на листовкатаMM/TTTT.


Това лекарство е разрешено за употреба при „Извънредни обстоятелства“. Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта, до момента не е било невъзможно да се получи пълна информация за лекарството.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация и тази листовка съответно ще се актуализира.Подробна информация за това лекарство е представена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата: . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения..


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------