Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Skyrizi
risankizumab

ЦЕНИ

Solution for injection 75 mg 2 prefilled syringes + 2 alcohol pads

На едро: 5 980,84 лв
На дребно: 6 010,84 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 150 mg 1 pre-filled syringe

На едро: 0,00 лв
На дребно: 6 039,86 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Skyrizi 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

ризанкизумаб (risankizumab)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Skyrizi и какво съдържа опаковката

Skyrizi е бистра и безцветна до жълта течност в предварително напълнена спринцовка с предпазител на иглата. Възможно е течността да съдържа съвсем малки бели или прозрачни частици.


Всяка опаковка съдържа 1 предварително напълнена спринцовка.


Притежател на разрешението за употреба


AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen Германия


Производител


AbbVie S.r.l.

04011 Campoverde di Aprilia (Latina)

Италия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023


България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg AbbVie SA Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811


Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel: +36 1 455 8600


Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited Tel: +356 22983201


Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843


Eesti Norge

AbbVie OÜ

Tel: +372 623 1011

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00


Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0


España

AbbVie Spain, S.L.U. Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 372 78 00


France

AbbVie

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400


Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35


Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 (1)32 08 060


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777


Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600


Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +44 (0)1628 561090


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


Подробна и актуализирана информация за този продукт е налична чрез сканиране на QR кода, посочен по-долу или върху външната опаковка, със смартфон. Същата информация е налична и на следния URL адрес:

www.skyrizi.eu


QR код, който ще бъде посочен


За да изслушате или да поискате екземпляр от листовката <набрайловаазбука>,<седър шрифт>или<ваудиоверсия>, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

  1. Указания за употреба


Моля, прочетете цялата точка 7, преди да използвате Skyrizi Предварително напълнена спринцовка Skyrizi

Бутало Зона за захващане Капачка на иглата

image

Цилиндър на спринцовката


Важна информация, която трябва да знаете, преди да инжектирате Skyrizi