Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Fotivda
tivozanib hydrochloride monohydrate

Листовка: информация за пациента


Fotivda 890 микрограма твърди капсули Fotivda 1 340 микрограма твърди капсули тивозаниб (tivozanib)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Fotivda и какво съдържа опаковката

Fotivda 890 микрограма твърди капсули имат твърдо тъмносиньо непрозрачно капаче и яркожълто непрозрачно тяло с буквите “TIVZ”, напечатани върху капачето с жълто мастило и “LD”, напечатани върху тялото с тъмносиньо мастило.


Fotivda 1 340 микрограма твърди капсули имат яркожълто непрозрачно капаче и яркожълто непрозрачно тяло, с буквите “TIVZ”, напечатани върху капачето с тъмносиньо мастило и “SD”, напечатани върху тялото с тъмносиньо мастило.


Fotivda 890 микрограма и Fotivda 1 340 микрограма се предлагат в опаковки от 21 капсули в бутилки от HDPE със защитена от деца запушалка.


Притежател на разрешението за употреба EUSA Pharma (Netherlands) B.V. Beechavenue 54,

1119PW Schiphol-Rijk Нидерландия


Производител

ALMAC PHARMA SERVICES (IRELAND) LIMITED

Finnabair Industrial Estate Dundalk

Co. Louth A91 P9KD

Ирландия


Дата на последно одобряване на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .