Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Sitagliptin SUN
sitagliptin fumarate

Листовка: информация за пациента


Ситаглиптин SUN 25 mg филмирани таблетки Ситаглиптин SUN 50 mg филмирани таблетки Ситаглиптин SUN 100 mg филмирани таблетки ситаглиптин (sitagliptin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Ситаглиптин SUN и какво съдържа опаковката


Ситаглиптин SUN филмирани таблетки са опаковани в блистери от PA/Al/PE + сушител/HDPE/Al. Предлагат се в опаковки по 28, 56 или 98 филмирани таблетки.


Ситаглиптин SUN филмирани таблетки също се предлагат в опаковки с една бутилка от HDPE с 90 филмирани таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132JH Hoofddorp Нидерландия


Производител

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87 2132JH Hoofddorp Нидерландия


TerapiaS.A. Str.Fabriciinr.124 Cluj-Napoca,400632 Румъния


Дата на последно преразглеждане на листовката .


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенцияпо лекарствата: https://www.ema.europa.eu.