Начална страница Начална страница
Pfizer

Imraldi

Листовка: информация за пациента


Imraldi 40 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

адалимумаб (adalimumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Другите съставки са: натриев дихидрогенфосфат монохидрат, динатриев хидрогенфосфат хептахидрат, сукцинова киселина, динатриев хидрогенсукцинат, хистидин, хистидинов хидрохлорид монохидрат, манитол, полисорбат 20 и вода за инжекции.


Как изглежда Imraldi и какво съдържа опаковката


Imraldi 40 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка се предлага като 0,4 ml бистър и безцветен разтвор.


Imraldi се предлага в опаковки, съдържащи по 1, 2, 4 или 6 предварително напълнена(и) спринцовка(и) (стъкло тип I) с игла от неръждаема стомана, твърд предпазител за иглата, гумено бутало (бромбутил), стъбло на буталото, обезопасено тяло, място за захващане и съответно с по 2, 2, 4, или 6 тампона, напоени със спирт в опаковка.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft

Нидерландия


image

Производител

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

Hillerød, 3400 Дания


Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp Нидерландия


Samsung Bioepis NL B.V. Olof Palmestraat 10

2616 LR Delft Нидерландия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/S.A Tél/Tel: + 32 (0)2 808 5947

Lietuva

Ewopharma AG Atstovybė Tel: +370 52 07 91 38


България

Ewopharma AG Representative Office Teл.: + 359 249 176 81

Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Tél/Tel: +35 227 772 038


Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o. Tel: + 420 228 884 152

Magyarország Biogen Hungary Kft. Tel.: + 36 1 848 04 64


Danmark

Biogen (Denmark) A/S Tlf: + 45 78 79 37 53

Malta

Pharma.MT Ltd

Tel: + 356 27 78 15 79


Deutschland

Biogen GmbH

Tel: + 49 (0)30 223 864 72

Nederland

Biogen Netherlands B.V. Tel: + 31 (0)20 808 02 70


Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal Tel: + 372 6 68 30 56

Norge

Biogen Norway AS Tlf: + 47 21 93 95 87


Ελλάδα

Genesis Pharma S.A. Τηλ: + 30 211 176 8555

Österreich

Biogen Austria GmbH Tel: + 43 (0)1 267 51 42


España

Biogen Spain, S.L. Tel: + 34 931 790 519

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 116 86 94


France

Biogen France SAS

Tél: + 33 (0)1 776 968 14

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica, Unipessoal, Lda

Tel: + 351 308 800 792


Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: + 385 (0)1 777 64 37

România

Ewopharma AG Representative Office Tel: + 40 377 881 045


Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 513 33 33

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 888 81 07


Ísland Slovenská republika

Icepharma hf.

Sími: + 354 800 9836

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 333 257 10


Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: + 39 (0)6 899 701 50

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 427 041 08


Κύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 00 04 93

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 (0)8 525 038 36


Latvija

Ewopharma AG pārstāvniecība Tel: + 371 66 16 40 32

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0)20 360 886 22


Дата на последно преразглеждане на листовката


.

 1. Указания за употреба


Следвайте стриктно тези указания и скоро ще добиете опит да инжектирате с увереност.

Понякога бързото инжектиране може да бъде болезнено. Ако натискате буталото на спринцовката бавно, инжектирането може да се усети по-леко.


Как да поставяте инжекция с предварително напълнената спринцовка


 1. Пригответе материалите

  image

  Поставете предварително напълнената спринцовка и тампоните, напоени със спирт, върху чиста суха повърхност.

  • Не забравяйте да си измиете ръцете!

  • Не махайте още капачката!


 2. Изчакайте 15-30 минути

  image

  Изчакайте 15–30 минути, за да може предварително напълнената спринцовка да се затопли до стайна температура, което ще спомогне да се намали болката по време на инжектирането.

  • Не махайте още капачката!

 3. Проверете лекарството и срока на годност

  image

  Винаги се уверявайте, че лекарството е бистро, не съдържа частици и не е с изтекъл срок на годност. Ако лекарството не е бистро, съдържа частици или е с изтекъл срок на годност, не го използвайте.

  Може да забележите 1 или повече въздушни мехурчета и това е нормално. Не е нужно да го отстранявате.

  • Не махайте още капачката!


 4. Изберете място за инжектиране и почистете кожата

  image

  Изберете участък от тялото, където ще инжектирате. Коремът (с изключение на областта около пъпа) или бедрата са най-подходящите участъци.

  Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт. След това не пипайте почистеното място преди инжектирането.

  • Избягвайте участъци, където кожата е раздразнена, насинена, с белези, лющене или

   червени петна.


 5. Махнете капачката

  image

  Внимателно изтеглете капачката.

  Нормално е, ако забележите от иглата да излязат няколко капчици течност.

  Ако махнете капачката преди да сте се подготвили да инжектирате, не поставяйте капачката обратно върху иглата. Това може да огъне или повреди иглата. Може неволно да се убодете или да изхабите лекарството.


 6. Захванете кожата и въведете иглата

  image

  Захванете леко кожата и въведете цялата игла под ъгъл от около 45 градуса.


 7. Натиснете буталото докрай

  image

  Като държите спринцовката неподвижно, натиснете буталото докрай.

  След това вдигнете палеца си от буталото, за да може иглата да се прибере обратно в тялото на спринцовката.


 8. Отстранете спринцовката и я изхвърлете

image

Дръпнете спринцовката от кожата.

След инжектирането на Imraldi проверете, за да се уверите, че иглата се е прибрала обратно и веднага изхвърлете използваната спринцовка в специален контейнер, както са Ви инструктирали лекарят, медицинската сестра или фармацевтът.