Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Synagis
palivizumab

ЦЕНИ

Powder and solvent for solution for injection 50 mg 1

На едро: 971,99 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 mg/ml - 0,5 ml 1 vial

На едро: 845,63 лв
На дребно: 875,63 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Synagis 50 mg/0,5 ml инжекционен разтвор Synagis 100 mg/1 ml инжекционен разтвор Активно вещество: паливизумаб (palivizumab)


Прочетете внимателно цялата листовка преди това лекарство да бъде приложено на Вашето дете, тъй като тя съдържа важна информация за Вас и Вашето дете.Други лекарства и Synagis


Няма данни за взаимодействието на Synagis с други лекарства. Нeзависимо от това, преди да започне приложението на Synagis, Вие трябва да информирате лекаря за всички лекарства, които детето Ви приема.


 1. Как ще бъде прилаган Synagis на моето дете


  Колко често Synagis ще се прилага на моето дете?

  Synagis трябва да се прилага на детето Ви в доза 15 mg/kg телесно тегло веднъж месечно дотогава, докато съществува риск от инфекция с РСВ. За най-добра защита на детето Ви е необходимо да запомните съвета на лекаря кога да дойдете отново за допълнително поставяне на Synagis.


  Ако на Вашето дете трябва да бъде направена операция на сърцето (сърдечен байпас), може да му бъде поставена допълнителна доза Synagis след операцията. След това детето ще се върне към преди това плануваната схема на прилагане.


  Как ще се прилага Synagis на детето ми?

  Synagis се прилага чрез инжекция в мускул, обикновено от външната страна на бедрото.


  Какво трябва да направите, ако детето Ви пропусне една инжекция Synagis?

  Ако детето Ви пропусне една инжекция, трябва да се обадите на лекаря в най-кратък срок. Всяка инжекция Synagis може да предпази детето Ви за около един месец, до необходимостта от следващата инжекция.


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни как този продукт ще се прилага на Вашето дете, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 2. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Synagis може да причини тежки нежелани реакции, включително:

  • тежки алергични реакции, тези реакции могат да бъдат животозастрашаващи или фатални (вижте „На Вашето дете не трябва да се прилага Synagis“ за списъка с

   признаци и симптоми).

  • необичайни синини или групи от малки червени петънца по кожата.


   Ако Вашето дете получи някоя от сериозните нежелани реакции, изброени по-горе, след като е приело каквато и да е доза Synagis, незабавно се свържете с Вашия лекар или потърсете медицинска помощ.

   Допълнителни нежелани реакции

   Много чести (засягат най-малко 1 на 10 пациенти):

  • обрив

  • висока температура


   Чести (засягат от 1 до 10 на 100 пациенти):

  • болка, зачервяване и оток на мястото на инжектиране

  • краткотрайно спиране на дишането или други затруднения в дишането


   Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 пациенти):

  • припадъци

  • копривна треска


  Съобщаване на нежелани реакции


  image

  Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани рекации. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате Synagis


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2 ºC до 8 ºC) Да не се замразява.

  Флаконът да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Synagis


Как изглежда Synagis и какво съдържа опаковката


Synagis инжекционен разтвор е бистър или леко опалесцентен разтвор и се предлага във флакони или от 0,5 ml, или от 1 ml.

Опаковка по 1.


Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Швеция

Производител

AbbVie S.r.l.

04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Италия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД

Teл.: +359 2 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 40 809034100

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600


Ísland Slovenská republika

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 00704500

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:


Инструкции за приготвяне


За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.


Паливизумаб не трябва да се смесва с каквито и да е други лекарствени продукти или разтворители.

Както флаконът от 0,5 ml, така и флаконът от 1 ml съдържат излишък, за да се позволи

изтеглянето на 50 mg или 100 mg съответно.


Не разреждайте продукта. Не разклащайте флакона.

За да приложите, отстранете част от капачката на флакона и почистете гумената запушалка със 70% етанол или заместител. Вкарайте иглата във флакона и изтеглете в спринцовката съответния обем от разтвора. Инжекционният разтвор паливизумаб не съдържа консервант, предназначен е за еднократна употреба и трябва да бъде приложен веднага след изтеглянето на дозата в спринцовката.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.


Паливизумаб се прилага веднъж месечно, интрамускулно, за предпочитане в предно- страничната част на бедрото. Седалищният мускул не трябва да се използва рутинно за инжектиране поради риск от увреждане на седалищния нерв. Инжекцията се поставя по стандартна, асептична техника. Инжекции с обем над 1 ml трябва да се поставят разделени на няколко дози.


Когато се прилага паливизумаб 100 mg/1 ml, обемът паливизумаб (изразен в ml) да се прилага на едномесечни интервали = теглото на пациента в kgумножено по 0,15.


Например за бебе с телесно тегло 3 kg изчислението ще бъде (3 x 0,15) ml = 0,45 ml паливизумаб на месец.