Начална страница Начална страница

Rasilez
aliskiren

ЦЕНИ

Film-coated tablet 150 mg 14 in blister

На едро: 0,00 лв
На дребно: 20,27 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 300 mg 14 in blister

На едро: 0,00 лв
На дребно: 35,51 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 150 mg 28 in blister

На едро: 0,00 лв
На дребно: 64,65 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 300 mg 28 in blister

На едро: 0,00 лв
На дребно: 77,13 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Rasilez 150 mg филмирани таблетки Rasilez 300 mg филмирани таблетки Алискирен (Аliskiren)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Не всички видовe опаковки могат да се предлагат във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Noden Pharma DAC

D'Olier Chambers 16A D'Olier Street Dublin 2 Ирландия


Производител Noden Pharma DAC D'Olier Chambers 16A D'Olier Street Dublin 2

Ирландия


Дата на последно преразглеждане на листовката