Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Trisenox
arsenic trioxide

Листовка: информация за пациента


TRISENOX 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

arsenic trioxide (арсенов триоксид)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия


Производител

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия


Merckle GmbH, Graf-Arco-Str-3, 89079 Ulm, Германия


S.C. Sindan-Pharma S.R.L., B-dul Ion Mihalache nr 11, sector 1, Cod 011171, Bucharest, Румъния

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .

Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: НЕОБХОДИМО Е СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА АСЕПТИЧНА ТЕХНИКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ

ПЕРИОД НА РАБОТА С TRISENOX, ТЪЙ КАТО В НЕГО НАЯМА КОНСЕРВАНТ.


Разреждане на TRISENOX

TRISENOX трябва да се разреди преди прилагане.

image

Персоналът трябва да бъде обучен да работи със и да разрежда арсеновия триоксид и трябва да носи подходящо защитно облекло.


ВНИМАНИЕ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ – НОВА КОНЦЕНТРАЦИЯ (2 mg/ml)


Разреждане: Внимателно вкарайте иглата на спринцовката във флакона и изтеглете необходимия обем. След това TRISENOX трябва веднага да се разреди със 100 до 250 ml глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор.


Неизразходваното количество от всеки флакон трябва да се изхвърли по подходящ начин. Не съхранявайте неизразходвани количества за по-нататъшна употреба.


Употреба на TRISENOX

TRISENOX е само за еднократна употреба. Той не трябва да се смесва или да се прилага едновременно в една и съща интравенозна система с други лекарствени продукти.


TRISENOX трябва да се прилага интравенозно в продължение на 1-2 часа. Продължителността на инфузията може да се удължи до 4 часа ако се забележат вазомоторни реакции. Не се налага използването на централен венозен катетър.


Разреденият разтвор трябва да бъде бистър и безцветен. Преди употреба, всички парентерални разтвори трябва да се проверяват визуално за твърди частици и промяна в цвета. Не използвайте препарата ако в него има чужди твърди частици.


След разреждане в интравенозен разтвор, TRISENOX е химически и физически стабилен в продължение на 24 часа при 15-30°C и 72 часа при хладилни температури (2-8°C). От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времената и условията на съхранение в периода на използване преди употреба са отговорност на потребителя и нормално не би трябвало да надвишават 24 часа при 2-8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и стандартизирани асептични условия.


Процедура за правилно изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт, всички принадлежности влизали в контакт с продукта, или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.