Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tobi Podhaler
tobramycin

ЦЕНИ

Inhalation powder, hard capsule 28 mg 224 (4 x 56) capsules + 5 inhalers (monthly multipack)

На едро: 4 263,43 лв
На дребно: 4 293,73 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


TOBI Podhaler 28 mg прах за инхалация, твърди капсули

тобрамицин (tobramycin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда TOBI Podhaler и какво съдържа опаковката

TOBI Podhaler прах за инхалация, твърди капсули, състоящи се от бял до почти бял прах за инхалация, напълнен в прозрачна безцветна твърда капсула с надпис “MYL TPH”, отпечатан със синьо мастило от едната страна на капсулата и логото на Mylan, отпечатано в синьо от другата страна на капсулата.


TOBI Podhaler се предоставя в месечни опаковки, съдържащи 4 седмични опаковки и едно резервно устройство Podhaler с неговия калъф за съхранение.


Всяка седмична опаковка съдържа 7 блистера (капсулни опаковки) от по 8 капсули всяка и едно устройство Podhaler в неговия калъф за съхранение.


Налични са следните опаковки:

56 прах за инхалация, твърди капсули и 1 инхалатор (седмична опаковка)

224 (4 x 56) прах за инхалация, твърди капсули и 5 инхалатора (месечна групова опаковка)

448 (8 x 56) прах за инхалация, твърди капсули и 10 инхалатора (2 x месечни групови опаковки обвити с фолио)


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Ирландия


Производител

McDermott Laboratories Ltd T/A Mylan Dublin Respiratory Unit 25, Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Baldoyle

Dublin 13, D13 N5X2

Ирландия


Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg v. d. Hoehe

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: +32 2 658 61 00


Česká republika

Viatris CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország Mylan EPD Kft. Tel: +36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

  1. Salomone Pharma Ltd Tel: +356 21 22 01 74


   Deutschland

   Viatris Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

   Nederland

   Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 20 426 3300


   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Viatris AS

   Tlf: +47 66 75 33 00


   Ελλάδα

   BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 210 9891 777

   Österreich

   Mylan Österreich GmbH Tel: + 43 1 86 390


   España

   Viatris Pharmaceuticals, S.L.U. Tel: +34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: +48 22 546 6400


   France

   Mylan Medical SAS Tél: +33 1 56 64 10 70

   Portugal

   BGP Products, Unipessoal, Lda. Tel: + 351 21 412 72 56


   Hrvatska

   Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 235 059 90

   România

   BGP PRODUCTS SRL Tel.: +40 372 579 000


   Ireland

   Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

   Slovenija

   Mylan Healthcare d.o.o. Tel: +386 1 23 63 180


   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: + 354 540 8000

   Slovenská republika Viatris Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 32 199 100


   Italia

   Mylan Italia S.r.l. Tel: +39 0261246921

   Suomi/Finland

   Viatris Oy

   Puh/Tel: +358 20 720 9555

   Κύπρος

   Varnavas Hadjipanayis Ltd

   Τηλ: +357 2220 7700

   Sverige

   Viatris AB

   Tel: +46 8 630 19 00


   Latvija

   Mylan Healthcare SIA Tālr: +371 676 055 80

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


   Дата на последно преразглеждане на листовката

   ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО PODHALER


   Моля, прочетете внимателно следните инструкции, за да се научите как да използвате Вашето устройство Podhaler.


   Във Вашата седмична опаковка TOBI Podhaler

   Всяка седмична опаковка TOBI Podhaler съдържа:

   • 1 инхалатор (устройството Podhaler) и неговия калъф за съхранение.

   • 7 капсулни опаковки (една опаковка за всеки ден от седмицата).

    image

   • Всяка капсулна опаковка съдържа 8 капсули (съответстващи на дневната доза: съдържанието на 4 капсули се инхалира сутринта, съдържанието на 4 капсули са инхалира вечерта).    image    image

    Капсулна опаковка

    Инхалатор

    Калъф за съхранение


    Как да инхалирате Вашето лекарство с устройството Podhaler

   • Използвайте само устройството Podhaler в тази опаковка. Не използвайте капсулите TOBI Podhaler с други устройства и не използвайте устройството Podhaler за прием на други лекарства.

   • Когато започнете нова седмична опаковка, използвайте ново устройство Podhaler, което се предоставя с опаковката. Всяко устройство Podhaler може да се използва само в продължение на 7 дни. Попитайте Вашия фармацевт къде да изхвърлите ненужните лекарства и устройства.

   • Не гълтайте капсулите. Прахът в капсулите е за инхалация.

   • Винаги дръжте капсулите в опаковката им докато не се наложи да ги използвате. Не изваждайте предварително капсулите от опаковката им.

    image

   • Когато не използвате устройството Podhaler, го съхранявайте плътно затворено в калъфа му.


    1. Измийте и подсушете добре ръцете си.

    image

    image


    калъфа.

    4. Скъсайте по хода на перфорацията по дължина капсулната опаковка, а след това и по ширина, както е показано на картинки (1) и (2).


    1. • Непосредствено преди употреба извадете инхалатора от калъфа му, държейки дъното и отвъртайки горната част на кутията в посока обратно на часовника.

     • Оставете горната част на калъфа настрани.

     • Огледайте инхалатора, за да сте сигурни, че не е повреден или мръсен.

     • Поставете инхалатора изправен на дъното на

    1. • Като държите тялото на инхалатора, отвъртете накрайника в посока обратно на часовника

     • Поставете накрайника настрани върху чиста и суха повърхност.

    1. • Отлепете фолиото от капсулната опаковка така, че да откриете само една капсула

     • Вземете капсулата от опаковката.

    image

    image

    image
    последователни вдишвания (Стъпки 8 и 9).


    image


    8. Инхалиране на капсулата – 1-во поемане на въздух:

    Преди да поставите накрайника в устата си

    издишайте дълбоко встрани от инхалатора. Поставете накрайника в устата си и затворете устни плътно около него.

    Инхалирайте праха дълбоко с еднократно поемане на въздух.

    Махнете инхалатора от устата си и задръжте дъха си

    за 5 секунди.

    След това издишайте нормално встрани от инхалатора.


    инхалатора.

    1. • Поставете незабавно капсулата в камерата на инхалатора (1).

     • Поставете обратно накрайника.

     • Завъртете хубаво накрайника докато спре. Не го пренатягайте (2).

    1. • Задръжте инхалатора с накрайника надолу.

     • Продупчете капсулата като натиснете рязко синия бутон с палец докъдето може, след това освободете бутона.

     • Вече сте готови да инхалирате капсулата с 2

    1. Инхалиране на капсулата – 2-ро поемане на въздух:

     • Поемете няколко пъти нормално въздух встрани от

     • Когато сте готови можете да поемете за 2-ри път дълбоко въздух, повтаряйки Стъпка 8, използвайки същата капсула.

    image

    image


    image


    10. Отвъртете накрайника (1) и махнете капсулата от камерата (2).


    11. Огледайте използваната капсула: Тя трябва да е продупчена и празна. Ако е празна, изхвърлете капсулата.

    Ако капсулата е продупчена, но все още има прах в нея:

    инхалатора (Стъпка 6). Поставете продупчената част на капсулата надолу.

    Ако капсулата не изглежда продупчена:

    е продупчена, сменете инхалатора с резервния инхалатор и повторете Стъпки 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10.

    • Поставете капсулата обратно в камерата на

    • Върнете обратно накрайника и повторете Стъпки 8, 9 и 10.

    • Поставете капсулата обратно в камерата на инхалатора (Стъпка 6).

    • Поставете обратно накрайника и повторете Стъпки 7, 8 и 9.

    • Ако и след това капсулата е пълна и изглежда, че не

    1. Приемете другите 3 капсули по същия начин.

     • За всяка от останалите капсули повторете Стъпки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

     • Изхвърлете празните капсули.


    1. • Поставете обратно накрайника и го завъртете хубаво докато спре. Когато цялата доза (4 капсули) е инхалирана, подсушете накрайника с чиста суха кърпа.

     • Не изплаквайте накрайника с вода.

    1. • Поставете инхалатора обратно в калъфа за съхранение.

     • Завъртете горната част на калъфа в посока по часовника докато не се затвори плътно.


    image

    ЗАПОМНЕТЕ:


   • Само за инхалаторно приложение.

   • Не гълтайте капсулите TOBI Podhaler.

   • Използвайте само инхалатора, предоставен в тази опаковка.

   • Винаги дръжте капсулите TOBI Podhaler в капсулната опаковка. Изваждайте капсулите непосредствено преди да ги използвате. Не съхранявайте капсулите в инхалатора.

   • Винаги съхранявайте капсулите TOBI Podhaler и устройството на сухо място.

   • Никога не поставяйте капсула TOBI Podhaler директно в накрайника на устройството.

   • Винаги дръжте устройството с накрайника сочещ надолу, когато пробивате капсула.

   • Не натискайте продупчващия бутон повече от веднъж.

   • Никога не издишвайте срещу накрайника на устройството.

   • Никога не изплаквайте устройството Podhaler с вода. Дръжте го сухо и го съхранявайте в кутията му за съхранение.


    Допълнителна информация

    Понякога много малки частици от капсулата могат да преминат през филтъра и да попаднат в устата Ви.

   • Ако това се случи, може да усетите тези частици с езика си.

   • Не е вредно, ако погълнете или инхалирате тези частици.

   • Шансът капсулата да се счупи на парченца се повишава, ако случайно се продупчи повече от един път или ако устройството не се държи с накрайника сочещ надолу при Стъпка 7.