Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Reagila
cariprazine

ЦЕНИ

Capsule, hard 3 mg 28 in blister

На едро: 102,85 лв
На дребно: 118,68 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 1.5 mg 28 in blister

На едро: 102,85 лв
На дребно: 118,68 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Reagila 1,5 mg твърди капсули Reagila 3 mg твърди капсули Reagila 4,5 mg твърди капсули Reagila 6 mg твърди капсули карипразин (cariprazine)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Капсулите са опаковани в прозрачен твърд блистер от PVC/PE/PVDC, топлинно запечатан с твърдо алуминиево фолио. Блистерите са опаковани в картонена кутия.


Reagila 1,5 mg и Reagila 3 mg твърди капсули се предлагат в опаковки, съдържащи 7, 14, 21, 28,

30, 49, 56, 60, 84, 90 или 98 твърди капсули.


Reagila 4,5 mg и Reagila 6 mg твърди капсули се предлагат в опаковки, съдържащи 7, 21, 28, 30,

49, 56, 60, 84, 90 или 98 твърди капсули.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Унгария


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Recordati BV

Tél/Tel: +32 2 461 01 36

Lietuva

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje

Tel: +370 5 261 01 54


България

ТП „Гедеон Рихтер АД” Teл.: + 359 2 8129063

Luxembourg/Luxemburg

Recordati BV

Tél/Tel: + 32 2 461 01 36 (Belgique/Belgien)


Česká republika

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Tel: +420 261 141 200

Magyarország Richter Gedeon Nyrt. Tel.: +36 1 505 7032


Danmark

Recordati AB

Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)

Malta

Recordati Ireland Limited

Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)


Deutschland

Recordati Pharma GMBH Tel: + 49 731 70470

Nederland

Recordati BV

Tel: + 32 2 461 01 36 (België)


Eesti

Richter Gedeon Eesti filiaal Tel: +372 608 5301

Norge

Recordati AB

Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)


Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Recordati Austria GmbH Tel: + 43 676 353 0 262


España

Casen Recordati S.L. Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22)755 96 48


France

Bouchara-Recordati S.A.S. Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati S.A. Tel: + 351 21 432 95 00


Hrvatska

Gedeon Richter Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 5625 712


Ireland

Recordati Ireland Limited Tel: + 353 21 4379400

România

Gedeon Richter România S.A. Tel: +40-265-257 011


Slovenija

Gedeon Richter d.o.o. Tel: + +386 8 205 68 70


Ísland

Recordati AB

Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)

Slovenská republika

Gedeon Richter Slovakia, s.r.o. Tel: +421 2 5020 5801


Italia Suomi/Finland

RECORDATI S.p.A. Tel: + 39 02 487871

Recordati AB

Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)


Κύπρος

C.G. PAPALOISOU LTD.

Τηλ: + 357 22 490305

Sverige

Recordati AB

Tel: +46 8 545 80 230


Latvija

Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67845338

United Kingdom (Northern Ireland)

Recordati Pharmaceuticals Ltd. Tel: + 44 1491 576336


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна и актуална информация за това лекарство е налична при сканиране на QR кода по- долу и този на външната опаковка с мобилен телефон.

Същата информация може да се намери също на следния интернет адрес URL: www.reagila.com


‘ДабъдевключенQRкод’ + www.reagila.com