Начална страница Начална страница

Somavert
pegvisomant

ЦЕНИ

Powder for solution for injection 20 mg 1 vial + 1 pre-filled syringe

На едро: 322,27 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder for solution for injection 20 mg 30 vials + 30 pre-filled syringes

На едро: 8 315,95 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 10 mg 30 vials + 30 pre-filled syringes

На едро: 3 898,54 лв
На дребно: 3 928,55 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 15 mg 30 vials + 30 pre -filled syringes

На едро: 5 813,23 лв
На дребно: 5 843,24 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


SOMAVERT 10 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 15 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 20 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 25 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор SOMAVERT 30 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор пегвисомант (pegvisomant)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда SOMAVERT и какво съдържа опаковката

SOMAVERT се предлага като прах и разтворител за инжекции (10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg или 30 mg пегвисомант във флакон и 1 ml разтворител в предварително напълнена спринцовка). Опаковки по 1 и/или по 30. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба Прахът е бял, а разтворителят е бистър и безцветен.


Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Белгия


Производител:


Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12

2870 Puurs

Белгия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V. Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


България Magyarország

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Pfizer Kft.

Тел.: +359 2 970 4333 Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká republika Malta

Pfizer, spol. s r.o. Vivian Corporation Ltd.

Tel: +420 283 004 111 Tel: +356 21344610


Danmark Nederland

Pfizer ApS Pfizer bv

Tlf: +45 44 20 11 00 Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland Norge

Pfizer Pharma GmbH Pfizer AS

Tel: +49 (0)30 550055 51000 Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti Österreich

Pfizer Luxemburg SARL Eesti filiaal Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +372 666 7500 Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα Polska

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Pfizer Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6785800 Tel.: +48 22 335 61 00


España Portugal

Pfizer S.L. Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +34 91 490 99 00 Tel: +351 21 423 5500


France România

Pfizer Pfizer România S.R.L.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Tel: + 421 2 3355 5500


Ísland Suomi/Finland

Icepharma hf. Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000 Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40


Italia Sverige

Pfizer S.r.l. Pfizer AB

Tel: +39 06 33 18 21 Tel: +46 (0)8 55052000


Κύπρος United Kingdom (Northern Ireland)

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690 Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

SOMAVERT прах във флакон с разтворител в предварително напълнена спринцовка пегвисомант за инжекция

Само за подкожни инжекции еднодозов флакон


SOMAVERT се доставя във флакон като компресиран бял прах. Трябва да смесите SOMAVERT с течност (разредител), преди да можете да го използвате.

Течността се доставя в предварително напълнена спринцовка, обозначена с „Разтворител за SOMAVERT“.

Не използвайте никаква друга течност за смесване със SOMAVERT.

Важно е да не се опитвате да поставите инжекция на себе си или на друго лице, освен ако Вашият медицински специалист не Ви е обучил за това.


Съхранявайте картонената(ите) опаковка(и) с флаконите с прах в хладилник при 2°C до 8°C и далеч от пряка слънчева светлина.


Картонената(ите) опаковка(и), съдържаща(и) флакона(ите) с прах SOMAVERT, може да се съхранява(т) при стайна температура до максимално 25°C за еднократен период до 30 дни. Крайната дата за употреба трябва да бъде записана върху картонената опаковка, включително ден/месец/година (до 30 дни от датата на изваждане от хладилника). Флаконът(ите) трябва да е(са) защитен(и) от светлина. Не връщайте това лекарство в хладилника.


Изхвърлете това лекарство, ако не бъде използвано до записаната крайна дата за употреба или до датата на изтичане на срока на годност, отпечатана върху картонената опаковка, в зависимост от това кой срок изтича по-рано.


Предварително напълнената спринцовка с разтворител може да се съхранява при стайна температура. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


 1. Необходими неща


  Единична опаковка SOMAVERT, съдържаща:

  • Флакон с прах SOMAVERT.

  • Предварително напълнена спринцовка с разтворител.

  • Обезопасена игла. Ще са Ви необходими също:

  • Памучен тампон.

  • Тампон, напоен със спирт.

  • Подходящ контейнер за остри предмети.


   капачка

   на флакона


   Флакон

   запушалка на флакона (с отстранена капачка на флакона)


   срок на годност


   отвор в запушалката   предпазител на иглата

   предпазно капаче на

   спринцовката


   пръстен на

   цилиндър


   Спринцовка


   място за хващане


   бутало

   капачка на иглата

   Обезопасена

   игла

   спринцовката


   image

 2. Подготвяне


  Преди да започнете:

  • Смесвайте SOMAVERT с разтворителя, само когато сте готови да инжектирате дозата си.

  • Извадете единична опаковка SOMAVERT от хладилника и я оставете да достигне стайна температура на безопасно място.

  • Измийте ръцете си със сапун и вода и ги подсушете старателно.

  • Отворете опаковката на спринцовката и обезопасената игла, за да е по-лесно да извадите всяка от тях, докато се подготвяте за инжекцията.

  • Не използвайте спринцовката или флакона, ако:

   • са повредени или неизправни;

   • срокът на годност е изтекъл;

   • е била замразена, дори ако след това е размразена (само за спринцовката).


 3. Избиране на област за инжектиране


  Избиране на област за инжектиране  Ръце и долна част на гърба:

  Задна горна област на ръцете (отнася се само за медицински специалист или полагащо грижи лице)

  Корем:

  Да бъде на поне 5 cm от пъпа


  Бедра


  image

  • Избирайте различно място в рамките на областта за всяка инжекция.

  • Избягвайте области, в които има кости, или области, които са насинени, зачервени, болезнени или твърди, или области с белези или кожни заболявания.

  • Почистете мястото за инжектиране с тампон, напоен със спирт, съгласно указанията на Вашия медицински специалист.

  • Оставете мястото за инжектиране да изсъхне.


 4. Отстраняване на капачката на флакона


  image

  Отстраняване на капачката на флакона


  • Отстранете капачката на флакона.

  • Изхвърлете капачката; тя не е необходима повече.

   Внимание: Не позволявайте запушалката на флакона да се докосва до други предмети.


 5. Отстраняване на капачката на спринцовката  Отстраняване на капач- ката на спринцовката


  Отчупване


  image

  • Отчупете капачката на спринцовката. Възможно е да е необходимо по-голямо усилие за отчупването, отколкото може да очаквате.

  • Изхвърлете капачката на спринцовката – тя не е необходима повече.

  • Дръжте спринцовката изправена, за да се избегне изтичане.

   Внимание: Не позволявайте краят на спринцовката да докосва каквито и да е предмети, когато капачката на спринцовката е отстранена.   Поставяне на обезопасената игла


   image

  • Завийте здраво обезопасената игла на спринцовката докрай.


 1. Отстраняване на капачката на иглата  Отстраняване на капачката на иглата


  image

  • Отстранете предпазителя на иглата от капачката на иглата.

  • Внимателно издърпайте капачката на иглата право нагоре.

  • Изхвърлете капачката на иглата – тя не е необходима повече.

   Внимание: Не позволявайте иглата да се докосва до каквото и да е.


   Въвеждане на иглата


   image

  • Пробийте с иглата центъра на запушалката на флакона, както е показано.

  • Поддържайте спринцовката, докато иглата е в запушалката на флакона, за да се предотврати огъване на иглата.


image

 1. Добавяне на течността


  Добавяне на течността


  • Наклонете флакона и спринцовката под ъгъл, както е показано.

  • Натиснете бавно буталото надолу, докато цялата течност влезе във флакона.

  • Внимание: Не впръсквайте течността директно върху праха, тъй като така се образува пяна. Образуването на пяна прави лекарството неизползваемо.

  • Не изваждайте иглата все още.


   Въртеливи движения


   image

  • Поддържайте спринцовката и флакона с една ръка, както е показано.

  • Внимателно завъртете течността, като плъзгате флакона в кръг по равна повърхност.

  • Продължете да извършвате въртеливи движения до пълното разтваряне на праха.

Забележка: Това може да отнеме до 5 минути.


 1. Проверка на лекарството  Проверка на лекарството


  image

  • Докато иглата е във флакона, огледайте внимателно лекарството. То трябва да е бистро и да не съдържа видими частици.

  • Да не се използва, ако:

   • лекарството е мътно или непрозрачно;

   • лекарството има каквото и да е оцветяване;

   • съдържа каквито и да е видими частици или има слой от пяна във флакона.    Промяна на позицията на иглата


    image

  • Обърнете флакона, така че да може да се вижда отворът в запушалката, както е показано.

  • Издърпайте надолу иглата, така че върхът й да е в най-долната част на течността.

   Това ще Ви помогне да изтеглите възможно най-много от течността.

  • Проверете дали буталото не се е изместило – ако се е изместило, натиснете го отново докрай в спринцовката. По този начин се гарантира, че целият въздух е отстранен от спринцовката, преди да изтеглите дозата.


 1. Изтегляне на дозата


  Изтегляне на дозата


  image

  • Бавно издърпайте буталото, за да изтеглите възможно най-много лекарство от флакона.

   Забележка: Ако забележите въздух в спринцовката, почукайте цилиндъра, за да изплуват мехурчетата отгоре, след което бавно ги избутайте във флакона.

  • Извадете иглата от флакона.


   Въвеждане на иглата


   image

  • Хванете леко между пръстите си кожата на мястото на инжектиране.

  • Въведете изцяло иглата в кожата.


 1. Инжектиране на лекарството  Инжектиране на лекарството


  image

  • Натиснете бавно буталото надолу, докато цилиндърът се изпразни.

   Забележка: Уверете се, че поддържате иглата изцяло въведена.

  • Отпуснете хванатата кожа и изтеглете иглата право нагоре.   Обезопасяване на иглата


   Щракван


   image

  • Поставете предпазителя на иглата.

  • Внимателно натиснете, като използвате твърда повърхност, за да заключите предпазителя на място.

Забележка: Ще се чуе щракване при заключване на предпазителя на иглата.


image

 1. Изхвърляне


  Изхвърляне


  • Спринцовката и иглата НИКОГА не трябва да се използват повторно. Изхвърлете иглата и спринцовката съгласно указанията на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт и в съответствие с местното законодателство относно здравето и безопасността.


   След инжектиране


   image

  • Ако е необходимо, използвайте чист памучен тампон и натиснете леко върху мястото на инжектиране.

  • Не разтривайте областта.


   ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


   Какво трябва да направя, ако нещо се е докоснало случайно до запушалката на флакона?

  • Почистете запушалката на флакона с нов тампон, напоен със спирт, и оставете да изсъхне напълно. Ако не можете да почистите запушалката, не използвайте флакона.


   Какво трябва да направя със спринцовката, ако е била изпусната?

  • Не я използвайте, дори ако изглежда неповредена. Изхвърлете я по същия начин както използваните спринцовки. Ще Ви е необходима друга спринцовка.


   Колко пъти мога безопасно да пробия с иглата запушалката на флакона?

  • Само веднъж. Изваждането и повторното пробиване значително увеличават риска от повреждане на иглата и ще доведат до притъпяването й. Това може да предизвика дискомфорт и да повиши риска от увреждане на кожата и инфекция. Също така съществува риск от загуба на част от лекарството.


   Мога ли да разклатя флакона, ако прахът не се е разтворил?

  • Не, никога на разклащайте флакона. Това може да доведе до разрушаване на лекарството и образуване на пяна. Може да са необходими няколко минути за пълното разтваряне на праха, затова продължете да смесвате съдържанието на флакона с леки въртеливи движения, докато течността се избистри напълно.

   Как да разбера дали има пяна във флакона?

   • Пяната изглежда като натрупване на малки мехурчета, плаващи на повърхността на течността. Не инжектирайте SOMAVERT, ако има пяна.


   Малко на брой въздушни мехурчета са допустими

   Слой от пяна не е допустим


   image

   Как да предотвратя образуването на пяна в лекарството?

  • Натискайте буталото много бавно, така че течността бавно да изтича във флакона.

   Не впръсквайте течността директно върху праха, тъй като по този начин се образува пяна. С тази техника ще се намали и времето за смесване с въртеливи

   движения и ще се позволи изтеглянето на повече лекарство.


   Виждам въздух в спринцовката. Това нормално ли е?

  • Малкият брой въздушни мехурчета в течността са нормални и безопасни за инжектиране. Въпреки това, е възможно случайно да се изтегли въздух в спринцовката, който трябва да бъде отстранен преди инжектиране. Мехурчетата или въздушните джобове в горния слой на течността трябва да бъдат избутани обратно във флакона.


   Защо не мога да изтегля цялото лекарство от флакона?

  • Поради формата на флакона малко количество от лекарството ще остане във флакона. Това е нормално. За да се гарантира, че остава съвсем малко количество от лекарството, уверете се, че върхът на иглата се намира възможно най-ниско във флакона, докато изтегляте дозата.


   Какво да направя, ако имам някакви съмнения относно лекарството?

  • Всички въпроси трябва да се отправят към лекар, медицинска сестра или фармацевт, запознати със SOMAVERT.