Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Nuceiva
botulinum toxin type a

Листовка: информация за потребителя


NUCEIVA 100 единици прах за инжекционен разтвор

ботулинов токсин тип А

(botulinum toxin type A)


image Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Тезиинструкциизаупотреба,работаиизхвърлянетрябвадасеспазватстриктно.