Начална страница Начална страница
AstraZeneca

BroPair Spiromax
salmeterol, fluticasone propionate

Листовка: информация за пациента


BroPair Spiromax 12,75 микрограма/202 микрограма прах за инхалация

салметерол/флутиказонов пропионат

(salmeterol/fluticasone propionate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда BroPair Spiromax и какво съдържа опаковката

Всеки инхалатор BroPair Spiromax съдържа прах за инхалация за 60 инхалации и има бяло тяло с полупрозрачно жълто капаче на мундщука.


BroPair Spiromax се предлага в опаковки, съдържащи 1 инхалатор и в многодозови опаковки, състоящи се от 3 картонени опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата държава.


Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Нидерландия


Производител

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ирландия

image

Unit 14/15, 27/35 & 301, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Ирландия


Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Полша

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 5 266 02 03


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 207 540 7117


Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


España

Laboratorios BIAL, S.A. Tél: +34 915624196

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 207 540 7117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf Simi: +354 550 3300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

+30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 207 540 7117


Дата на последно преразглеждане на листовката

image

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .