Начална страница Начална страница

Duaklir Genuair
aclidinium bromide, formoterol

Листовка: информация за пациента


Duaklir Genuair 340 микрограма/12 микрограма прах за инхалация

аклидиниум/формотеролов фумарат дихидрат (aclidinium/formoterol fumarate dihydrate)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Duaklir Genuair и какво съдържа опаковката

Duaklir Genuair е бял или почти бял прах за инхалация.

Инхалаторът Genuair е бяло изделие с вграден дозов индикатор и бутон в оранжев цвят за

дозиране. Мундщукът е покрит със сваляема предпазна капачка в оранжев цвят. Доставя се в запечатана предпазна алуминиева торбичка, съдържаща саше със сушител. След изваждане на инхалатора от торбичката, торбичката и сашето със сушителя трябва да се изхвърлят.


Предлагани видове опаковки:


Картонена опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 30 дози. Картонена опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 60 дози. Картонена опаковка, съдържаща 3 инхалатора, всеки с 60 дози.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Швеция


Производител:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.А. Ctra. de Martorell 41-61

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Испания


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000

Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

 1. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

  Tel: +353 1 284 6744

  Slovenija

  AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 70 00

  Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


  Italia

  AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

  United Kingdom (Northern Ireland)

  AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


  Дата на последно преразглеждане на листовката


  .

  Указания за употреба


  Тази точка съдържа информация за това как да използвате Вашия инхалатор Genuair. Важно е да прочетете тази информация, тъй като Genuair може да работи различно от инхалаторите, които сте използвали преди. Предлага се и видео демонстрация на начина на използване на инхалатора Genuair на адрес www.genuair.com и чрез посочения по-долу код. Ако имате някакви въпроси за това как да използвате Вашия инхалатор, моля, помолете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за съдействие.


  image

  Указанията за употреба са разделени на раздели:


  • Подготовка за използване

  • Стъпка 1: Зареждане на Вашата доза

  • Стъпка 2: Инхалиране на Вашето лекарство

  • Допълнителна информация


Подготовка за използване


Прочетете тези Указания за употреба преди да започнете да използвате това лекарство.


Запознаване с частите на инхалатора Genuair.


Контролен прозорец Зелено=инхалаторът е готов за употреба


Дозов индикатор


Оранжев бутон


Предпазна капачка


Контролен прозорец Червено=потвърждава правилната инхалация


Мундщук


image

Фигура А

Преди употреба:


а) Преди първото използване, скъсайте запечатаната торбичка и извадете инхалатора. Изхвърлете торбичката и сушителя.

б) Не натискайте оранжевия бутон преди да сте готови да приемете доза.

в) Издърпайте предпазната капачка, като леко притиснете стрелките, обозначени от двете

страни (Фигура Б).


Притиснете тук и издърпайте


image

Фигура Б


СТЪПКА 1: Зареждане на Вашата доза


  1. Погледнете в отвора на мундщука и се уверете, че нищо не го блокира (Фигура В).


  2. Погледнете контролния прозорец (трябва да е червен, Фигура В).


   ЧЕРВЕНО


   Проверете отвора на мундщука


   image

   Фигура В


  3. Задръжте инхалатора хоризонтално с мундщука към Вас и оранжевият бутон насочен нагоре (Фигура Г).


   image

   Фигура Г


  4. Натиснете оранжевия бутон докрай, за да заредите Вашата доза (Фигура Д).


   image

   Когато натиснете бутона докарай, контролният прозорец се променя от червено в зелено. Уверете се, че оранжевият бутон е насочен нагоре. Не накланяйте.

   image

  5. Освободете оранжевия бутон (Фигура Е).


   Уверете се, че сте освободили бутона, така че инхалаторът да може да работи правилно.


   image


   Фигура Д Фигура Е


   Спрете и проверете:


  6. Уверете се, че сега контролният прозорец е зелен (Фигура Ж). Вашето лекарство е готово за инхалация.

Отидете на „СТЪПКА 2: Инхалиране на Вашето лекарство“.

ЗЕЛЕНО


image

image

Фигура Ж


Какво да направите, ако контролният прозорец е все още червен, след като сте натиснали бутона (Фигура З).


Фигура З


Дозата не е заредена. Върнете се на „СТЪПКА 1 Зареждане на Вашата доза“ и повторете стъпки от 1.1 до 1.6.


image

СТЪПКА 2: Инхалиране на Вашето лекарство


Изчетете напълно стъпки от 2.1 до 2.7 преди употреба. Не накланяйте.


  1. Дръжте инхалатора на разстояние от устата си и издишайте напълно. Никога не издишвайте в инхалатора (Фигура И).


   image

   Фигура И


   image

  2. Дръжте главата си изправена, поставете мундщука между устните си и плътно ги прилепете около него (Фигура К).


   Не натискайте оранжевия бутон по време на инхалация.


   image

   Фигура К


   image

  3. Вдишайте силно и дълбоко през устата. Продължавайте да вдишвате възможно най- продължително.


   Щракване ще Ви сигнализира, че инхалирате правилно. Продължавайте да вдишвате възможно най-продължително, след като чуете щракването. Някои пациенти може да не чуят щракване. Използвайте контролния прозорец, за да се уверите, че сте инхалирали правилно.


  4. Извадете инхалатора от устата си.


  5. Задръжте дъха си възможно най-дълго.


   image

  6. Бавно издишайте встрани от инхалатора


   Някои пациенти може да изпитат усещане за зърниста консистенция в устата си, или леко сладък или горчив вкус. Не приемайте допълнителна доза, дори и да не усещате вкус или да не чувствате нищо след инхалиране.


   Спрете и проверете:


  7. Уверете се, че сега контролният прозорец е червен (Фигура Л). Това означава, че сте инхалирали лекарството правилно.


ЧЕРВЕНО


image

Фигура Л


Какво да правите, ако контролният прозорец още е зелен след инхалация (Фигура М).


Фигура М


Това означава, че не сте инхалирали правилно Вашето лекарство. Върнете се на „СТЪПКА 2 Инхалиране на Вашето лекарство“ и повторете стъпки от 2.1 до 2.7.


Ако контролният прозорец все още не се променя в червено, може да сте забравили да освободите оранжевия бутон преди инхалиране или може да не сте инхалирали правилно. Ако това се случи, опитайте отново. Уверете се, че сте освободили оранжевия бутон и че напълно сте издишали. След това вдишайте силно и дълбоко през мундщука.

Моля, свържете се с Вашия лекар, ако контролният прозорец още е зелен след повторни опити.


image

Поставяйте предпазната капачка обратно върху мундщука след всяка употреба (Фигура Н), за да предпазите инхалатора от замърсяване с прах и други вещества. Трябва да изхвърлите Вашия инхалатор, ако загубите капачката.


image

Фигура Н Допълнителна информация

Каквотрябваданаправите,акозаредитедозапослучайност?


Съхранявайте Вашия инхалатор с поставена предпазна капачка, докато дойде време за инхалиране на Вашето лекарство; тогава отстранете капачката и започнете от стъпка 1.6.


Какработидозовиятиндикатор?Дозовият индикатор се придвижва бавно от 60 към 0: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


Дозов индикатор

Червена ивица


image

Фигура О


Какдапознаете,чеВашиятинхалаторепразен?


Когато оранжевият бутон не се връща в крайно горно положение, а остава заключен в средно положение, Вие сте достигнали последната доза (Фигура П). Дори при заключен оранжев бутон, последната Ви доза може все още да бъде инхалирана. След това, инхалаторът не може да се използва отново и трябва да започнете да използвате нов инхалатор.


image

Фигура П


Кактрябвадапочистватеинхалатора?


НИКОГА не използвайте вода, за да почиствате инхалатора, тъй като това може да повреди Вашето лекарство.

Ако желаете да почистите Вашия инхалатор, само забършете външната част на мундщука със суха кърпа или с хартиена салфетка.