Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Alpivab
peramivir

Листовка: информация за пациента


Alpivab 200 mg концентрат за инфузионен разтвор

перамивир (peramivir)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

pH), натриев хидроксид (за корекция на рН).


Как изглежда Alpivab и какво съдържа опаковката


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Alpivan е бистър, безцветен, стерилен концентрат за инфузионен разтвор. Предлага се в прозрачен стъклен флакон с гумена запушалка с покритие, алуминиева обкатка и отчупваща се капачка.


Всяка кутия съдържа 3 флакона.


Притежател на разрешението за употреба

BioCryst Ireland Limited Atlantic Avenue

Westpark Business Campus

Shannon V14 YX01

Ирландия

Тел.: +353 1223 3541

Имейл: safety@biocryst.com


Производител

Seqirus Vaccines Limited Gaskill Road, Speke Liverpool

L24 9GR

Обединено кралство


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:


Използвайте асептична техника при приготвянето на Alpivab, за да предотвратите микробно замърсяване. В разтвора няма консервант или антибактериален агент. Не смесвайте и не вливайте едновременно Alpivab с други лекарства, прилагани във вена.


За да приготвите разреден разтвор на Alpivab, следвайте стъпките по-долу:

 1. Проверете обкатката на всеки флакон. Не използвайте, ако отворът на обкатката е счупен или липсва.

 2. Проверете концентрата Alpivab. Той трябва да е безцветен и без чужди частици.

 3. Ако пациентът получава 600 mg перамивир, необходимият обем от Alpivab концентрат е 60 ml (3 флакона по 20 ml всеки). В случай на доза от 300 mg перамивир са необходими 30 ml (1½ флакона) от Alpivab концентрат, а за доза от 200 mg — само 20 ml (1 флакон). За адаптиране на дозата при деца с телесно тегло, по-малко от 50 kg, може да са необходими части от съдържанието на един флакон.

 4. Добавете измерения обем на Alpivab концентрат в контейнер за инфузионен разтвор.

 5. Разредете необходимата доза от Alpivab концентрат в 9 mg/ml (0,9 %) или 4,5 mg/ml (0,45 %) инфузионен разтвор на натриев хлорид, 5 % разтвор на декстроза или разтвор на Рингер лактат до обем от 100 ml.

 6. Приложете разредения разтвор чрез интравенозна инфузия в продължение на 15 до

  30 минути.

 7. След разреждане незабавно приложете получения разтвор Alpivab. В противен случай съхранявайте в хладилник (2°C — 8°C) до 24 часа. Ако се съхранява в хладилник, оставете разредения разтвор на Alpivab да достигне стайна температура, след което го приложете незабавно.

  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

 8. Изхвърлете всеки неизползван разреден разтвор на Alpivab след 24 часа. Няма специални изисквания за изхвърляне.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.