Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Zynquista
sotagliflozin

Листовка: информация за пациента


Zynquista 200 mg филмирани таблетки

сотаглифлозин (sotagliflozin)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Zynquista и какво съдържа опаковката


Zynquista 200 mg филмирани таблетки (таблетки) са овални, сини, с “2456” от едната страна, отпечатано с черно мастило (дължина на таблетката: 14,2 mm, ширина на таблетката: 8,7 mm). Zynquista се предлага в PVC/PCTFE/алуминиеви непрозрачни блистери.

Опаковки от 10, 20, 30, 60, 90, 100, 180 филмирани таблетки и групова опаковка от

200 филмирани таблетки (2 опаковки по 100 филмирани таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба: Guidehouse Germany GmbH

Albrechtstr. 10c 10117 Berlin Германия


image

Производител :

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarès et Lagrave

F – 33565 Carbon Blanc

Франция


Дата на последно преразглеждане на листовката.