Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ucedane
carglumic acid

Листовка: информация за потребителя


Ucedane 200 mg диспергиращи се таблетки карглумова киселина (carglumic acid)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Ucedane и какво съдържа опаковката

Ucedane диспергиращи таблетки са с пръчковидна форма, бели и двойноизпъкнали с три делителни черти от двете страни и с гравирано „L/L/L/L“ от едната страна.

Приблизителните размери на таблетката са 17 mm дължина и 6 mm ширина.Таблетката може да бъде разделена на четири равни дози.

Таблетките са поставени в блистер от алуминий/алуминий, опакован в картонена кутия.

Вид опаковка: от 12 или 60 диспергиращи се таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Eurocept International BV Trapgans 5

1244 RL Ankeveen Холандия


Производител


Eurocept International BV Trapgans 5

1244 RL Ankeveen Холандия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com


България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Česká republika

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Danmark FrostPharma AB Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV Tel: +31 35 528 39 57

info@euroceptpharma.com


Eesti

FrostPharma AB

Norge

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com


Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Ísland

FrostPharma AB

Sími: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com


Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com


Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Дата на последно преразглеждане на листовката

.