Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Epidyolex
cannabidiol

Листовка: информация за пациента


Epidyolex 100 mg/ml перорален разтвор

канабидиол (cannabidiol)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или пациентът да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда Epidyolex и какво съдържа опаковката

Epidyolex е бистър, безцветен до жълт перорален разтвор. Той се предлага в бутилка със

защитена от деца капачка, заедно с по две еднакви спринцовки за прилагане на перорални форми с обем 5 ml и 1 ml и два адаптера за бутилки за използване на тези спринцовки. Спринцовките с обем 5 ml са градуирани на стъпки по 0,1 ml, а спринцовките с обем 1 ml са градуирани на стъпки по 0,05 ml.


Притежател на разрешението за употреба


GW Pharma (International) B.V.,

Databankweg 26, 3821AL Amersfoort, Нидерландия

e-mail: medicalinfo@gwpharm.com


Производител


GW Pharma (International) B.V.,

Databankweg 26, 3821AL Amersfoort, Нидерландия

e-mail: medicalinfo@gwpharm.com


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: +31(0)337981015

Lietuva

Tel: +31(0)337981015

България

Teл.: +31(0)337981015

Luxembourg/Luxemburg

Tél/Tel: +31(0)337981015

Česká republika

Tel: +31(0)337981015

Magyarország

Tel.: +31(0)337981015


Danmark

Tlf: +45 69918419

Malta

Tel: +31(0)337981015

Deutschland

Tel: +49(0)3022957821

Nederland

Tel: +31(0)337981015

Eesti

Tel: +31(0)337981015

Norge

Tlf: +31(0)337981015

Ελλάδα

Τηλ: +31(0)337981015

Österreich

Tel: +31(0)337981015

España

GW Pharma Spain, S.L. Tel: +34-914197379

Polska

Tel.: +31(0)337981015

France

Exploitant : Jazz Pharmaceuticals France SAS

Tél: +33(0) 4 37 49 85 85

Portugal

Tel: +31(0)337981015

Hrvatska

Tel: +31(0)337981015

România

Tel: +31(0)337981015

Ireland

Tel: +31(0)337981015

Slovenija

Tel: +31(0)337981015

Ísland

Sími: +31(0)337981015

Slovenská republika

Tel: +31(0)337981015

Italia

GW Pharma Italy S.R.L.

Tel: +39(0)687501801

Suomi/Finland

Puh/Tel: +31(0)337981015

Κύπρος

Τηλ: +31(0)337981015

Sverige

Tel: +46 406688521

Latvija

Tel: +31(0)337981015

United Kingdom (Northern Ireland)

Tel: +44(0)1223 238170


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.